Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/121

Брюксел, 2 февруари 2011 г.

Комисията приветства успешната кампания за набиране на служители от държавите-членки, присъединили се към ЕС през 2004 г.

В края на преходния период (31.12.2010 г.) Европейската комисия преизпълни заложените цели за набиране на персонал от 10-те държави-членки, присъединили се към ЕС през 2004 г. Окончателният доклад показва, че между 1 май 2004 г. и края на 2010 г. Комисията е наела 4 004 длъжностни и временно наети лица от Чешката република, Кипър, Естония, Унгария, Латвия, Литва, Малта, Полша, Словакия и Словения, което далеч надхвърля амбициозната цел от 3 508 служители. На висше управленско равнище Комисията също преизпълни целите, които сама си беше поставила, а именно на длъжност генерален директор или заместник-генерален директор да има поне по едно лице гражданин на всяка една от десетте държави-членки. Също толкова успешно бяха наети директори и началници на отдели. Наемането на служители от ЕС-10 се отрази също така положително върху балансираното представителство на мъжете и жените в Комисията, което означава, че в края на 2010 г. в организацията имаше повече жени, отколкото мъже, и повече жени на ръководни длъжности, отколкото преди разширяването на Съюза през 2004 г. Преходният период за наемане на служители от България и Румъния протича също така добре, като неговият срок е до края на 2011 г.

„Със задоволство отчитам, че кампанията за набиране на служители след последните разширявания на Съюза представлява огромен успех,“ каза Марош Шефчович, заместник-председател на Комисията и комисар за междуинституционалните отношения и администрацията. „Подборът и интегрирането на голям брой нови служители от различни държави е предизвикателство за всяка една организация. Не само успяхме да преизпълним целите си, но също така открихме отлични и отдадени на работата колеги, които интегрирахме с лекота в организацията. Това от своя страна даде нов тласък на Комисията.“

При подготовката на най-голямото разширяване в историята на ЕС през 2004 г. беше договорено по време на преходния период, който приключи на 31 декември 2010 г., да бъдат наемани с предимство служители от новите държави-членки. Подобно споразумение действа до края на тази година и за България и Румъния.

За гражданите на ЕС-10 Комисията се беше ангажирала да наеме около 3 500 души, което представляваше почти 16 % от всички предприсъединителни постове. Целите за наемането на ръководители се основаваха на пропорционалното нарастване на броя на ръководните функции. Комисията също така си постави за цел наемането на поне един генерален директор или заместник-генерален директор от всяка една от държавите от ЕС-10.

Общата цел за ЕС-10 беше постигната през октомври 2008 г. — повече от две години преди планираното по график, както за администратори (AD), така и за асистенти (AST). В края на 2010 г. броят на наетите постоянни служители и временен персонал достигна 4 004 души. Приблизително 62 % от тези лица са наети на ниво администратори (AD). Освен това в края на 2010 г. за Комисията работят 595 договорно наети служители и 144 командировани национални експерти от ЕС-10. От назначените на равнище генерален директор или заместник-генерален директор има най-малко по едно лице гражданин на всяка една от десетте държави, като двама от трима работят на най-високото йерархично равнище. Бяха наети около 42 директори/главни съветници и 189 началници на отдели.

Политиката за наемане на служители от новите държави-членки неизбежно забави наемането на служители от ЕС-15. Все пак през целия период това наемане протичаше с разумно темпо, което означава, че не се очакват големи географски дисбаланси.

Разширяването на Съюза през 2004 г. се отрази положително върху балансираното представителство на мъжете и жените в Комисията. Повече от две трети от наетите от ЕС-10 служители са жени. Делът от 46,6 % жени в Комисията преди разширяването нарасна на 52,1 % до края на 2010 г. Повиши се и цялостният дял на жените сред ръководителите в Комисията. Вследствие на разширяването средната възраст на служителите на Комисията леко се понижи.

За наемането на толкова много хора извън организацията бяха необходими значителни усилия от Европейската служба за подбор на персонал, която е междуинституционалният орган, отговарящ за подбора на персонал за всички институции на ЕС, и от службите на Комисията, които приложиха редица нови мерки с цел подпомагане на интегрирането на новите служители и техните семейства.

Персоналът от 4 000 души, нает от десетте нови държави-членки, представлява 16 % от длъжностните и временно наетите лица в Комисията. Неговото интегриране протече плавно, без сериозни смущения и без да се спира наемането на служители от другите 15 държави-членки. Това, заедно с все още течащото наемане на служители от България и Румъния, означава, че към 2011 г. Комисията е истински европейска институция. В сравнение с предишни разширявания и особено предвид неговият мащаб, разширяването от 2004 г. представлява голям успех за Комисията. Извлечените поуки ще помогнат при бъдещите разширявания и при интегрирането на нови служители, което ще бъде от полза за колегите от всички държави-членки.

Вж. връзка към уебсайта на:

http://ec.europa.eu/civil_service/index_bg.htm

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/sefcovic/headlines/news/2011/02/eu_10_recruitment_en.htm


Side Bar