Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή επιτροπή – Δελτίο τύπου

Νέοι κανόνες για πιο αποτελεσματικές, ανθεκτικές και διαφανείς χρηματαγορές στην Ευρώπη

Βρυξέλλες, 20 Οκτωβρίου 2011 – Τα τελευταία χρόνια σημειώθηκαν τεράστιες αλλαγές στις χρηματοπιστωτικές αγορές. Η εμφάνιση νέων αγορών διαπραγμάτευσης και νέων προϊόντων, και τεχνολογικές εξελίξεις, όπως οι διαπραγματεύσεις υψηλής συχνότητας, έχουν μεταβάλει το τοπίο. Παραδειγματιζόμενη από τη χρηματοπιστωτική κρίση του 2008, στη σύνοδο κορυφής του Pittsburgh το 2009 η G20 συμφώνησε στην ανάγκη βελτίωσης της διαφάνειας και της εποπτείας των λιγότερο ρυθμιζόμενων αγορών – συμπεριλαμβανομένων των αγορών παραγώγων – και στην αντιμετώπιση της υπερβολικής μεταβλητότητας των τιμών στις αγορές παραγώγων επί εμπορευμάτων. Σε απάντηση στη διαπίστωση αυτή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε σήμερα προτάσεις για την τροποποίηση της οδηγίας για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων (MiFID). Οι προτάσεις αυτές συνίστανται από μια οδηγία και ένα κανονισμό με σκοπό να καταστούν οι χρηματοπιστωτικές αγορές περισσότερο αποτελεσματικές, ανθεκτικές και διαφανείς, και να ενισχυθεί η προστασία των επενδυτών. Με το νέο πλαίσιο θα ενισχυθούν επίσης οι εποπτικές εξουσίες των ρυθμιστικών αρχών και θα διατυπωθούν σαφείς κανόνες λειτουργίας για όλες τις δραστηριότητες διαπραγμάτευσης. Παρόμοιες συζητήσεις πραγματοποιούνται στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλα σημαντικά παγκόσμια χρηματοοικονομικά κέντρα.

Ο Επίτροπος Michel Barnier, αρμόδιος για θέματα Εσωτερικής Αγοράς και Υπηρεσιών, δήλωσε: «Σκοπός των χρηματαγορών είναι να υπηρετούν την πραγματική οικονομία, και όχι το αντίθετο. Οι αγορές άλλαξαν με την πάροδο του χρόνου, και η νομοθεσία μας πρέπει να προσαρμοστεί ανάλογα. Η κρίση μας υπενθυμίζει ζοφερά πόσο πολύπλοκες και αδιαφανείς έχουν γίνει ορισμένες χρηματοπιστωτικές δραστηριότητες και προϊόντα. Η κατάσταση αυτή πρέπει να αλλάξει. Οι σημερινές προτάσεις θα βοηθήσουν να οδηγηθούμε σε καλύτερες, ασφαλέστερες και πιο ανοικτές χρηματοπιστωτικές αγορές.»

Πλαίσιο

Η αρχική οδηγία για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων (MiFID), σε ισχύ από τον Νοέμβριο 2007, διέπει την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών σε χρηματοπιστωτικά μέσα (όπως η διαμεσολάβηση, η παροχή συμβουλών, η διαπραγμάτευση, η διαχείριση χαρτοφυλακίου, η αναδοχή εκδόσεων, κλπ.) από τράπεζες και επιχειρήσεις επενδύσεων, όπως και τη λειτουργία των παραδοσιακών χρηματιστηρίων και των εναλλακτικών αγορών διαπραγμάτευσης (αποκαλούμενων «πολυμερείς μηχανισμοί διαπραγμάτευσης»). Ενώ η MiFID δημιούργησε ανταγωνισμό μεταξύ των υπηρεσιών αυτών και προσέφερε μεγαλύτερη επιλογή και χαμηλότερες τιμές για τους επενδυτές, με το ξέσπασμα της χρηματοπιστωτικής κρίσης αποκαλύφθηκαν αδυναμίες.

