Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon – Pressiteade

Uued eeskirjad Euroopa finantsturgude tõhusamaks, vastupidavamaks ja läbipaistvamaks muutmiseks

Brüssel, 20. oktoober 2011 Viimastel aastatel on finantsturud märkimisväärselt muutunud. Esile on kerkinud uued kauplemiskohad ja tooted ning uued tehnoloogilised võimalused, nagu näiteks välkkauplemine. Pärast 2008. aasta finantskriisist saadud õppetunde jõudsid G20 riigid 2009. aasta Pittsburghi tippkohtumisel kokkuleppele vajaduses suurendada vähem reguleeritud turgude sealhulgas tuletisinstrumentide turgude läbipaistvust, karmistada järelevalvet ning vähendada ülemäärast volatiilsust kauba tuletisinstrumentide turgudel. Sellest tulenevalt esitas Euroopa Komisjon täna ettepanekud finantsinstrumentide turgude direktiivi (MiFID) läbivaatamiseks. Ettepanekud käsitlevad direktiivi ja määrust ning nende eesmärk on suurendada finantsturgude tõhusust, vastupidavust ja läbipaistvust ning investorite kaitset. Uue raamistikuga suurendatakse ka reguleerivate asutuste järelevalvevolitusi ning kehtestatakse selged tegevuseeskirjad kõigi kauplemisega seotud tegevuste suhtes. Ka USAs ja teistes ülemaailmsetes finantskeskustes toimuvad praegu sarnased arutelud.

Siseturu ja teenuste volinik Michel Barnier ütles: Finantsturgude ülesanne on teenida reaalmajandust ja mitte vastupidi. Turud on aastatega põhjalikult muutunud ja õigusnormid peavad turgudega sammu pidama. Finantskriis on meile valusalt meelde tuletanud, kui keerukaks ja läbipaistmatuks on mõned finantsteenused ja -tooted muutunud. Sellist olukorda tuleb parandada. Tänased ettepanekud rajavad teed parematele, turvalisematele ja avatumatele finantsturgudele.

Taust

2007. aasta novembris jõustunud esialgne finantsinstrumentide turgude direktiiv (MiFID) hõlmab finantsinstrumentidega seotud investeerimisteenuste pakkumist pankade ja investeerimisühingute poolt (maakleriteenused, investeerimisnõustamine, kauplemine, portfelli valitsemine, emissiooni tagamine jne) ning tavapäraste börside ja alternatiivsete kauplemiskohtade (nn mitmepoolsed kauplemissüsteemid) tegevuse korraldamist. Direktiiv on küll aidanud suurendada nende teenuste vahelist konkurentsi, laiendada investorite valikuvõimalusi ning madaldada hindu, kuid finantskriis on toonud esile direktiivi puudused.

Ettepaneku põhielemendid

Tugevamad ja tõhusamad turustruktuurid: Ka praegune direktiiv hõlmab mitmepoolseid kauplemissüsteeme ja reguleeritud turge, kuid läbivaatamisel laiendatakse selle reguleerimisala ka uuele kauplemiskohtade liigile, organiseeritud kauplemissüsteemile (ingl k organised trading facility) Need on organiseeritud platvormid, mida praegune õigusraamistik ei kata, kuid mis mängivad üha tähtsamat rolli. Üha enam kaubeldakse sellistel platvormidel näiteks standarditud tuletislepingutega. Uues ettepanekus on see seaduselünk täidetud. Läbivaadatud direktiiv võimaldab jätkuvalt eri ärimudelite kasutamist, kuid tagab, et kõik kauplemiskohad peavad täitma samasid läbipaistvuse eeskirju, ning vähendab huvide konflikte.

Et võimaldada väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele paremat juurdepääsu kapitaliturgudele, võetakse ettepanekutega kasutusele ka eritermin väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele suunatud turgude jaoks. Sellest saab kvaliteedimärk platvormide jaoks, mille eesmärk on täita VKEde vajadusi.

