Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Uudet säännöt Euroopan finanssimarkkinoiden muuttamiseksi tehokkaammiksi, joustavammiksi ja avoimemmiksi

Bryssel, 20. lokakuuta 2011 – Finanssimarkkinoilla on tapahtunut viime vuosina valtavia muutoksia. Markkinoille on tullut uusia kauppapaikkoja ja tuotteita, ja teknologian kehittyminen (esimerkiksi huippunopea tietokoneistettu kaupankäynti) on tuonut muutoksia toimintaympäristöön. Vuoden 2008 finanssikriisistä saatujen kokemusten valossa G20-maiden johtajat olivat vuonna 2009 pidetyssä Pittsburghin huippukokouksessa yhtä mieltä siitä, että vähäisemmän sääntelyn kohteena olevien markkinoiden – muun muassa johdannaismarkkinoiden – avoimuutta ja valvontaa on parannettava ja että hyödykejohdannaismarkkinoiden hintojen liialliseen epävakauteen on löydettävä ratkaisu. Tämä on lähtökohtana Euroopan komission tänään esittämille ehdotuksille rahoitusvälineiden markkinoita koskevan direktiivin (rahoitusmarkkinadirektiivi) tarkistamisesta. Kyse on direktiivi- ja asetusehdotuksista, joiden tarkoituksena on muuttaa finanssimarkkinoita tehokkaammiksi, joustavammiksi ja avoimemmiksi. Myös sijoittajansuojaa aiotaan lujittaa. Uusilla säädöksillä laajennetaan lisäksi sääntelyviranomaisten valvontavaltuuksia ja annetaan selkeät toimintasäännöt, joita sovelletaan kaikkeen kaupankäyntitoimintaan. Näistä kysymyksistä on viritetty keskustelua myös Yhdysvalloissa ja muissa tärkeissä finanssikeskuksissa eri puolilla maailmaa.

”Finanssimarkkinoiden tehtävänä on palvella reaalitaloutta eikä reaalitalouden finanssimarkkinoita”, sisämarkkinoista ja palveluista vastaava komissaari Michel Barnier sanoi. ”Markkinat ovat muuttuneet vuosien mittaan, ja lainsäädännön on pysyttävä mukana muutosvauhdissa. Kriisi toi selkeästi esiin sen, kuinka monimutkaisiksi ja vaikeaselkoisiksi monet finanssitoiminnot ja -tuotteet ovat muuttuneet. Tämän tilanteen on muututtava. Tämänpäiväiset ehdotukset tukevat kehitystä kohti parempia, suojatumpia ja avoimempia finanssimarkkinoita.”

Tausta

Marraskuussa 2007 voimaan tulleella alkuperäisellä rahoitusvälineiden markkinoita koskevalla direktiivillä (rahoitusmarkkinadirektiivi) säännellään pankkien ja sijoituspalveluyritysten tarjoamia rahoitusvälineitä koskevia sijoituspalveluita (kuten arvopaperivälitys, neuvonta, kaupankäynti, salkunhoito, merkintä jne.) sekä perinteisten pörssien ja vaihtoehtoisten kauppapaikkojen (nk. monenkeskisten kaupankäyntijärjestelmien) toimintaa. Vaikka rahoitusmarkkinadirektiivi on vauhdittanut näihin palveluihin kohdistuvaa kilpailua, kasvattanut sijoittajien valinnanvaraa ja alentanut sijoittajilta veloitettavia hintoja, finanssikriisin puhkeaminen toi esiin myös joitakin puutteita nykytilanteessa.

Ehdotuksen pääkohdat:

Markkinarakenteiden vahvistaminen ja tehostaminen: Rahoitusmarkkinadirektiivi kattaa jo monenkeskiset kaupankäyntijärjestelmät ja säännellyt markkinat, mutta tarkistuksen myötä se laajennetaan koskemaan myös uudentyyppisiä organisoituja kaupankäyntijärjestelmiä (OTF). Nämä kauppapaikat ovat organisoituja järjestelmiä, jotka eivät nykyisin kuulu sääntelyn piiriin mutta joiden merkitys kasvaa koko ajan. Niissä käydään yhä laajemmin kauppaa vakioiduilla johdannaissopimuksilla. Uusi ehdotus poistaa tämän sääntelypuutteen. Tarkistetussa rahoitusmarkkinadirektiivissä kauppapaikoille annetaan edelleen mahdollisuus käyttää erilaisia liiketoimintamalleja. Tarkistetulla direktiivillä varmistetaan kuitenkin, että kauppapaikkojen on noudatettava samoja avoimuussääntöjä ja että eturistiriitoja lievennetään.

Jotta pienillä ja keskisuurilla yrityksillä (pk-yrityksillä) olisi paremmat mahdollisuudet päästä pääomamarkkinoille, ehdotuksissa säädetään markkinoiden uudesta erityisrekisteröinnistä pk-yritysten markkinoina. Kyse on pk-yritysten tarpeiden mukaan toimiville kaupankäyntijärjestelmille myönnettävästä laatumerkinnästä.

