Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos komisijos pranešimas spaudai

Naujos taisyklės siekiant efektyvesnių, atsparesnių ir skaidresnių Europos finansų rinkų

2011 m. spalio 20 d., Briuselis. Pastaraisiais metais finansų rinkos drastiškai pasikeitė. Atsirado naujų prekybos vietų ir produktų, o tokie technologijų pokyčiai kaip ypač dažnų trumpalaikio pobūdžio sandorių sudarymo galimybė įnešė struktūrinių pokyčių. Įvertindamos 2008 m. finansų krizės pamokas 2009 m. Pitsburge aukščiausiojo lygio susitikime susirinkusios Didžiojo dvidešimtuko šalys sutarė, jog būtina didinti mažiau reguliuojamų rinkų, tarp jų ir išvestinių priemonių rinkų, skaidrumą bei griežtinti jų priežiūrą. Taip pat būtina spręsti pernelyg didelio kainų svyravimo biržos prekių išvestinių finansinių priemonių rinkose problemą. Vykdydama šį susitarimą šiandien Europos Komisija pateikė teisės aktų, kuriais keičiama Finansinių priemonių rinkų direktyva (FPRD), pasiūlymus. Minėti teisės aktai – tai direktyva ir reglamentas, kuriais siekiama efektyvesnių, atsparesnių ir skaidresnių finansų rinkų bei geresnės investuotojų apsaugos. Pagal naują sistemą bus sustiprinti reguliavimo institucijų priežiūros įgaliojimai ir nustatytos aiškios prekybos veiklos taisyklės. Panašios diskusijos vyksta ir Jungtinėse Amerikos Valstijose bei kituose didžiuosiuose pasaulio finansiniuose centruose.

Už vidaus rinką ir paslaugas atsakingas Komisijos narys Michelis Barnier sakė: „Finansų rinkų paskirtis – tarnauti realiajai ekonomikai, o ne atvirkščiai. Pastaruoju metu rinkos keitėsi – mūsų teisės aktai turi nuo tų pokyčių neatsilikti. Krizė atskleidė, kokia sudėtinga ir neskaidri tapo tam tikra finansinė veikla ir produktai. Privalome tai pakeisti. Šiandienos pasiūlymai padės sukurti geresnes, saugesnes ir atviresnes finansų rinkas.“

Pagrindiniai faktai

Nuo 2007 m. lapkričio mėn. galiojančia Finansinių priemonių rinkų direktyva (FPRD) reglamentuojama, kaip bankai ir investicinės įmonės turi teikti investicijų į finansines priemones paslaugas (kaip antai brokerių paslaugos, konsultavimas, sandorių sudarymas, investicijų portfelio valdymas, garantavimas ir t. t.) ir kaip turi veikti tradicinės biržos bei alternatyvios prekybos vietos (vadinamosios daugiašalės prekybos priemonės). Nors įgyvendinant FPRD paskatinta šių paslaugų konkurencija, o investuotojams užtikrintas platesnis pasirinkimas ir mažesnės kainos, finansų krizė atskleidė tam tikrų trūkumų.

Pagrindiniai pasiūlymo elementai

Tvirtesnės ir efektyvesnės rinkos struktūros. FPRD taikyta daugiašalėms prekybos priemonėms ir reguliuojamoms rinkoms. Persvarsčius direktyvą, į jos taikymo sritį įtrauktas naujas prekybos vietų tipas – organizuota prekybos sistema (OPS). Tai iki šiol nereglamentuota organizuota prekybos vieta, įgaunanti vis didesnės svarbos. Pavyzdžiui, vis daugiau standartinių išvestinių finansinių priemonių sutarčių sudaroma šiose prekybos vietose. Naujuoju pasiūlymu ši spraga bus panaikinta. Persvarstyta FPRD bus toliau leidžiama plėtoti verslą įvairiais būdais, tačiau bus užtikrinta, kad visoms prekybos vietoms būtų taikomos tos pačios skaidrumo taisyklės ir būtų sušvelninami interesų konfliktai.

Siekiant mažosioms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ) užtikrinti geresnę prieigą prie kapitalo rinkų, pasiūlymuose numatyta sukurti atskirą MVĮ rinkų ženklą. Tai bus tų prekybos vietų, kurios atitinka MVĮ poreikius, kokybės ženklas.