Tehnoloogiliste uuenduste arvessevõtmine: Ajakohastatud direktiiviga kehtestatakse uued kaitsemeetmed algoritm- ja välkkauplemise suhtes, mis on märkimisäärselt suurendanud kauplemise kiirust ning millega võivad kaasneda süsteemsed riskid. Need kaitsemeetmed hõlmavad nõuet, et kõigi algoritmkauplejate tegevus oleks nõuetekohaselt reguleeritud ja et nad tagaksid piisavalt likviidsust, ning eeskirju, mis takistavad sellistel kauplejatel turule sisse ja turult välja liikumistega volatiilsust suurendada. Ettepanekutega parandatakse ka selliste oluliste kauplemisjärgsete teenuste konkurentsitingimusi nagu kliiring, mis võib muidu kahjustada kauplemiskohtade vahelist konkurentsi.

Suurem läbipaistvus: Organiseeritud kauplemissüsteemide kategooria kasutuselevõtuga parandatakse kauplemise läbipaistvust aktsiaturgudel, sealhulgas ka anonüümsete kauplemisplatvormide (ingl k dark pools) puhul, kus kaubeldakse mahtude või likviidsusega, mis ei ole avalikel platvormidel kättesaadavad. Erandeid lubatakse ainult teatavates kindlaks määratud olukordades. Samuti võetakse kasutusele uus kauplemise läbipaistvuse kord turgude jaoks, millel kaubeldakse muude finantsinstrumentide kui aktsiatega (nt võlakirjad, struktureeritud finantstooted ja tuletisinstrumendid). Lisaks saavad investorid tänu uutele turuandmete kogumise nõuetele ülevaate kogu ELis toimuvast kauplemisest, mis aitab neil teha teadlikumat valikut.

Suuremad järelevalvevolitused ning rangem raamistik kauba tuletisinstrumentidega kauplemiseks: Ettepanekutega suurendatakse reguleerivate asutuste rolli ja volitusi. Kooskõlastades Euroopa Väärtpaberiturujärelevalvega (ESMA) ja teatavates tingimustes on järelevalveasutustel õigus keelata teatavad tooted, teenused või tavad, kui need ohustavad investorite kaitset, finantsstabiilsust või turgude korrektset toimimist. Ettepanekutega nähakse ette ka kauba tuletisinstrumentide turgude rangem järelevalve. Kehtestatakse positsioonidest teatamise kohustus kauplejate kategooriate lõikes. See aitab reguleerivatel asutustel ja turuosalistel paremini hinnata, millist osa mängib nendel turgudel spekuleerimine. Lisaks teeb komisjon ettepaneku anda reguleerivatele asutustele volitused jälgida kõigi kauba tuletisinstrumentidega kauplemise kogu protsessi ning vajaduse korral sellesse sekkuda, sealhulgas ka positsioonide piiramisega, kui esineb turuhäirete oht. G20 riikide tippkohtumisel Cannes’is 3. ja 4. novembril käsitletakse ka kauba tuletisinstrumentide küsimust.

Tugevam kaitse investoritele: Täiendades juba kehtivaid eeskirju, karmistab läbi vaadatud direktiiv portfelli valitsemise, investeerimisnõustamise ning keerukate finantsteenustega, nagu struktureeritud tooted, seotud nõudeid. Võimaliku huvide konflikti ärahoidmiseks keelatakse sõltumatutel nõustajatel ja portfelli valitsejatel teha või vastu võtta makseid kolmandatele isikutele või kolmandatelt isikutelt või saada muud rahalist tulu. Kõigi investeerimisühingute suhtes kehtestatakse üldjuhtimist ja juhtkonna vastutust käsitlevad eeskirjad.

Järgmised sammud: Ettepanek esitatakse aruteluks ja vastuvõtmiseks Euroopa Parlamendile ja nõukogule (liikmesriikidele). Vastu võetud määrust, direktiivi ja vajalikke tehnilisi rakenduseeskirju hakatakse kohaldama alates ühest ja samast kuupäevast.

Vt ka MEMO/11/716

Lisateave:

http://ec.europa.eu/internal_market/securities/isd/index_en.htm

Kontaktisikud:

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)


Side Bar