Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia – Tlačová správa

Nové pravidlá pre efektívnejšie, odolnejšie a transparentnejšie finančné trhy v Európe

Brusel 20. októbra 2011 – Finančné trhy prešli počas predchádzajúcich rokov výraznými zmenami. Objavili sa nové obchodné miesta a produkty a v dôsledku technologických inovácií, ako je napr. vysokofrekvenčné obchodovanie, sa zmenilo finančné prostredie. Na základe skúseností z finančnej krízy v roku 2008 sa skupina G20 na samite v Pittsburgu o rok neskôr zhodla na potrebe zlepšenia transparentnosti a dohľadu nad menej regulovanými trhmi – vrátane trhov s derivátmi – a riešenia otázky prílišnej nestálosti cien na trhoch s komoditnými derivátmi. Európska komisia dnes v reakcii na tieto kroky predložila návrhy na revíziu smernice o trhoch s finančnými nástrojmi (MiFID). Cieľom týchto návrhov, ktoré pozostávajú zo smernice a nariadenia, je zabezpečiť vyššiu efektivitu, odolnosť a transparentnosť finančných trhov, ako aj ochranu investorov. Nový rámec takisto zvýši právomoci regulačných orgánov v oblasti dohľadu a poskytne jasné pravidlá fungovania pre všetky obchodné aktivity. Podobné diskusie prebiehajú v USA a ostatných hlavných svetových finančných centrách.

Komisár pre vnútorný trh a služby Michel Barnier vyhlásil: „Finančné trhy majú slúžiť reálnej ekonomike a nie naopak. Trhy sa počas uplynulých rokov menili a naša legislatíva musí s týmito zmenami držať krok. Kríza nám neľútostne pripomenula, do akej miery sa niektoré finančné aktivity a produkty stali zložité a neprehľadné. To sa musí zmeniť. Dnešné návrhy povedú k lepším, bezpečnejším a otvorenejším finančným trhom.“

Kontext

Pôvodná smernica o trhoch s finančnými nástrojmi (MiFID), ktorá je v platnosti od novembra 2007, stanovuje zásady pre poskytovanie investícií do finančných nástrojov (napr. maklérstvo, poradenstvo, obchodovanie, správa portfólia, upisovanie atď.) zo strany bánk a investičných firiem a pre prevádzkovanie tradičných búrz a alternatívnych obchodných miest (tzv. multilaterálne obchodné systémy). Hoci smernica MiFID zaviedla medzi týmito službami hospodársku súťaž a investorom zabezpečila väčší výber za nižšie ceny, hospodárska kríza odhalila určité nedostatky.

Hlavné prvky návrhu:

Robustnejšie a efektívnejšie trhové štruktúry: V smernici MiFID sú v súčasnosti zahrnuté multilaterálne obchodné systémy a regulované trhy a v dôsledku revízie sa do jej regulačného rámca dostane nový typ obchodného miesta: organizovaný obchodný systém (OTF). Ide o organizované platformy, ktoré v súčasnosti nie sú regulované, ale zohrávajú čoraz dôležitejšiu úlohu. Na týchto platformách sa napríklad čoraz viac obchoduje so štandardizovanými derivátnymi zmluvami. Nový návrh odstráni túto medzeru. Upravená smernica MiFID bude aj naďalej povoľovať rôzne obchodné modely, ale zabezpečí, že všetky obchodné miesta budú dodržiavať rovnaké pravidlá pre transparentnosť, a že sa minimalizujú možné konflikty záujmov.

V snahe zlepšiť malým a stredným podnikom (MSP) prístup na kapitálové trhy, zavedú nové návrhy aj osobitnú značku pre trhy MSP. Vznikne tak označenie kvality pre platformy, ktorých cieľom je uspokojiť potreby týchto podnikov.

