Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen – Pressmeddelande

Insiderhandel och otillbörlig marknadspåverkan: Europeiska kommissionen vill ha straffrättsliga påföljder i avskräckande syfte och för större marknadsintegritet

Bryssel den 20 oktober 2011. Investerare som bedriver handel utifrån insiderinformation och ägnar sig åt otillbörlig marknadspåverkan genom att sprida falsk eller vilseledande information kan i nuläget undgå påföljder genom att utnyttja skillnader i lagstiftningen mellan EU:s 27 medlemsstater. Myndigheterna i vissa länder har inte befogenhet att besluta om effektiva påföljder, medan det i andra länder saknas straffrättsliga påföljder för vissa typer av insiderhandel och otillbörlig marknadspåverkan. Effektiva påföljder kan dock ha en starkt avskräckande verkan och stärka integriteten på EU:s finansmarknader. Europeiska kommissionen föreslår därför i dag gemensamma EU-regler för att säkerställa en miniminivå på straffrättsliga påföljder för insiderhandel och otillbörlig marknadspåverkan. Det är första gången som kommissionen använder sina nya befogenheter enligt Lissabonfördraget för att driva igenom EU-regler med hjälp av straffrättsliga påföljder. Enligt det direktiv som föreslås måste medlemsstaterna vidta nödvändiga åtgärder för att se till att straffbara handlingar i form av insiderhandel och otillbörlig marknadspåverkan också leder till straffrättsliga påföljder. Medlemsstaterna är också skyldiga att införa straffrättsliga påföljder för uppmaning, hjälp och medverkan till marknadsmissbruk, liksom för försök att utföra sådana handlingar. Direktivet kompletterar dagens förslag till förordning om marknadsmissbruk, som förbättrar det befintliga EU-regelverket och skärper de administrativa påföljderna.

”I dessa kristider är det viktigt att människor återfår förtroendet för marknaden,” säger Viviane Reding, som är den EU-kommissionär som ansvarar för rättsliga frågor. ”Därför föreslår kommissionen i dag att en effektiv övervakning av marknaderna ska kompletteras med ett mer konsekvent genomförande av EU-reglerna mot insiderhandel och otillbörlig marknadspåverkan med hjälp av straffrättslig lagstiftning. Kriminellt beteende hör inte hemma på Europas finansmarknader!”

Michel Barnier, kommissionär för inre marknaden och tjänster, säger: ”Påföljderna för marknadsmissbruk i dag är inte tillräckligt enhetliga och de saknar också den nödvändiga avskräckande verkan. Genom att införa straffrättsliga påföljder i hela EU för allvarligt marknadsmissbruk sänder vi en tydlig avskräckande signal till alla potentiella lagöverträdare: om du gör dig skyldig till insiderhandel eller otillbörlig marknadspåverkan riskerar du att hamna i fängelse och komma med i straffregistret. Förslagen kommer att stärka marknadsintegriteten, öka investerarnas förtroende och bidra till likvärdiga förutsättningar på den inre marknaden.”

Att definiera straffbara handlingar på EU-nivå

Insiderhandel innebär att en person som har priskänslig insiderinformation handlar med finansiella instrument som berörs av informationen. Otillbörlig marknadspåverkan äger rum då en person medvetet manipulerar priserna på finansiella instrument genom att t.ex. sprida falsk eller vilseledande information och sedan handlar med de berörda instrumenten för att dra nytta av detta. Samlingsnamnet för dessa verksamheter är marknadsmissbruk.

Förslaget till direktiv definierar de två brott – insiderhandel och otillbörlig marknadspåverkan – som medlemsstaterna bör betrakta som straffbara handlingar om de begås med uppsåt. I linje med tillämpningsområdet för den föreslagna förordningen om marknadsmissbruk omfattas inte transaktioner för vissa syften, nämligen återköp och stabiliseringsprogram, åtgärder som gäller penningpolitik och skuldförvaltning samt åtgärder i fråga om utsläppsrätter kopplade till klimatpolitiken.

Enligt förslaget måste medlemsstaterna också kriminalisera uppmaning, hjälp och medverkan till insiderhandel och otillbörlig marknadspåverkan, liksom försök till dessa former av marknadsmissbruk. Det straffrättsliga eller icke-straffrättsliga ansvaret bör också gälla juridiska personer.

Medlemsstaterna bör se till att de straffrättsliga påföljderna för dessa handlingar är effektiva, proportionerliga och har en avskräckande verkan. Förslaget innehåller också en översynsklausul där det anges att kommissionen inom fyra år från direktivets ikraftträdande ska rapportera till Europaparlamentet och rådet om direktivets tillämpning och, om så krävs, om behovet att se över det, särskilt vad gäller lämpligheten i att införa gemensamma minimibestämmelser om typer av straffrättsliga påföljder och nivån på dessa. Vid behov ska rapporten åtföljas av förslag till lagstiftning.

Detta är det första lagstiftningsförslag som grundar sig på den nya artikel 83.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, där det anges att gemensamma minimiregler får antas beträffande straffrättsliga lagar, om det visar sig nödvändigt för att säkerställa ett effektivt genomförande av ett harmoniserat EU-politikområde. Det har visat sig att de påföljder för marknadsmissbruk som medlemsstaterna tillämpar i nuläget inte är tillräckligt effektiva. Dessa brott definieras inte alltid på samma sätt i de olika rättssystemen, och rättssystemen är inte heller tillräckligt enhetliga, vilket gör det möjligt för brottslingar att utnyttja kryphål.

Det förslag som läggs fram i dag är i linje med strategin i kommissionens meddelande Towards an EU criminal policy – Ensuring the effective implementation of EU policies through criminal law av den 20 september 2011, se IP/11/1049. Denna omfattar en bedömning, baserad på tydliga och objektiva kriterier, av nu gällande nationella system för efterlevnad och av mervärdet med en EU-minimistandard för straffrättslig lagstiftning, med beaktande av principerna om nödvändighet, proportionalitet och subsidiaritet.

Dagens förslag ingår också i uppföljningen av kommissionens meddelande Reinforcing sanctioning regimes in the financial services sector av den 8 december 2010, se IP/10/1678. Där övervägs införandet av straffrättsliga påföljder för de allvarligaste överträdelserna av lagstiftningen om finansiella tjänster om och i de fall detta skulle visa sig vara väsentligt för att säkerställa att sådan lagstiftning verkligen genomförs.

Vad blir nästa steg?

Förslaget överlämnas nu till Europaparlamentet och rådet för förhandling och antagande. När det väl antagits kommer medlemsstaterna att ha två år på sig för att införliva direktivets bestämmelser i nationell lagstiftning.

Se också IP/11/1217 och MEMO/11/715

Mer information

Hemsidan för kommissionens vice ordförande Viviane Reding, kommissionär med ansvar för rättsliga frågor:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/

Hemsidan för Michel Barnier, kommissionär med ansvar för inre marknaden och tjänster:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/barnier/

Kontaktpersoner:

Chantal Hughes +32 2 296 44 50

Carmel Dunne +32 2 299 88 94

Matthew Newman +32 2 296 24 06

Mina Andreeva +32 2 299 13 82


Side Bar