Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europa-kommissionen - Pressemeddelelse

Nye regler for mere effektive, solide og gennemsigtige finansmarkeder i Europa

Bruxelles, den 20. oktober 2011 - Finansmarkederne har forandret sig enormt de seneste år. Der er kommet nye handelsplatforme og produkter på scenen, og den teknologiske udvikling med f.eks. højfrekvenshandel har ændret landskabet. På baggrund af erfaringerne fra finanskrisen i 2008 fastslog G20-landene på topmødet i Pittsburgh i 2009, at der var behov for at øge gennemsigtigheden og forbedre tilsynet på de mindre regulerede markeder, inklusive derivatmarkederne, og løse problemet med de alt for store prissvingninger på råvarederivatmarkederne. Som reaktion herpå har Europa-Kommissionen i dag fremsat forslag om en revision af direktivet om markeder for finansielle tjenesteydelser (MiFID). Forslagene består af et direktiv og en forordning, der skal gøre finansmarkederne mere effektive, modstandsdygtige og gennemsigtige og forbedre beskyttelsen af investorer. De nye regler vil også medføre en udvidelse af de regulerende myndigheders beføjelser og klare retningslinjer for alle handelsaktiviteter. Der foregår tilsvarende drøftelser i USA og andre større finanscentre.

Michel Barnier, der er kommissær for det indre marked og tjenesteydelser, siger: "Finansmarkederne skal betjene realøkonomien – ikke den anden vej rundt. Markederne har forandret sig med årene, og vores lovgivning må følge trop. Krisen har på ubehagelig vis erindret os om, hvor komplekse og uigennemsigtige nogle finansielle aktiviteter og produkter er blevet. Det skal ændres. De forslag, vi fremlægger i dag, vil føre til bedre, mere sikre og mere åbne finansmarkeder."

Baggrund:

Det oprindelige direktiv om markeder for finansielle tjenesteydelser trådte i kraft i november 2007 og indeholder regler for bankers og investeringsfirmaers investeringsservice i forbindelse med finansielle instrumenter (f.eks. mæglervirksomhed, rådgivning, handel, porteføljepleje, afsætningsgaranti osv.) og for driften af traditionelle børser og alternative handelssystemer (de såkaldte multilaterale handelsfaciliteter). Skønt MiFID skabte konkurrence mellem disse tjenester og medførte flere valgmuligheder og lavere priser for investorerne, afslørede finanskrisen også forskellige huller i lovgivningen.

Forslagets vigtigste elementer

Mere robuste og effektive markeder: MiFID dækker allerede multilaterale handelsfaciliteter og regulerede markeder, men denne revision vil bringe en ny form for handelssystem ind under reglerne, nemlig den organiserede handelsfacilitet. Der er her tale om organiserede platforme, der ikke er reguleret på nuværende tidspunkt, men som spiller en stadig større rolle. Eksempelvis handles standardiserede derivatkontrakter i stigende omfang via disse platforme. Med det nye forslag lukkes dette hul i lovgivningen. Det reviderede MiFID vil fortsat tillade forskellige forretningsmodeller, men vil sikre, at alle handelssystemer følger samme regler med hensyn til gennemsigtighed, og at eventuelle interessekonflikter undgås.

For at give små og mellemstore virksomheder bedre adgang til kapitalmarkederne introducerer forslagene også et særligt mærke (label) for smv-markeder. Dermed opstår der et kvalitetsmærke for platforme, der især er beregnet for små og mellemstore virksomheder.

Der skal tages hensyn til teknologiske innovationer: Det opdaterede MiFID indfører nye beskyttelsesforanstaltninger for algoritmiske handelsaktiviteter og højfrekvenshandel, der har medført en dramatisk stigning i handelstempoet og kan medføre forskellige systemiske risici. Disse beskyttelsesforanstaltninger inkluderer dels et krav om, at alle, der deltager i algoritmisk handel, skal være ordentligt reguleret og råde over tilstrækkelig likviditet, dels regler, der skal forhindre dem i at øge volatiliteten ved at rykke ud og ind af markeder. Endelig vil forslagene forbedre konkurrencevilkårene i forbindelse med vigtige tjenester efter handelstidspunktet (f.eks. clearing), der ellers kan skade konkurrencen mellem handelssystemer.

Øget gennemsigtighed: Ved at indføre kategorien "organiserede handelsfaciliteter" vil forslagene forbedre gennemsigtigheden på aktiemarkederne, herunder med hensyn til de såkaldte "dark pools" (handel eller likviditet, der ikke er adgang til på offentlige platforme). Undtagelser vil kun kunne accepteres under ganske bestemte omstændigheder. Der indføres også nye gennemsigtighedsregler for andre markeder end aktiemarkederne (dvs. markederne for obligationer, strukturerede finansprodukter og derivater). Og takket være et nyt krav om, at alle markedsdata skal samles på ét sted, får investorerne overblik over alle handelsaktiviteter i EU og dermed mulighed for at træffe et valg på grundlag af mere sikre oplysninger.

Forstærkede tilsynsbeføjelser og strengere regler for råvarederivatmarkederne: Forslagene vil medføre en styrkelse af de regulerende myndigheders rolle og beføjelser. Sammen med Den Europæiske Værdipapirtilsynsmyndighed (ESMA) og under bestemte omstændigheder vil tilsynsmyndighederne kunne forbyde visse produkter og tjenester eller visse former for praksis, hvis de udgør en trussel mod investorbeskyttelsen, den finansielle stabilitet eller markedernes korrekte funktion. Ifølge forslagene skal tilsynet med råvarederivatmarkederne også styrkes. Der indføres en positionsrapporteringsforpligtelse for hver kategori af tradere. Dette vil hjælpe de regulerende myndigheder og aktørerne på markedet med at danne sig et bedre overblik over omfanget af spekulation på disse markeder. Kommissionen foreslår desuden, at finanstilsynsmyndighederne skal have mulighed for at overvåge og intervenere på alle stadier af handelen med råvarederivater, herunder ved at sætte grænser for antallet af positioner, der må besiddes, hvis der er fare for uro på markederne. Problematikken omkring råvarederivater vil også blive behandlet på G20-topmødet i Cannes den 3. og 4. november.

Forstærket investorbeskyttelse: På basis af den omfattende samling af regler, der allerede er på plads, indeholder det reviderede MiFID strengere krav til porteføljeforvaltning, investeringsservice og handel med komplicerede finansielle produkter såsom strukturerede produkter. For at undgå potentielle interessekonflikter vil det være forbudt for selvstændige rådgivere og porteføljeforvaltere at foretage eller modtage betalinger til eller fra tredjeparter eller opnå andre pengegevinster. Endelig indføres der regler for corporate governance og ledelsesansvar for alle investeringsfirmaer.

Næste skridt: Forslagene går nu videre til forhandling og vedtagelse i Europa-Parlamentet og Rådet. Når først forordningen, direktivet og de nødvendig tekniske gennemførelsesregler er vedtaget, vil disse finde anvendelse fra samme dato.

Se også MEMO/11/716

Yderligere oplysninger:

http://ec.europa.eu/internal_market/securities/isd/index_en.htm

Kontaktpersoner:

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)


Side Bar