Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise – Tisková zpráva

Nová pravidla pro efektivnější, odolnější a transparentnější finanční trhy v Evropě

V Bruselu dne 20. října 2011 – Finanční trhy v posledních letech prošly obrovskými změnami. Objevila se nová obchodní místa a produkty a v důsledku technologického rozvoje, zahrnujícího například vysokofrekvenční obchodování, se změnilo finanční prostředí. Na základě zkušeností z finanční krize roku 2008 se skupina G20 na summitu v Pittsburghu v roce 2009 shodla na potřebě zlepšit transparentnost a dohled nad méně regulovanými trhy – včetně trhů s deriváty – a řešit problém nadměrného kolísání cen na trzích s komoditními deriváty. V reakci na to dnes Evropská komise předložila návrhy na revizi směrnice o trzích finančních nástrojů (MiFID). Cílem těchto návrhů, sestávajících ze směrnice a nařízení, je zajistit, aby byly finanční trhy efektivnější, odolnější a transparentnější, a posílit ochranu investorů. Nový rámec rovněž zvýší pravomoci regulačních orgánů v oblasti dohledu a stanoví jasná pravidla fungování všech obchodních činností. Podobné diskuse probíhají ve Spojených státech a v ostatních hlavních světových finančních centrech.

Komisař pro vnitřní trh a služby Michel Barnier prohlásil: „Finanční trhy mají sloužit reálné ekonomice, ne naopak. Trhy se v posledních letech změnily a naše právní předpisy musí s těmito změnami udržet tempo. Současná krize je pochmurným připomenutím toho, jaké míry složitosti a neprůhlednosti dosáhly některé finanční činnosti a produkty. To se musí změnit. Dnešní návrhy povedou k lepším, bezpečnějším a otevřenějším finančním trhům.“

Další informace níže

Souvislosti

Původní směrnice o trzích finančních nástrojů (MiFID), která je v platnosti od listopadu 2007, stanoví pravidla pro poskytování investičních služeb ve finančních nástrojích (například makléřství, poradenství, prodej, správa portfolia, upisování atd.) ze strany bank a investičních firem a pro fungování tradičních burz i alternativních obchodních míst (tzv. mnohostranných obchodních systémů). I když směrnice MiFID mezi těmito službami zavedla konkurenci a investoři díky ní získali větší výběr a nižší ceny, finanční krize odhalila její nedostatky.

Hlavní prvky návrhu:

Odolnější a efektivnější tržní struktury: Mnohostranné obchodní systémy a regulované trhy byly ve směrnici MiFID již zahrnuty, ale v důsledku revize se do jejího regulačního rámce dostane nový typ obchodního místa: organizovaný obchodní systém (Organised Trading Facility – OTF). Jedná se o organizované platformy, které v současnosti nejsou regulovány, ale mají stále významnější roli. Na těchto platformách se například stále více obchoduje se smlouvami o standardizovaných derivátech. Nový návrh tuto mezeru odstraní. Revidovaná směrnice MiFID bude i nadále umožňovat různé obchodní modely, zajistí nicméně, aby se všechna obchodní místa řídila stejnými pravidly transparentnosti, a aby se omezily případy střetu zájmů.

Aby se malým a středním podnikům usnadnil přístup na kapitálové trhy, zavedou tyto návrhy také nová zvláštní označení pro trhy malých a středních podniků. Vznikne tak označení kvality pro platformy, jejichž cílem je uspokojit potřeby těchto podniků.

Zohlednění technologických inovací: Aktualizovaná směrnice MiFID dále zavede nové záruky pro algoritmické a vysokofrekvenční obchodování, díky nimž se dramaticky zvýšila rychlost obchodování a která jsou zdrojem možných systémových rizik. Mezi tyto záruky patří požadavek, aby všichni obchodníci využívající algoritmické obchodování podléhali řádné regulaci a zajistili přiměřenou likviditu, jakož i pravidla, která jim zabrání v tom, aby vstupováním na trhy a jejich opouštěním zvyšovali volatilitu. Návrhy také zlepší podmínky hospodářské soutěže u zásadních služeb následujících po realizaci obchodu (například zúčtování), jež mohou jinak narušovat soutěž mezi obchodními místy.

Větší transparentnost: Díky zavedení kategorie OTF návrhy zvýší transparentnost obchodních činností na kapitálových trzích, včetně anonymních obchodních platforem („dark pools“ – obchod s objemy nebo likviditou, jež nejsou k dispozici na veřejných platformách). Výjimky budou povoleny pouze za stanovených okolností. Bude rovněž zaveden nový režim obchodní transparentnosti pro nekapitálové trhy (tj. trhy s dluhopisy, strukturovanými finančními produkty a deriváty). Kromě toho budou mít investoři díky nově zavedeným požadavkům na shromažďování veškerých tržních údajů v jednom místě přehled o všech obchodních činnostech v EU, což jim pomůže provádět informovanější výběr.

Posílené dohledové pravomoci a přísnější rámec pro trhy s komoditními deriváty: Uvedené návrhy posílí úlohu a pravomoci regulačních orgánů. Orgány dohledu budou moci v případě ohrožení ochrany investorů, finanční stability nebo řádného fungování trhů za koordinace s Evropským orgánem pro cenné papíry a trhy (ESMA) a za vymezených okolností zakázat konkrétní produkty, služby nebo postupy. Návrhy také předpokládají silnější dohled nad trhy s komoditními deriváty. Zavádějí povinnost oznamovat investiční pozice podle kategorie obchodníka. To pomůže regulačním orgánům a účastníkům trhu lépe posoudit roli spekulace na těchto trzích. Komise navíc navrhuje dát finančním regulačním orgánům pravomoc ke sledování a zásahu v jakékoli fázi obchodní činnosti u všech komoditních derivátů, a to i v podobě limitů investičních pozic, pokud existují obavy ohledně chaosu na trzích. Otázkou komoditních derivátů se bude rovněž zabývat summit G20 v Cannes ve dnech 3. a 4. listopadu.

Silnější ochrana investorů: V návaznosti na komplexní soubor pravidel, která jsou již v platnosti, stanoví revidovaná směrnice MiFID přísnější požadavky na správu portfolia, investiční poradenství a nabídku složitých finančních produktů, například strukturovaných produktů. S cílem zabránit možnému střetu zájmů bude nezávislým poradcům a správcům portfolia zakázáno provádět platby pro třetí strany nebo je od nich přijímat (to platí i pro jiný finanční prospěch). Pro všechny investiční podniky se rovněž zavádějí pravidla pro správu a řízení společností a odpovědnost vedoucích pracovníků.

Další postup: Návrhy budou nyní předány Evropskému parlamentu a Radě (tj. členským státům) k projednání a schválení. Po přijetí se nařízení, směrnice a nezbytné technické prováděcí předpisy použijí společně od téhož data.

Viz také MEMO/11/716

Další informace:

http://ec.europa.eu/internal_market/securities/isd/index_en.htm

Kontaktní osoby:

Chantal Hughes (+32 22964450)

Carmel Dunne (+32 22998894)


Side Bar