Dėmesys technologinėms inovacijoms. Be to, į atnaujintą FPRD įtraukti nauji saugikliai prieš algoritminę ir labai trumpalaikio pobūdžio prekybą, dėl kurių dramatiškai išaugo prekybos sparta ir gali kilti sisteminių pavojų. Tokie saugikliai – tai, be kita ko, reikalavimas, kad visi algoritminiai prekiautojai būtų tinkamai reglamentuojami, pakankamo likvidumo užtikrinimas ir taisyklės, kuriomis siekiama, kad jie nepadidintų nepastovumo rinkose patekdami į rinkas ir pasitraukdami iš jų. Galiausiai pasiūlymuose numatyta pagerinti svarbių po sandorio sudarymo teikiamų paslaugų, tokių kaip tarpuskaita, konkurencijos sąlygas, nes antraip prekybos vietų konkurencija gali sužlugti.

Didesnis skaidrumas. Į pasiūlymus įtraukus naują organizuotos prekybos sistemos kategoriją padidės prekybos skaidrumas akcijų rinkose, įskaitant neviešas anonimines prekybos vietas (kuriose prekybos apimtys arba likvidumas yra tokie, kokių negali pasiūlyti viešos prekybos vietos). Išimtys būtų daromos tik tam tikromis numatytomis aplinkybėmis. Taip pat bus nustatyta nauja prekybos ne akcijų rinkose (t. y. obligacijų, struktūrizuotų finansinių produktų ir išvestinių finansinių priemonių) skaidrumo tvarka. Be to, pagal naujus reikalavimus visi rinkų duomenys turės būti renkami vienoje sistemoje, todėl investuotojai žinos apie visą ES vykdomą prekybos veiklą ir galės rinktis remdamiesi visa šia informacija.

Daugiau priežiūros įgaliojimų ir griežtesnė biržos prekių išvestinių finansinių priemonių rinkų sistema. Pasiūlymais reguliavimo institucijoms suteikiama daugiau įgaliojimų ir padidinama jų vaidmens svarba. Priežiūros institucijos, koordinuodamos savo veiklą su Europos vertybinių popierių ir rinkų priežiūros institucija, galės tam tikromis nustatytomis aplinkybėmis uždrausti tam tikrus produktus, paslaugas ar veiklos metodus, keliančius grėsmę investuotojų apsaugai, finansiniam stabilumui arba sklandžiam rinkos veikimui. Pasiūlymuose taip pat numatyta griežtesnė biržos prekių išvestinių finansinių priemonių rinkų priežiūra. Įvedamas įpareigojimas pranešti apie kiekvienos kategorijos prekiautojų poziciją. Taip reguliavimo institucijos ir rinkos dalyviai galės geriau įvertinti spekuliacijos vaidmenį šiose rinkose. Be to, Komisija siūlo finansinėms reguliavimo institucijoms suteikti įgaliojimus stebėti ir, kilus įtarimams apie sumaištį rinkose, bet kuriame prekybos bet kuriomis biržos prekių išvestinėmis finansinėmis priemonėmis etape įsikišti, o prireikus ir nustatyti pozicijos ribą. Lapkričio 3 ir 4 d. Kanuose vyksiančiame Didžiojo dvidešimtuko aukščiausiojo lygio susitikime taip pat bus aptariamas biržos prekių išvestinių finansinių priemonių klausimas.

Geresnė investuotojų apsauga. Be jau nustatyto išsamaus taisyklių rinkinio, persvarstyta FPRD sugriežtinami investicijų portfelio valdymo, konsultavimo dėl investicijų ir sudėtinių finansinių produktų, kaip antai struktūrizuotų produktų, siūlymo pirkti reikalavimai. Siekiant išvengti galimo interesų konflikto, nepriklausomi konsultantai ir investicijų portfelio valdytojai negalės mokėti trečiosioms šalims arba gauti iš jų apmokėjimų ar kitokios piniginės naudos. Galiausiai visoms investicinėms įmonėms nustatytos bendrovių valdymo ir vadovų atsakomybės taisyklės.

Tolesni veiksmai. Dabar pasiūlymai perduodami Europos Parlamentui ir Tarybai (valstybėms narėms) svarstyti ir priimti. Juos priėmus, reglamentas, direktyva ir jiems įgyvendinti būtinos techninės taisyklės bus taikomi kartu nuo tos pačios dienos.

Taip pat žr. MEMO/11/716

Daugiau informacijos

http://ec.europa.eu/internal_market/securities/isd/index_en.htm

Asmenys ryšiams

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)


Side Bar