Καίρια στοιχεία της πρότασης:

Σταθερότερες και αποτελεσματικότερες δομές αγοράς: μολονότι η MiFID κάλυπτε ήδη τους πολυμερείς μηχανισμούς διαπραγμάτευσης και τις ρυθμιζόμενες αγορές, η αναθεώρηση θα εντάξει σήμερα στο ρυθμιστικό της πλαίσιο ένα νέο είδος αγοράς διαπραγμάτευσης: τον οργανωμένο μηχανισμό διαπραγμάτευσης (Organised Trading Facility - OTF). Πρόκειται για οργανωμένες πλατφόρμες οι οποίες δεν είναι επί του παρόντος ρυθμιζόμενες, πλην όμως παίζουν όλο και σημαντικότερο ρόλο. Για παράδειγμα, στις πλατφόρμες αυτές πραγματοποιούνται όλο και περισσότερες συναλλαγές σε τυποποιημένα συμβόλαια επί παραγώγων. Η νέα πρόταση θα καλύψει το κενό αυτό. Η αναθεωρημένη MiFID θα συνεχίσει να επιτρέπει διάφορα οικονομικά μοντέλα, θα διασφαλίσει όμως ότι όλες οι αγορές διαπραγμάτευσης οφείλουν να λειτουργούν κάτω από τους ίδιους όρους διαφάνειας και ότι θα αμβλυνθούν οι κίνδυνοι σύγκρουσης συμφερόντων.

Προκειμένου να διευκολυνθεί η καλύτερη πρόσβαση μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στις κεφαλαιαγορές, οι προτάσεις θα καθιερώσουν επίσης τη δημιουργία μιας ειδικής σήμανσης για τις αγορές ΜΜΕ. Με τον τρόπο αυτό παρέχεται σήμανση ποιότητας σε πλατφόρμες που αποβλέπουν στην εξυπηρέτηση των αναγκών των ΜΜΕ.

Προσαρμογή στις τεχνολογικές καινοτομίες: Παράλληλα, η επικαιροποιημένη MiFID θα εισαγάγει νέες διασφαλίσεις για αλγοριθμικές και υψηλής συχνότητας δραστηριότητες διαπραγμάτευσης οι οποίες έχουν αυξήσει ριζικά την ταχύτητα της διαπραγμάτευσης και ενέχουν πιθανούς συστημικούς κινδύνους. Οι διασφαλίσεις αυτές περιλαμβάνουν την υποχρέωση κατάλληλης ρύθμισης όλων των αλγοριθμικών διαπραγματευτών, την παροχή επαρκούς ρευστότητας και την ύπαρξη κανόνων που θα τους εμποδίζουν να επιτείνουν την αστάθεια με ανεξέλεγκτη είσοδο και έξοδο από τις αγορές. Τέλος, με τις προτάσεις θα βελτιωθούν οι όροι ανταγωνισμού σε ουσιώδεις μεταδιαπραγματευτικές υπηρεσίες όπως ο συμψηφισμός, οι οποίες είναι δυνατόν σε διαφορετική περίπτωση να ακυρώσουν τον ανταγωνισμό μεταξύ αγορών διαπραγμάτευσης.

Αυξημένη διαφάνεια: Με την εισαγωγή της κατηγορίας OTF, οι προτάσεις θα βελτιώσουν τη διαφάνεια των συναλλαγών στις αγορές διαπραγμάτευσης μετοχών, συμπεριλαμβανομένων των «αδιαφανών δεξαμενών» (dark pools) (όγκος συναλλαγών και ρευστότητα που δεν είναι διαθέσιμα σε δημόσιες πλατφόρμες). Εξαιρέσεις θα επιτρέπονται μόνο σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Θα καθιερωθεί επίσης ένα νέο καθεστώς διαφάνειας των συναλλαγών στις μη μετοχικές αγορές (δηλ. στις αγορές ομολόγων, δομημένων χρηματοοικονομικών προϊόντων και παραγώγων). Επιπλέον, χάρη στις νεοεισαγόμενες απαιτήσεις για συλλογή όλων των δεδομένων της αγοράς σε ένα μέρος, οι επενδυτές θα μπορούν να έχουν μια σφαιρική εικόνα όλων των συναλλακτικών δραστηριοτήτων στην ΕΕ, γεγονός που θα τους βοηθήσει να προβαίνουν σε επιλογές έχοντας πληρέστερη ενημέρωση.

