Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

Nieuwe regels voor meer efficiënte, veerkrachtige en transparante financiële markten in Europa

Brussel, 20 oktober 2011 – De financiële markten zijn de voorbije jaren ingrijpend veranderd. Er hebben nieuwe handelsplatformen en producten hun intrede gedaan, en technologische ontwikkelingen zoals high frequency trading hebben het landschap herschapen. De G20-landen hebben in 2009 tijdens de topontmoeting in Pittsburgh lessen getrokken uit de financiële crisis van 2008. Ze spraken af dat de transparantie en het toezicht voor minder gereglementeerde markten zoals derivatenmarkten moest worden verbeterd, en dat de overmatige prijsvolatiliteit op de markten voor grondstoffenderivaten moest worden aangepakt. De Commissie heeft hier vandaag op gereageerd met een reeks voorstellen ter herziening van de richtlijn betreffende markten voor financiële instrumenten (MiFID). Deze voorstellen behelzen een richtlijn en een verordening om de financiële markten efficiënter, veerkrachtiger en transparanter te maken én beleggers beter te beschermen. Met het nieuwe kader zullen de toezichthouders meer bevoegdheden krijgen en komen er duidelijke spelregels voor alle handelsactiviteiten. In de Verenigde Staten en andere grote mondiale financiële centra vinden soortgelijke besprekingen plaats.

Michel Barnier, Commissaris voor interne markt en diensten: “De financiële markten zijn er om de reële economie te dienen, niet andersom. De markten zijn er de voorbije jaren anders gaan uitzien en onze wetgeving moet gelijke tred houden. De crisis heeft nog eens op pijnlijke wijze duidelijk gemaakt hoe complex en ondoorzichtig sommige financiële activiteiten en producten zijn geworden. Hier moet verandering in komen. De huidige voorstellen zullen bijdragen tot betere, veiligere en meer open financiële markten.”

Achtergrond

De oorspronkelijke richtlijn betreffende markten voor financiële instrumenten (MiFID), die sinds november 2007 van kracht is, stelt een regelgevingskader in voor het verrichten van beleggingsdiensten in financiële instrumenten (zoals makelarij, advisering, handel, vermogensbeheer, overnemen van financiële instrumenten, enz.) door banken en beleggingsondernemingen. De richtlijn regelt ook de werking van traditionele effectenbeurzen en alternatieve handelsplatformen (zogenaamde multilaterale handelsfaciliteiten). De MiFID heeft concurrentie tussen deze diensten mogelijk gemaakt. Dit heeft geleid tot een ruimer aanbod en lagere prijzen voor beleggers, maar in de nasleep van de financiële crisis kwam aan het licht dat de richtlijn tekortkomingen vertoonde.

Belangrijkste elementen van het voorstel:

Robuustere en efficiëntere marktstructuren: De MiFID was al van toepassing op de multilaterale handelsfaciliteiten en gereglementeerde markten, maar met de herziening zal nu een nieuw type handelsplatform in het regelgevingskader ervan worden geïntroduceerd: de georganiseerde handelsfaciliteit (OTF). Dit zijn georganiseerde platforms die heden niet gereglementeerd zijn, maar een steeds belangrijkere rol spelen. Zo worden er op deze platforms steeds meer gestandaardiseerde derivatencontracten verhandeld. Met het nieuwe voorstel wordt dit hiaat gedicht. Met de herziene MiFID zullen verschillende bedrijfsmodellen mogelijk blijven maar zal ervoor worden gezorgd dat alle handelsplatformen aan dezelfde transparantieregels onderworpen zijn en dat belangenconflicten worden tegengegaan.

Om de kapitaalmarkten beter toegankelijk te maken voor kleine en middelgrote bedrijven zal met de voorstellen ook in een specifiek label voor deze markten worden voorzien. Zo komt er een keurmerk voor platforms die tegemoet willen komen aan de wensen van kleine en middelgrote bedrijven.

