Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Nova pravila za bolj učinkovite, odporne in pregledne finančne trge v Evropi

Bruselj, 20. oktobra 2011 – V zadnjih letih so se finančni trgi bistveno spremenili. Pojavila so se nova mesta trgovanja in novi proizvodi, tehnološki razvoj, kot je na primer visokofrekvenčno trgovanje, pa je povsem spremenil okolje trgovanja. Voditelji držav G20 so se na podlagi izkušenj iz finančne krize leta 2008 na vrhu v Pittsburghu 2009 dogovorili o nujnosti izboljšanja preglednosti in nadzora manj organiziranih trgov– vključno s trgi izvedenih finančnih instrumentov – da bi odgovorili na vprašanja, povezana s pretirano nestabilnostjo cen na blagovnih trgih izvedenih finančnih instrumentov. Na podlagi teh dogovorov je Evropska Komisija pripravila predloge za spremembe Direktive o trgih finančnih instrumentov (MiFID). Gre za predloge direktive in uredbe, katerih namen je povečanje učinkovitosti, odpornosti ter preglednosti finančnih trgov in povečanje zaščite vlagateljev. Novi okvir bo poleg tega okrepil tudi nadzorna pooblastila upravnih organov in določil jasna pravila delovanja za vse trgovalne dejavnosti. Podobne razprave potekajo tudi v Združenih državah in drugih večjih globalnih finančnih središčih.

Evropski komisar za notranji trg in storitve Michel Barnier je dejal: "Finančni trgi morajo podpirati realni sektor in ne obratno. Trgi so se v zadnjih letih preoblikovali, zato se mora tudi naša zakonodaja temu ustrezno prilagoditi. Ta kriza je jasno opozorilo, da so nekatere finančne dejavnosti in produkti postali zelo kompleksni in nepregledni. To pa se mora spremeniti. Ta predlog nas bo pripeljal do boljših, varnejših in bolj odprtih finančnih trgov."

Ozadje

Trenutna Direktiva o trgih finančnih instrumentov (MiFID), ki velja od novembra 2007, ureja predpise na področju investicijskih storitev v finančnih instrumentih (kot so posredništvo, svetovanje, trgovanje, upravljanje portfeljev, jamstev itn.), ki jih izvajajo banke ali investicijska podjetja, ter ureja delovanje tradicionalnih borz in drugih trgovalnih mest ( t.i. večstranskih sistemov trgovanja.) Čeprav je MiFID ustvarila konkurenco na področju teh storitev, povečala možnost izbire in znižala cene za investitorje, je finančna kriza že na svojem začetku razkrila njene pomanjkljivosti.

Glavne točke predloga:

Bolj robustne in učinkovite tržne strukture: MiFID že ureja večstranske sisteme trgovanja in urejene trge, s spremembami v direktivi pa bo v pravni okvir vključen tudi nov tip trgovalnega mesta: Organiziran sistem trgovanja (OTF). Gre za organizirane platforme, ki trenutno še niso zakonsko urejene, a igrajo vedno večjo vlogo. Na teh platformah se na primer vedno več trguje s standardiziranimi pogodbami za izvedene finančne instrumente. Nov predlog zapolnjuje to vrzel. Revidirana MiFID tudi v prihodnje predvideva različne poslovne modele, vendar bo hkrati zagotovila, da se vsa trgovalna mesta držijo enakih pravil o preglednosti ter da bodo zmanjšane možnosti za navzkrižja interesov.

Da bi malim in srednjim podjetjem (MSP) omogočili boljši dostop do kapitala, predlogi uvajajo oblikovanje specifične oznake za MSP trge. S tem bo uveden znak kakovosti za platforme, kater cilj je zadovoljevanje potreb MSP.

