Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisijas paziņojums presei

Jauni noteikumi, lai padarītu Eiropas finanšu tirgus efektīvākus, elastīgākus un pārredzamākus

Briselē, 2011. gada 20. oktobrī. Pēdējos gados finanšu tirgos ir notikušas lielas pārmaiņas. Radušās jaunas tirdzniecības vietas un produkti, savukārt tehnoloģiju attīstība, piemēram, automatizētā ātrā datorizētā tirdzniecība, ir mainījusi situāciju. Izvērtējot 2008. gada finanšu krīzes mācības, G20 valstis 2009. gadā Pitsburgā vienojās par vajadzību uzlabot pārredzamību un uzraudzību neregulētākos tirgos, tostarp atvasināto instrumentu tirgos, un risināt problēmu ar pārlieku lielo cenu nepastāvību atvasināto preču instrumentu tirgos. Reaģējot uz to, Eiropas Komisija šodien iesniedza priekšlikumus pārskatīt direktīvu par finanšu instrumentu tirgiem. Šajos priekšlikumos ir iekļauta direktīva un regula, un to mērķis ir padarīt finanšu tirgus efektīvākus, elastīgākus un pārredzamākus, kā arī nostiprināt ieguldītāju aizsardzību. Turklāt jaunais regulējums palielinās regulatoru uzraudzības pilnvaras un nodrošinās skaidrus noteikumus par visām tirdzniecības darbībām. Līdzīgas diskusijas notiek Amerikas Savienotajās Valstīs un citos nozīmīgos pasaules finanšu centros.

Iekšējā tirgus un pakalpojumu komisārs Mišels Barnjē teica: "Finanšu tirgu uzdevums ir kalpot tautsaimniecībai ─ nevis otrādi. Gadu gaitā tirgi ir pārveidojušies, tāpēc attiecīgi jāpielāgo tiesību akti. Krīze nepatīkamā veidā ir parādījusi, cik sarežģītas un nepārredzamas ir kļuvušas dažas finanšu darbības un produkti. Tas ir jāmaina. Šodien iesniegtie priekšlikumi palīdzēs izveidot labākus, drošākus un atvērtākus finanšu tirgus."

Papildu informācija

2007. gada novembrī spēkā stājusies sākotnējā direktīva par finanšu instrumentu tirgiem reglamentē tādu ieguldījumu pakalpojumu sniegšanu, izmantojot finanšu instrumentus (piemēram, starpniecību, konsultācijas, tirdzniecību, portfeļa pārvaldību, emisijas izplatīšanu u. tml.), ko veic bankas un ieguldījumu sabiedrības, kā arī tradicionālo biržu un alternatīvo tirdzniecības vietu (tā saukto daudzpusējo tirdzniecības sistēmu) darbību. Lai gan direktīva par finanšu instrumentu tirgiem nodrošināja konkurenci starp šiem pakalpojumiem un lielāku izvēli un zemākas cenas ieguldītājiem, tomēr finanšu krīzē atklājās arī tās trūkumi.

Priekšlikuma galvenie elementi

Noturīgākas un efektīvākas tirgus struktūras. Direktīvā par finanšu instrumentu tirgiem jau bija iekļauti noteikumi par daudzpusējām tirdzniecības sistēmām un regulētiem tirgiem, savukārt pārskatītajā direktīvā reglamentējoši noteikumi attieksies uz jauna veida tirdzniecības vietām ─ organizētām tirdzniecības sistēmām. Tās ir organizētas, taču patlaban neregulētas platformas, kuras iegūst arvien lielāku nozīmi. Piemēram, šajās platformās arvien vairāk tirgo standarta atvasināto instrumentu līgumus. Jaunajā priekšlikumā iekļauti attiecīgi noteikumi. Pārskatītā direktīva par finanšu instrumentu tirgiem ļaus arī turpmāk izmantot dažādus uzņēmējdarbības modeļus, tomēr tā nodrošinās, lai visās tirdzniecības vietās būtu spēkā vienādi noteikumi par pārredzamību un lai tiktu novērsti interešu konflikti.

Lai veicinātu mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) labāku piekļuvi kapitāla tirgiem, priekšlikumos paredzēts, ka tiks izveidota īpaša MVU tirgu zīme. Šādi tiks nodrošināta kvalitātes zīme platformām, kuru mērķis ir apmierināt MVU vajadzības.