Aandacht voor technologische innovaties: Voorts zullen met de aangepaste MiFID nieuwe veiligheidsmechanismen worden geïntroduceerd voor algoritmische en hoogfrequente handelsactiviteiten die de snelheid waarmee wordt verhandeld ingrijpend hebben doen toenemen en systemische risico’s met zich mee kunnen brengen. Deze mechanismen omvatten de vereiste dat alle algoritmische handelaren naar behoren worden gereglementeerd, voorzien in passende liquiditeit en regels waarmee moet worden vermeden dat handelaren de volatiliteit in de hand werken door zich op markten te begeven en zich kort daarna weer terug te trekken. Tot slot zullen de voorstellen betere mededingingsvoorwaarden in essentiële transactieverwerkende activiteiten als clearing met zich meebrengen. Zoniet kunnen deze de concurrentie tussen handelsplatformen belemmeren.

Versterkte transparantie: Dankzij de introductie van de OTF-categorie zullen de voorstellen de transparantie van handelsactiviteiten op de aandelenmarkten, waaronder ‘dark pools' (handelsvolumes of liquiditeiten die niet beschikbaar zijn op openbare platforms), ten goede komen. Vrijstellingen zouden enkel onder bepaalde omstandigheden worden toegestaan. De nieuwe faciliteit zal tevens voorzien in een nieuwe transparantieregeling voor de handel op niet-aandelenmarkten (bv. obligaties, gestructureerde financieringsproducten en derivaten). Dankzij de nieuwe vereisten om alle marktgegevens op één plaats samen te brengen, zullen beleggers bovendien zicht krijgen op alle handelsactiviteiten binnen de EU zodat zij een beter beredeneerde keuze kunnen maken.

Versterkte bevoegdheden voor toezicht en een strakker kader voor markten voor grondstoffenderivaten: De voorstellen zullen een versterkte rol en bevoegdheden voor toezichthouders betekenen. In overleg met de Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA) en onder bepaalde omstandigheden zullen toezichthouders welbepaalde producten, diensten of praktijken mogen verbieden indien de belegger, de financiële stabiliteit of de ordelijke werking van de markten in gevaar komt. In de voorstellen wordt ook voorzien in een strenger toezicht op de grondstoffenderivatenmarkten. Met de herziening wordt een positierapportageverplichting per beurshandelaar ingevoerd. Dit zal toezichthouders en marktdeelnemers helpen beter de rol van speculatie op de markten in te schatten. Bovendien stelt de Commissie voor dat financiële toezichthouders bevoegd worden gemaakt om in elke fase van de handelsactiviteiten voor alle grondstoffenderivaten te monitoren en in te grijpen door bijvoorbeeld positielimieten op te leggen indien de ordelijke werking van de markt in het gedrang komt. Ook op de G20-top in Cannes van 3 en 4 november zal de kwestie van de grondstoffenderivaten aan bod komen.

Betere bescherming van de beleggers: De herziene MiFID bouwt voort op een uitgebreide reeks bestaande voorschriften en bevat strengere vereisten op het gebied van vermogensbeheer, beleggingsadvies en de verkoop van complexe financiële producten zoals gestructureerde producten. Om te vermijden dat belangenconflicten ontstaan, zal het voor onafhankelijke adviseurs en vermogensbeheerders verboden zijn betalingen aan derden te verrichten of van derden te ontvangen, of ander geldelijk voordeel te verwerven. Tot slot worden voor alle beleggingsondernemingen regels op het gebied van corporate governance en de verantwoordelijkheid van managers ingevoerd.

Verdere stappen: De voorstellen gaan nu voor onderhandeling en goedkeuring naar het Europees Parlement en de Raad (lidstaten). Als de verordening, de richtlijn en de noodzakelijke technische uitvoeringsbepalingen eenmaal zijn goedgekeurd, worden deze gezamenlijk en op dezelfde datum van kracht.

Zie ook MEMO/11/716

Nadere informatie:

http://ec.europa.eu/internal_market/securities/isd/index_en.htm

Contact :

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)


Side Bar