Ενισχυμένες εποπτικές εξουσίες και αυστηρότερο πλαίσιο για τις αγορές παραγώγων εμπορευμάτων: Οι προτάσεις θα ενισχύσουν τον ρόλο και τις εξουσίες των ρυθμιστικών αρχών. Σε συντονισμό με την Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ) και σε καθορισμένες περιστάσεις, οι εποπτικές αρχές θα είναι σε θέση να απαγορεύουν συγκεκριμένα προϊόντα, υπηρεσίες ή πρακτικές εάν απειλείται η προστασία των επενδυτών, η χρηματοπιστωτική σταθερότητα ή η εύρυθμη λειτουργία των αγορών. Οι προτάσεις προβλέπουν επίσης ισχυρότερη εποπτεία των αγορών παραγώγων επί εμπορευμάτων. Εισάγεται υποχρέωση αναφοράς της θέσης ανά κατηγορία διαπραγματευόμενου. Με τον τρόπο αυτό θα επιτραπεί στις ρυθμιστικές αρχές και στους συναλλασσόμενους να αξιολογούν καλύτερα τον ρόλο της κερδοσκοπίας στις αγορές αυτές. Παράλληλα, η Επιτροπή προτείνει να εξουσιοδοτηθούν οι αρχές χρηματοπιστωτικής ρύθμισης να παρακολουθούν και να επεμβαίνουν σε οποιοδήποτε στάδιο της συναλλαγής σε όλα τα παράγωγα επί εμπορευμάτων, καθορίζοντας, μεταξύ άλλων, ανώτατα όρια θέσεων οσάκις υπάρχει φόβος διαταραχής των αγορών. Στη σύνοδο κορυφής της G20, στις 3 και 4 Νοεμβρίου στις Κάννες, θα εξεταστεί επίσης το ζήτημα των παραγώγων επί εμπορευμάτων.

Ισχυρότερη προστασία των επενδυτών: Με την αξιοποίηση διεξοδικών κανόνων που ήδη υπάρχουν, η αναθεωρημένη MiFID θέτει αυστηρότερες απαιτήσεις στη διαχείριση χαρτοφυλακίου, στην παροχή επενδυτικών συμβουλών και στην προσφορά σύνθετων χρηματοοικονομικών προϊόντων, όπως τα δομημένα προϊόντα. Για να αποτραπεί δυνητική σύγκρουση συμφερόντων, θα απαγορεύεται στους ανεξάρτητους συμβούλους και διαχειριστές χαρτοφυλακίων να εκτελούν ή να εισπράττουν πληρωμές τρίτων ή άλλου είδους χρηματικά οφέλη. Τέλος, καθιερώνονται κανόνες εταιρικής διακυβέρνησης και ευθύνης των διευθυντών για όλες τις επιχειρήσεις επενδύσεων.

Επόμενα στάδια: Οι προτάσεις διαβιβάζονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο (κράτη μέλη) για διαπραγμάτευση και έγκριση. Η ημερομηνία έναρξης ισχύος του κανονισμού, της οδηγίας και των αναγκαίων τεχνικών εκτελεστικών κανόνων, αφού εγκριθούν, θα είναι η ίδια.

Βλέπε επίσης MEMO/11/716

Για περισσότερες πληροφορίες:

http://ec.europa.eu/internal_market/securities/isd/index_en.htm

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)


Side Bar