Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/121

V Bruselu dne 2. února 2011

Komise je potěšena rychlostí náboru úředníků z členských států, které k EU přistoupily v roce 2004

Ze závěrečné zprávy o náboru zaměstnanců z deseti členských států, které k EU přistoupily v roce 2004, vyplývá, že Evropská komise k 31. prosinci 2010 dosáhla ještě lepších výsledků, než původně plánovala. Od 1. května 2004 do konce roku 2010 zaměstnala 4 004 úředníky a dočasné zaměstnance z České republiky, Estonska, Kypru, Litvy, Lotyšska, Maďarska, Malty, Polska, Slovenska a Slovinska, což je podstatně více než původně plánovaných 3 508 zaměstnanců. Stanovené cíle překročila i na úrovni vedoucích pracovníků, kde usilovala o zastoupení každého nového členského státu alespoň jedním generálním ředitelem nebo zástupcem generálního ředitele. Úspěchu dosáhla i při náboru ředitelů a vedoucích oddělení. Nábor zaměstnanců z deseti nových členských států měl pozitivní dopad i na vyvážené zastoupení žen a mužů v Komisi a vedl k tomu, že na konci roku 2010 bylo v Komisi zaměstnáno více žen než mužů a v porovnání se situací před rozšířením v roce 2004 se zvýšil podíl žen ve vedení. Rychlost náboru zaměstnanců z Bulharska a Rumunska je rovněž uspokojivá, přechodné období v jejich případě skončí v roce 2011.

Těší mě, že nábor nových zaměstnanců po posledních rozšířeních byl velice úspěšný,“ prohlásil Maroš Šefčovič, místopředseda Komise odpovědný za interinstitucionální vztahy a správu. „Výběr a začlenění velkého počtu nových zaměstnanců z různých států je výzvou pro každou organizaci. Nepodařilo se nám jen splnit a překročit cíle, ale i najít výborné, svědomité kolegy a začlenit je do naší organizace, které na oplátku dodali novou energii."

Při přípravách na vůbec největší rozšíření plánované na rok 2004 byla vypracována pravidla pro přednostní nábor zaměstnanců z nových členských států během přechodného období do 31. prosince 2010. Podobné ustanovení platí do konce roku 2011 pro Bulharsko a Rumunsko.

Komise se zavázala obsadit zaměstnanci z deseti nových členských států přibližně 3 500 míst, tedy 16 % celkového počtu pracovních míst, která existovala před rozšířením. Cíle pro nábor vedoucích pracovníků vycházely z poměrného navýšení počtu vedoucích funkcí. Komise rovněž hodlala obsadit alespoň jednoho příslušníka každého z deseti nových členských států do pozice generálního ředitele nebo zástupce generálního ředitele.

Celkového cíle pro deset nových států bylo dosaženo o více než dva roky dříve, než se plánovalo, a to v říjnu 2008. Jednalo se o cíl pro administrátory (AD) i asistenty (AST). Do konce roku 2010 dosáhl počet zaměstnaných stálých úředníků a dočasných pracovníků čísla 4 004. Přibližně v 62 % se jednalo o zaměstnance na úrovni AD (tedy zaměstnance s vysokoškolským vzděláním). Kromě toho na konci roku 2010 v Komisi pracovalo 595 smluvních zaměstnanců a 144 vyslaných národních odborníků z deseti nových členských států. Na úrovni generálního ředitele nebo jeho zástupce pracoval alespoň jeden zaměstnanec z každého z deseti nových států a na nejvyšší úrovni pracovali dva zástupci ze tří nových členských států. Bylo zaměstnáno 42 ředitelů nebo hlavních poradců a 189 vedoucích oddělení.

Politika náboru zaměstnanců z nových členských států samozřejmě zpomalila nábor zaměstnanců z patnácti původních členských států, jeho rychlost nicméně zůstala rozumná a neočekává se větší zeměpisná nerovnováha.

Rozšíření z roku 2004 mělo pozitivní dopad na zastoupení mužů a žen v Komisi. Více než dvě třetiny zaměstnanců z deseti nových členských států tvoří ženy. Před rozšířením představovaly ženy v Komisi 46,6 % zaměstnanců, na konci roku 2010 to bylo 52,1 %. Zvýšil se i celkový podíl žen ve vedení Komise. Rozšíření rovněž mírně snížilo věkový průměr zaměstnanců Komise.

Zaměstnání tak velkého počtu osob vyžadovalo velké úsilí jak od Evropského úřadu pro výběr personálu, což je interinstitucionální subjekt zaměřený na výběr zaměstnanců pro všechny orgány EU, tak od útvarů Komise, které přijaly řadu opatření na usnadnění integrace nových zaměstnanců a jejich rodin.

4 000 zaměstnanců z deseti nových členských států tvoří 16 % celkového počtu úředníků a dočasných zaměstnanců Komise. Jejich začlenění proběhlo hladce, bez velkých problémů a bez přerušení náboru zaměstnanců z ostatních patnácti členských států. To vše, spolu s probíhajícím náborem úředníků z Bulharska a Rumunska, činí z Komise roku 2011 skutečně evropskou instituci. Rozšíření z roku 2004 bylo ve srovnání s předchozími rozšířeními a zvláště s ohledem na jeho rozsah pro Komisi velkým úspěchem. Nabyté zkušenosti pomohou při budoucích rozšířeních a při integraci nových zaměstnanců ve prospěch kolegů ze všech členských států.

Viz internetovou stránku:

http://ec.europa.eu/civil_service/index_cs.htm

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/sefcovic/headlines/news/2011/02/eu_10_recruitment_en.htm


Side Bar