Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия — Съобщение за пресата

Нови правила за по-ефективни, по-устойчиви и по-прозрачни финансови пазари в Европа

Брюксел, 20 октомври 2011 г. — Финансовите пазари се промениха съществено през последните години. Възникнаха нови места за търговия и нови продукти, а системата бе изменена под влиянието на технологични нововъведения като високочестотната търговия. Въз основа на поуката от финансовата криза от 2008 г. на срещата на най-високо равнище през 2009 г. в Питсбърг представителите на държавите от Г-20 постигнаха съгласие за необходимостта от повишаване на прозрачността на по-слабо регулираните пазари (в т.ч. пазарите на деривативни финансови инструменти), подобряване на надзора върху тях и преодоляване на проблема с прекомерната променливост на цените на пазарите на стокови деривативни инструменти. В резултат на това днес Европейската комисия представи предложения за преразглеждане на Директивата за пазарите на финансови инструменти (ДПФИ). Тези предложения включват една директива и един регламент, като целта им е финансовите пазари да станат по-ефективни, по-устойчиви и по-прозрачни, както и да бъде засилена защитата на инвеститорите. С новата нормативна уредба ще бъдат засилени надзорните правомощия на регулаторните органи и ще бъдат определени ясни правила за извършване на всички дейности по търговия с финансови инструменти. Подобни разисквания протичат и в Съединените щати и други големи световни финансови центрове.

Комисарят по вътрешния пазар и услугите Мишел Барние заяви: „Финансовите пазари трябва да обслужват реалната икономика, а не обратното. С течение на времето пазарите се промениха и нашето законодателство трябва да бъде актуализирано. Кризата безжалостно ни напомни колко сложни и непрозрачни са станали някои финансови дейности и продукти. Това трябва да се промени. Представените днес предложения ще доведат до по-ефективни, по-безопасни и по-отворени финансови пазари.“

Контекст

Със сега действащата Директива за пазарите на финансови инструменти (ДПФИ), влязла в сила през ноември 2007 г., се урежда предоставянето на инвестиционни услуги, свързани с финансови инструменти (например брокерство, консултации, търгуване, управление на портфейли, поемане на емисии и др.), от страна на банките и инвестиционните посредници, както и дейността на традиционните фондови борси и алтернативните места за търговия (т.нар. многостранни системи за търговия). Макар че с ДПФИ бяха създадени условия за конкуренция между тези услуги и бе осигурен по-голям избор и по-ниски цени за инвеститорите, финансовата криза разкри някои пропуски.

Основни елементи на предложението

По-устойчиви и по-ефективни пазарни структури: В обхвата на ДПФИ вече бяха включени многостранните системи за търговия и регулираните пазари, но с преразглеждането нормативната уредба ще обхване още една категория места за търговия: организираните системи за търговия (ОСТ). Това са организирани платформи, върху които понастоящем не се упражнява надзор, макар че значението им непрекъснато нараства. На тези платформи например все повече се търгуват стандартизирани деривативни договори. С новото предложение този пропуск ще бъде отстранен. Съгласно преразгледаната ДПФИ използването на различни икономически модели на предприятията отново ще бъде възможно, но ще се гарантира, че всички места за търговия ще трябва да спазват еднакви правила за прозрачност и че се ограничават конфликтите на интереси.

За да се подобри достъпът до капиталовите пазари за малките и средните предприятия (МСП), с предложените актове се предвижда създаването на специален знак за пазарите за МСП. Така ще бъде осигурен знак за качество за платформите, чието предназначение е задоволяване на потребностите на МСП.

Отчитане на технологичните нововъведения: С преразгледаната ДПФИ ще бъдат въведени нови предпазни разпоредби за алгоритмичната и високочестотната търговия, при които скоростта на сключване на сделките нарасна извънредно много и се създават системни рискове. Тези предпазни разпоредби включват изискването върху всички лица, които извършват алгоритмична търговия, да бъде упражняван подходящ надзор, а те да поддържат достатъчно равнище на ликвидност, както и правила, които не им позволяват да допринасят за променливостта на пазара чрез влизане и излизане от него. Освен това с предложените актове ще бъдат подобрени условията за конкуренция при услугите на етапа след извършването на сделките, например услугите по клиринг, които иначе биха могли да възпрепятстват конкуренцията между местата за търговия.

Повишена прозрачност: С въвеждането на категорията ОСТ в предложените актове ще се повиши прозрачността на търговията на пазарите на капиталови инструменти, включително на платформите за анонимна и непрозрачна търговия (където се сключват сделки по поръчки, които не се обявяват на публичните платформи). Изключения ще се допускат само при определени обстоятелства. Ще бъдат въведени и нови изисквания за прозрачност за пазарите на некапиталови инструменти (облигации, структурирани финансови продукти и деривативни финансови инструменти). Освен това благодарение на нововъведените изисквания за събиране на всички пазарни данни на едно място инвеститорите ще имат поглед върху всички търговски дейности в ЕС, а това ще им помага да правят избор въз основа на повече информация.

Засилени правомощия на надзорните органи и по-строги разпоредби за пазарите на стокови деривативни инструменти: С предложените актове ще бъдат засилени правомощията и ролята на регулаторните органи. Съгласувайки действията си с Европейския орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП), при определени обстоятелства надзорните органи ще могат да забраняват продукти, услуги или практики, които застрашават защитата на инвеститорите, финансовата стабилност или правилното функциониране на пазарите. В предложенията се предвижда и по-строг надзор върху пазарите на стокови деривативни инструменти. Въвежда се задължение за отчитане на позициите по категории търговци. Това ще помогне на регулаторните органи и пазарните участници по-добре да преценяват до каква степен търговията на тези пазари е повлияна от спекулации. Освен това Комисията предлага на финансовите регулаторни органи да бъдат предоставени правомощията да наблюдават и да се намесват на всеки етап от търговията с всякакви стокови деривативни инструменти, включително налагайки ограничения за размерите на позициите, ако има риск от неправилно функциониране на пазарите. На срещата на най-високо равнище в Кан на 3 и 4 ноември представителите на държавите от Г-20 ще обсъдят и въпроса за стоковите деривативни инструменти.

По-добра защита на инвеститорите: Въз основа на вече създадения цялостен набор от разпоредби с преразгледаната ДПФИ се въвеждат по-строги изисквания за управлението на портфейли, инвестиционните консултации и предлагането на сложни финансови продукти като структурираните. За да се предотвратяват възможните конфликти на интереси, на независимите консултанти и управляващите портфейли лица ще бъде забранено да извършват или да получават плащания или други парични възнаграждения съответно към или от трети лица. Освен това за всички инвестиционни посредници се въвеждат разпоредби за корпоративното управление и отговорността на управителите.

Следващи етапи: Предложенията ще бъдат внесени в Европейския парламент и в Съвета (представителите на държавите-членки), където ще бъдат обсъдени и подложени на гласуване. След като бъдат приети, регламентът, директивата и необходимите технически разпоредби за изпълнението им ще се прилагат заедно от една и съща дата.

Вж. също MEMO/11/716

За повече информация:

http://ec.europa.eu/internal_market/securities/isd/index_en.htm

За контакти:

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)


Side Bar