Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija – Sporočilo za medije

Evropska komisija želi uvesti kazenske sankcije za trgovanje z notranjimi informacijami in tržno manipulacijo za dosego odvračilnega učinka in izboljšanje celovitosti trga

Bruselj, 20. oktobra 2011 – Osebe, ki trgujejo z notranjimi informacijami in manipulirajo trge z razširjanjem napačnih ali zavajajočih informacij, se lahko izognejo sankcijam z izkoriščanjem razlik med zakonodajami 27 držav članic EU. Organi v nekaterih državah nimajo dovolj učinkovitih pooblastil za sankcioniranje, v drugih pa za nekatere prekrške na področju trgovanja z notranjimi informacijami in tržne manipulacije niso uvedene nobene kazenske sankcije. Učinkovite sankcije lahko imajo močan odvračilni učinek in lahko izboljšajo celovitost finančnih trgov EU. Evropska komisija je zato danes predlagala uvedbo vseevropskih predpisov, s katerimi bi se določile minimalne kazenske sankcije za trgovanje z notranjimi informacijami in tržno manipulacijo. Komisija zdaj prvič uveljavlja nova pooblastila iz lizbonske pogodbe za izvrševanje politike EU v obliki kazenskih sankcij. Predlog direktive določa, da morajo države članice z ustreznimi ukrepi zagotoviti, da so za kazniva dejanja v povezavi s trgovanjem z notranjimi informacijami in tržno manipulacijo predvidene kazenske sankcije. Države članice bodo morale kazenske sankcije uvesti tudi za spodbujanje k zlorabi trga, pomoč in podporo v zvezi s tem ter za poskus takega kaznivega dejanja. Direktiva dopolnjuje današnji predlog uredbe o zlorabi trga, ki bo izboljšala obstoječi zakonodajni okvir EU in okrepila upravne sankcije.

Evropska komisarka za pravosodje Viviane Reding je povedala: „V teh kriznih časih je bistveno, da državljani ponovno zaupajo trgom. Komisija zato danes kot dopolnilni ukrep za učinkovit nadzor trgov predlaga, da se izvrševanje predpisov EU za boj proti trgovanju z notranjimi informacijami in tržni manipulaciji okrepi s pomočjo kazenskega prava. Na evropskih finančnih trgih ne sme biti prostora za kazniva dejanja!“

Komisar za notranji trg in storitve Michel Barnier je izjavil: „Veljavne sankcije za zlorabo trga so preveč raznovrstne in premalo odvračilne. Vseevropske kazenske sankcije za resno zlorabo trga bodo imele jasen odvračilni učinek za morebitne kršilce – za trgovanje z notranjimi informacijami ali tržno manipulacijo grozita zaporna kazen in kazenska evidenca. Cilj predlogov je povečati celovitost trga, okrepiti zaupanje vlagateljev in zagotoviti enake konkurenčne pogoje na notranjem trgu.“

Opredelitev kaznivega dejanja na ravni EU

Do trgovanja z notranjimi informacijami pride, ko oseba, ki ima dostop do notranjih informacij, ki vplivajo na ceno, trguje s povezanimi finančnimi instrumenti. Tržna manipulacija se zgodi, ko oseba z namenom pridobitve dobička umetno priredi cene finančnih instrumentov s praksami, kot sta razširjanje napačnih ali zavajajočih informacij in trgovanje s povezanimi instrumenti. Te prakse so znane kot zloraba trga.

Predlog direktive določa, da morajo države članice oba prekrška (trgovanje z notranjimi informacijami in tržno manipulacijo) šteti za kaznivo dejanje, kadar sta ta prekrška namerna. V skladu s področjem uporabe predloga uredbe o zlorabi trga so transakcije za nekatere namene izključene iz področja uporabe, in sicer povratni odkup in programi stabilizacije, ukrepi na področju monetarne politike in upravljanja dolga ter ukrepi v zvezi z dodeljevanjem pravic do emisij pri izvajanju politike podnebnih sprememb.

Predlog poleg tega določa, da morajo države članice kot kaznivo dejanje obravnavati spodbujanje k trgovanju z notranjimi informacijami in tržni manipulaciji, pomoč in podporo v zvezi s tem ter poskus take oblike zlorabe trga. Kazensko in nekazensko odgovornost je treba razširiti tudi na pravne osebe.

Države članice morajo zagotoviti, da bodo kazenske sankcije za take prekrške učinkovite, sorazmerne in odvračilne. Predlog vsebuje klavzulo o pregledu, v skladu s katero mora Komisija Evropskemu parlamentu in Svetu v štirih letih po začetku veljavnosti direktive poročati o njeni uporabi in morebitni potrebi po ponovnem pregledu, zlasti glede ustreznosti uvedbe minimalnih skupnih predpisov o vrsti in stopnjah kazenskih sankcij. Po potrebi bodo poročilu priloženi zakonodajni predlogi.

Gre za prvi zakonodajni predlog na podlagi novega člena 83(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije, ki določa, da se lahko določijo minimalna skupna pravila glede kazenskega prava, če se izkaže, da je to nujno za učinkovito izvajanje usklajene politike EU. Izkazalo se je, da so veljavni sistemi sankcioniranja, ki jih države članice uporabljajo za prekrške v zvezi z zlorabo trga, premalo učinkoviti. Države članice kazniva dejanja ne opredeljujejo vedno enako, poleg tega pa so opredelitve preveč raznovrstne in kršiteljem omogočajo, da izkoriščajo obstoječe vrzeli.

Današnji predlog sledi pristopu iz sporočila Komisije „Oblikovanje kazenskopravne politike EU: zagotavljanje učinkovitega izvajanja politik EU s pomočjo kazenskega prava“, objavljenega 20. septembra 2011 (glej IP/11/1049). Sporočilo je vsebovalo z jasnimi dokazi podprto oceno veljavnih nacionalnih sistemov izvrševanja ter dodane vrednosti minimalnih skupnih standardov EU o kazenskem pravu, pri čemer so se upoštevala načela nujnosti, sorazmernosti in subsidiarnosti.

Današnji predlog je poleg tega nadaljevanje sporočila Komisije „Krepitev sistemov sankcij v sektorju finančnih storitev“, objavljenega 8. decembra 2010 (glej IP/10/1678). To sporočilo je predvidelo uvedbo kazenskih sankcij za najhujše kršitve predpisov o finančnih storitvah, kadar bi to bilo nujno za učinkovito izvajanje take zakonodaje.

Naslednji koraki

Zdaj morata predlog preučiti in sprejeti še Evropski parlament in Svet. Po sprejetju bodo imele države članice na voljo dve leti za prenos direktive v nacionalno zakonodajo.

Glej tudi IP/11/1217 in MEMO/11/715

Več informacij:

Domača spletna stran Viviane Reding, podpredsednice in evropske komisarke za pravosodje:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/

Domača spletna stran Michela Barnierja, komisarja za notranji trg in storitve:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/barnier/

Kontakti :

Chantal Hughes (+32 22964450)

Carmel Dunne (+32 22998894)

Matthew Newman (+32 22962406)

Mina Andreeva (+32 22991382)


Side Bar