Tehnoloģisku inovāciju iekļaušana. Turklāt ar atjaunināto direktīvu par finanšu instrumentu tirgiem tiks ieviesta algoritmiskās tirdzniecības darbību aizsardzība un automatizētās ātrās datorizētās tirdzniecības, kas ievērojami palielināja tirdzniecības ātrumu un rada iespējamus sistēmiskus riskus, darbību aizsardzība. Šī aizsardzība ietver prasību par to, ka visai algoritmiskajai tirdzniecībai jābūt pienācīgi regulētai, prasību nodrošināt pienācīgu likviditāti un noteikumus, kas neļauj vairot nepastāvību, attiecīgajiem tirgus dalībniekiem iesaistoties tirgos un pametot tos. Visbeidzot priekšlikumi uzlabos konkurences situāciju būtisku pakalpojumu jomā, kurus sniedz pēc tirdzniecības (piemēram, mijieskaitā), kas pretējā gadījumā negatīvi ietekmēs konkurenci starp tirdzniecības vietām.

Lielāka pārredzamība. Ieviešot organizētās tirdzniecības sistēmas kategoriju, priekšlikumi uzlabos tirdzniecības darbību pārredzamību akciju tirgos, tostarp neoficiālo tirdzniecību (tirdzniecības apjomus vai likviditāti, kas nav pieejama publiskās platformās). Izņēmumi būs pieļaujami tikai saskaņā ar paredzētajiem nosacījumiem. Šādi tiks ieviests arī jauns tirdzniecības pārredzamības režīms neakciju tirgos (piemēram, obligācijas, strukturētie finanšu produkti un atvasinātie instrumenti). Turklāt, pateicoties jaunajiem noteikumiem par tirgus datu iesniegšanu vienā vietā, ieguldītājiem būs pārskats par visām tirdzniecības darbībām ES, un tas palīdzēs tiem izdarīt izvēli, balstoties uz pieejamo informāciju.

Pastiprinātas uzraudzības pilnvaras un stingrāks atvasināto preču instrumentu tirgu regulējums. Priekšlikumos pastiprināta regulatoru nozīme un pilnvaras. Saskaņojot ar Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi (EVTI) un ņemot vērā definētos nosacījumus, uzraugi varēs aizliegt konkrētus produktus, pakalpojumus vai praksi, ja tie apdraudēs ieguldītāju aizsardzību, finanšu stabilitāti vai pienācīgu tirgu darbību. Priekšlikumos paredzēta arī stingrāka atvasināto preču instrumentu tirgu uzraudzība. Tajos ieviests pienākums ziņot par pozīcijām tirgotāja kategorijas dalījumā. Tas palīdzēs regulatoriem un tirgus dalībniekiem labāk novērtēt spekulāciju nozīmi šajos tirgos. Turklāt Komisija ierosina pilnvarot finanšu regulatorus uzraudzīt atvasināto preču instrumentu tirdzniecības darbības un jebkurā laikā veikt intervenci, tostarp pozīciju ierobežojumu formā, ja rodas bažas par nesakārtotiem tirgiem. G20 valstu sammitā 3. un 4. novembrī Kannās tiks apspriests arī jautājums par atvasinātajiem preču instrumentiem.

Stingrāka ieguldītāju aizsardzība. Pamatojoties uz jau spēkā esošo aptverošo noteikumu kopumu, pārskatītajā direktīvā par finanšu instrumentu tirgiem paredzēti stingrāki noteikumi par portfeļu pārvaldību, ieguldījumu konsultācijām un sarežģītu finanšu produktu, piemēram, strukturēto produktu, piedāvājumu. Lai novērstu iespējamu interešu konfliktu, neatkarīgi konsultanti un portfeļu pārvaldītāji nedrīkstēs veikt vai saņemt trešo personu maksājumus vai gūt citas finanšu priekšrocības. Visbeidzot attiecībā uz visam ieguldījumu sabiedrībām ieviesti noteikumi par korporatīvo vadību un pārvaldītāju atbildību.

Turpmākās rīcības plāns. Tagad priekšlikumi tiks iesniegti Eiropas Parlamentam un Padomei (dalībvalstīm) apspriešanai un pieņemšanai. Kad būs pieņemta regula, direktīva un nepieciešamie tehniskie īstenošanas noteikumi, šos tiesību aktus piemēros no viena un tā paša datuma.

Skat arī MEMO/11/716

Sīkāka informācija

http://ec.europa.eu/internal_market/securities/isd/index_en.htm

Kontaktpersonas

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)


Side Bar