Teknologiset innovaatiot: Tarkistetulla rahoitusmarkkinadirektiivillä otetaan käyttöön uusia suojatoimia algoritmista ja huippunopeaa kaupankäyntitoimintaa varten. Tällaiset toiminnot ovat kasvattaneet radikaalisti kaupankäynnin nopeutta ja saattavat aiheuttaa systeemisiä riskejä. Ehdotusten mukaisia suojatoimia ovat muun muassa vaatimus algoritmisen kaupankäynnin harjoittajien toiminnan asianmukaisesta sääntelystä ja riittävän likviditeetin tarjoamisesta sekä säännöt, joilla kaupankäynnin harjoittajia estetään lisäämästä hintojen epävakautta liikkumalla jatkuvasti markkinoille ja niiltä pois. Lisäksi ehdotuksilla parannetaan kilpailuedellytyksiä olennaisten kaupankäynnin jälkeisten palvelujen, kuten selvityksen, alalla, jotta epäsuotuisat edellytykset eivät jarruttaisi kauppapaikkojen välistä kilpailua.

Avoimuuden lisääminen: Organisoitujen kaupankäyntijärjestelmien luokan käyttöönotto lisää kaupan avoimuutta osakemarkkinoilla. Tämä koskee myös nimettömänä käytävää kauppaa (”dark pools” eli kaupankäyntivolyymit tai likviditeetti, joita ei ole saatavilla julkisissa kaupankäyntijärjestelmissä). Poikkeukset sallitaan vain tietyissä olosuhteissa. Lisäksi ehdotuksilla otetaan käyttöön uusi avoimuusjärjestelmä muilla rahoitusvälineillä kuin osakkeilla (ts. joukkovelkakirjoilla, strukturoiduilla rahoitustuotteilla ja johdannaisilla) käytävää kauppaa varten. Uudet vaatimukset, joiden mukaan kaikki markkinatiedot on kerättävä samaan paikkaan, mahdollistavat sen, että sijoittajilla on selkeä käsitys kaikesta EU:ssa harjoitettavasta kaupankäyntitoiminnasta, jolloin he voivat tehdä tietoon perustuvia valintoja.

Laajemmat valvontavaltuudet ja tiukempi kehys hyödykejohdannaisten markkinoilla: Ehdotuksilla lujitetaan sääntelyviranomaisten asemaa ja valtuuksia. Valvontaviranomaiset, joiden toimintaa Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen (EAMV) koordinoi, voivat asettaa tietyissä tilanteissa kieltoja yksittäisille tuotteille, palveluille tai käytännöille, jotka uhkaavat sijoittajansuojaa, finanssijärjestelmän vakautta tai finanssimarkkinoiden asianmukaista toimintaa. Ehdotuksilla tiukennetaan myös hyödykejohdannaismarkkinoiden valvontaa. Eri luokkiin kuuluvilla kaupankäyntitoiminnan hoitajilla on vastedes velvollisuus raportoida positioista, jotta sääntelyviranomaiset ja markkinatoimijat voivat arvioida paremmin keinottelun vaikutuksia näillä markkinoilla. Lisäksi komissio ehdottaa, että finanssialan sääntelyviranomaiset valtuutetaan seuraamaan hyödykejohdannaisilla käytävää kauppaa ja puuttumaan siihen missä tahansa kaupankäyntivaiheessa (muun muassa positiolimiittien asetusvaiheessa), jos ne ovat huolissaan tavanomaisesta poikkeavasta markkinatoiminnasta. Hyödykejohdannaisia käsitellään myös Cannesissa 3. ja 4. marraskuuta 2011 pidettävässä G20-maiden kokouksessa.

Sijoittajansuojan vahvistaminen: Tarkistetussa rahoitusmarkkinadirektiivissä tiukennetaan salkunhoitoa, sijoitusneuvontaa ja monimutkaisten finanssituotteiden (kuten strukturoitujen tuotteiden) tarjontaa koskevia vaatimuksia jo voimassa olevien kattavien sääntöjen pohjalta. Mahdollisten eturistiriitojen välttämiseksi riippumattomia neuvontapalvelujen tarjoajia ja salkunhoitajia kielletään suorittamasta tai ottamasta vastaan kolmansien osapuolten maksuja tai saamasta muita rahamääräisiä etuja. Lisäksi annetaan kaikkiin sijoituspalveluyrityksiin sovellettavia sääntöjä hyvästä hallintotavasta (corporate governance) ja johdon vastuusta.

Jatkotoimet: Ehdotukset toimitetaan nyt Euroopan parlamentille ja neuvostolle (jäsenvaltioille) käsiteltäviksi ja hyväksyttäviksi. Asetusta, direktiiviä ja niiden täytäntöönpanoa koskevia teknisiä sääntöjä sovelletaan niiden hyväksymisen jälkeen yhdessä, ja ne tulevat voimaan samana päivänä.

Ks. myös MEMO/11/716

Lisätietoja:

http://ec.europa.eu/internal_market/securities/isd/index_en.htm

Yhteyshenkilöt:

Chantal Hughes (+32-2 296 44 50)

Carmel Dunne (+32-2 299 88 94)


Side Bar