Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen – Pressmeddelande

Nya regler för effektivare, motståndskraftigare och öppnare finansmarknader i Europa

Bryssel den 20 oktober 2011 – Under de senaste åren har finansmarknaderna förändrats enormt. Nya handelsplatser och produkter har uppstått och den tekniska utvecklingen med exempelvis högfrekvenshandel har medfört stora förändringar. I ljuset av finanskrisen 2008 enades man vid G20-toppmötet i Pittsburgh 2009 om att det krävs ökad transparens och tillsyn på mindre reglerade marknader – bl.a. derivatmarknaderna – och att den alltför stora prisvolatiliteten på marknaderna för råvaruderivat måste åtgärdas. Som svar på detta har EU-kommissionen idag lagt fram förslag om en revidering av direktivet om marknader för finansiella instrument (MiFID). Det rör sig här om ett direktiv och en förordning som syftar till att effektivisera finansmarknaderna och göra dem mer motståndskraftiga och öppnare samt att stärka skyddet för investerare. Den nya ramen kommer också att öka tillsynsmyndigheternas befogenheter och skapa klara förfaranderegler för all handel. Liknande diskussioner pågår nu i USA och andra stora globala finanscentra.

– Finansmarknaderna finns för att betjäna den reala ekonomin, inte tvärtom. Marknaderna har förändrats under de gångna åren och vår lagstiftning måste hålla jämn takt med utvecklingen. Krisen är en bister påminnelse om hur komplexa och ogenomskinliga vissa aktiviteter och produkter har blivit på finansmarknaderna. Detta måste åtgärdas. Dagens förslag kommer att leda till bättre, säkrare och öppnare finansmarknader, säger Michel Barnier, EU-kommissionär med ansvar för frågor som rör den inre marknaden och tjänster.

Bakgrund

Det ursprungliga MiFID-direktivet har varit i kraft sedan november 2007 och reglerar bankers och värdepappersföretags tillhandahållande av investeringstjänster avseende finansiella instrument (t.ex. förmedling, rådgivning, handel, portföljförvaltning, garantigivning osv.) samt driften av traditionella börser och alternativa handelsplatser (s.k. multilaterala handelsplattformar). MiFID-direktivet skapade visserligen konkurrens mellan dessa tjänster och sörjde för ett större utbud och lägre priser för investerare, men i samband med finanskrisen uppenbarades vissa brister.

Förslagets huvudpunkter

Stabilare och effektivare marknadsstrukturer: MiFID-direktivet omfattar redan multilaterala handelsplattformar och reglerade marknader, men revideringen kommer nu att medföra att en ny typ av handelsplatser omfattas av lagstiftningen, nämligen OTF-plattformar (Organised Trading Facility). Detta är organiserade plattformar som för närvarande inte är reglerade, men som spelar en allt viktigare roll. På dessa plattformar handlas det i allt högre utsträckning med standardiserade derivatkontrakt. Det nya förslaget kommer att fylla igen denna lucka i lagstiftningen. Det reviderade MiFID-direktivet kommer fortsatt att ge utrymme för olika affärsmodeller, men det kommer att säkerställa att alla handelsplatser måste hålla sig till samma regler om öppenhet och att intressekonflikter motverkas.

För att underlätta små och medelstora företags tillträde till kapitalmarknaderna införs genom förslagen också ett särskilt märke för deras marknader. Det kommer att vara ett kvalitetsmärke för plattformar som syftar till att tillgodose små och medelstora företags behov.

Beaktande av tekniska innovationer: Med det reviderade MiFID-direktivet införs även nytt skydd för algoritmisk handel och högfrekvenshandel, som dramatiskt har ökat hastigheten inom handeln och kan utgöra systemrisker. Skyddet omfattar bl.a. ett krav på att dessa handlare ska vara ändamålsenligt reglerade och tillhandahålla ändamålsenlig likviditet, samt regler som hindrar dem från att späda på volatiliteten genom att träda in på och lämna marknader. Förslagen kommer vidare att förbättra konkurrensvillkoren i fråga om väsentliga efterhandelstjänster som clearing, där konkurrensen mellan handelsplatser i annat fall skulle kunna begränsas.

Ökad öppenhet: Genom införandet av OTF-kategorin kommer förslagen att öka öppenheten inom handeln på aktiemarknaderna, bl.a. vad beträffar s.k. mörka pooler (dark pools) (likviditet eller handelsvolymer som inte är tillgängliga på offentliga plattformar). Undantag medges bara under vissa omständigheter. Det införs också nya regler om öppenhet för andra marknader än aktiemarknader (dvs. obligationer, strukturerade finansiella produkter och derivat). Tack vare nya krav om att samla alla marknadsdata på en plats kommer investerarna dessutom att kunna få en överblick över all handel i EU, vilket hjälper dem att fatta mer välgrundade beslut.

Förstärkta tillsynsbefogenheter och en striktare ram för marknaderna för råvaruderivat: Förslagen kommer att stärka tillsynsmyndigheternas roll och befogenheter. I samverkan med Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) och under bestämda omständigheter kommer tillsynsmyndigheterna att kunna förbjuda vissa produkter och tjänster och vissa former av praxis om dessa utgör ett hot mot investerarskyddet, den finansiella stabiliteten eller marknadernas korrekta funktion. Det föreskrivs också skärpt tillsyn över marknaderna för råvaruderivat. Vidare införs det en skyldighet att rapportera positioner efter kategori av handlare. Detta kommer att hjälpa tillsynsmyndigheter och marknadsaktörer att bättre kunna bedöma vilken roll spekulationer spelar på dessa marknader. Kommissionen föreslår dessutom att de finansiella tillsynsmyndigheterna får befogenhet att övervaka och ingripa i alla skeden av handeln med alla råvaruderivat, bl.a. genom att sätta gränser för antalet positioner om det finns risk för störningar på marknaderna. Vid G20-toppmötet i Cannes den 3 och 4 november kommer man också att ta upp frågan om råvaruderivat.

Starkare investerarskydd: Det reviderade MiFID-direktivet bygger vidare på en stor uppsättning gällande regler och fastställer striktare krav för portföljförvaltning, investeringsrådgivning och utbudet av komplexa finansiella produkter som strukturerade produkter. För att förhindra potentiella intressekonflikter kommer oberoende rådgivare och portföljförvaltare att förbjudas att göra betalningar till eller ta emot betalningar eller andra finansiella fördelar från tredje part. Slutligen införs det regler om bolagsstyrning och ledningens ansvar för alla värdepappersföretag.

Nästa steg: Förslagen överlämnas nu till Europaparlamentet och rådet (EU-länderna) för förhandlingar och antagande. När förordningen, direktivet och de nödvändiga tekniska genomförandereglerna har antagits kommer hela paketet att gälla från samma dag.

Se även MEMO/11/716

Mer information:

http://ec.europa.eu/internal_market/securities/isd/index_en.htm

Kontaktpersoner:

Chantal Hughes (+32 22964450)

Carmel Dunne (+32 22998894)


Side Bar