Zohľadnenie technologických inovácií: Upravená smernica MiFID prinesie nové záruky pre algoritmické a vysokofrekvenčné obchodovanie, ktoré dramaticky zvýšili rýchlosť obchodovania a predstavujú potenciálne systémové riziká. Medzi tieto záruky patrí požiadavka, aby všetci obchodníci využívajúci algoritmické obchodovanie podliehali riadnej regulácii a poskytovali primeranú likviditu. Patria sem aj pravidlá, ktoré im zabránia v tom, aby svojim vstupovaním na trhy a ich opúšťaním zvyšovali volatilitu. Ďalšou zmenou je zlepšenie podmienok hospodárskej súťaže v oblasti základných služieb po obchodovaní, ako je zúčtovanie, ktoré môžu v opačnom prípade narúšať hospodársku súťaž medzi obchodnými miestami.

Väčšia transparentnosť: Zavedením nového typu obchodného miesta (OTF) návrhy zlepšia transparentnosť obchodných aktivít na trhoch s podielovými cennými papiermi vrátane tzv. dark pools (obchodované objemy alebo likvidita, ktoré nie sú prístupné na verejných platformách). Výnimky sa budú udeľovať iba za stanovených okolností. Takisto sa zavedie nový režim obchodnej transparentnosti pre trhy s nemajetkovými cennými papiermi („non-equity markets“) (t. j. dlhopisy, štruktúrované finančné produkty a deriváty). Okrem toho budú mať investori vďaka novozavedeným požiadavkám na zber všetkých trhových údajov na jednom mieste prehľad o všetkých obchodných aktivitách v EÚ, čo im umožní robiť informovanejšie rozhodnutia.

Posilnené právomoci v oblasti dohľadu a prísnejší rámec pre trhy s komoditnými derivátmi: Cieľom návrhov je posilniť úlohu a právomoci regulačných orgánov. Orgány dohľadu budú môcť v súčinnosti s Európskym orgánom pre cenné papiere a trhy (ESMA) a za stanovených podmienok zakázať určité produkty, ak dôjde k ohrozeniu ochrany investorov, finančnej stability alebo správneho fungovania trhov. Návrhy takisto predpokladajú prísnejší dohľad nad trhmi s komoditnými derivátmi. Zavádzajú povinnosť oznamovať investičné pozície podľa kategórie obchodníka, vďaka čomu budú môcť regulačné orgány a účastníci trhu lepšie hodnotiť význam špekulácie na týchto trhoch. Komisia okrem toho navrhuje udeliť finančným regulačným orgánom právomoci na sledovanie a zásah v akejkoľvek fáze obchodnej aktivity týkajúcej sa všetkých komoditných derivátov, a to aj v podobe obmedzení investičnej pozície, ak existujú obavy o narušenie trhov. Otázke komoditných derivátov sa skupina G20 bude venovať aj na svojom samite v Cannes (3. – 4. novembra).

Vyššia ochrana investorov: V nadväznosti na komplexný súbor pravidiel, ktorý už je v platnosti, upravená smernica MiFID stanovuje prísnejšie požiadavky týkajúce sa správy portfólia, investičného poradenstva a ponuky komplexných finančných produktov, ako sú napr. štruktúrované produkty. Aby sa predišlo potenciálnym konfliktom záujmov, nezávislí poradcovia a správcovia portfólia nebudú môcť realizovať platby pre tretie strany, ani ich od nich prijímať (to isté platí aj pre iný finančný zisk). Pre všetky investičné firmy sa zároveň zavádzajú pravidlá týkajúce sa správy a riadenia spoločností a zodpovednosti riadiacich pracovníkov.

Ďalšie kroky: Návrhy sa teraz predložia na prerokovanie a prijatie Európskemu parlamentu a Rade. Po prijatí sa nariadenie, smernica a potrebné pravidlá technickej implementácie začnú uplatňovať od toho istého dátumu.

Pozri tiež MEMO/11/716

Ďalšie informácie:

http://ec.europa.eu/internal_market/securities/isd/index_en.htm

Kontaktné osoby:

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)


Side Bar