Vključevanje tehnoloških inovacij: poleg tega posodobljena MiFID uvaja nove varovalke za algortmično in visokofrekvenčno trgovanje, ki so drastično povečale hitrost trgovanja in pomenijo možna sistemska tveganja. Med temi varovalkami so tudi zahteva po ustrezni ureditvi vseh algoritmičnih trgovalcev in zagotovilih o njihovi plačilni sposobnosti ter pravila, ki bodo preprečevala da bi ti trgovalci z vstopom in izstopom povečevali tržne nestabilnosti. Končno pa bodo predlogi izboljšali konkurenčne razmere v pomembnih storitvah po trgovanju, kot je obračun, ki bi sicer lahko onemogočali konkurenco med trgovalnimi mesti.

Večja preglednost: Z uvajanjem kategorij OTF predlogi izboljšujejo preglednost trgovalnih dejavnosti na trgih lastniških vrednostnih papirjev, vključno z platforme prikritega trgovanja ali "dark pools" (obseg trgovanja ali likvidnost, ki nista dostopna na javnih platformah). Izjeme bodo dovoljene izključno v vnaprej predvidenih okoliščinah. Predlogi pa uvajajo tudi nov režim trgovalne preglednosti na nelastniških trgih (na primer obveznice, strukturirani finančni produkti in izvedeni finančni instrumenti). Nadalje bodo z novo zahtevo po zbiranju vseh tržnih podatkov na enem mestu imeli investitorji pregled nad vsemi trgovalnimi dejavnostmi znotraj EU, kar jim bo zagotovilo informacije na podlagi katerih bodo lahko sprejemali odločitve.

Okrepljena nadzorna pooblastila in strožji okvir za blagovne trge izvedenih finančnih instrumentov: predlogi krepijo vlogo in pooblastila upravnih organov. V sodelovanju z Evropskim organom za vrednostne papirje in trge (ESMA) bo nadzornik v predvidenih okoliščinah lahko prepovedal nekatere proizvode, storitve in prakse, če bodo ti ogrožali zaščito investitorjev, finančno stabilnost ali urejeno delovanje trgov. Predlogi predvidevajo tudi strožji nadzor nad blagovnimi trgi izvedenih finančnih instrumentov in uvajajo obvezo poročanja pozicij glede na kategorijo trgovalcev. Upravni organi in udeleženci na trgu bodo s tem lažje ocenjevali vlogo špekulacij na teh trgih. Komisija pa dodatno predlaga uvedbo pooblastil za finančne upravne organe, s katerimi bodo ti lahko nadzorovali in ukrepali na katerikoli točki trgovalne dejavnosti katerega koli izvedenega finančnega instrumenta na blago, vključno z oblikovanjem pozicijskih limitov, če obstaja pomislek glede neurejenosti trga. Vprašanja blagovnih izvedenih finančnih instrumentov na blago pa bodo na dnevnem redu tudi na vrhu G20 v Cannesu 3. in 4. novembra.

Večja zaščita investitorjev: Na podlagi obsežne zbirke veljavnih pravil spremenjena MiFID določa strožje pogoje za upravljanje s portfoliji, investicijsko svetovanje in ponudbo kompleksnih finančnih proizvodov, kot so strukturirani produkti. Da bi preprečili morebitna navzkrižja interesov, bo neodvisnim svetovalcem in upraviteljem portfolijev prepovedano izplačevati in prejemati plačila ali druge denarne koristi s strani tretjih strank. Nazadnje pa bodo s tem uvedena tudi pravila upravljanja podjetij in menedžerska odgovornost za vsa investicijska podjetja.

Nadaljnji koraki Predlogi se s tem predložijo Evropskemu parlamentu in Svetu (Države članice), v pogajanja in sprejetje. Po sprejetju bodo uredba, direktiva in vsa potrebna tehnična pravila, ki so potrebna za njuno izvrševanje, začeli veljati istega dne.

Glej tudi MEMO/11/716

Več informacij:

http://ec.europa.eu/internal_market/securities/isd/index_en.htm

Kontakta:

Chantal Hughes (+32 22964450)

Carmel Dunne (+3222998894)


Side Bar