Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia – Tlačová správa

Európska komisia chce zaviesť trestnoprávne sankcie za obchodovanie s využitím dôverných informácií a manipuláciu s trhom, ktoré budú mať viac odrádzajúci účinok a prispejú k zlepšeniu trhovej integrity

Brusel 20. október 2011 – Investori, ktorí obchodujú s dôvernými informáciami a manipulujú s trhmi tým, že šíria falošné alebo zavádzajúce informácie, sa v súčasnosti môžu vyhýbať sankciám vďaka rozdielom v práve 27 členských štátov EÚ. Príslušným orgánom niektorých krajín chýbajú účinné sankčné právomoci a v iných za určité prečiny obchodovania s využitím dôverných informácií a manipulácie s trhom nemožno uložiť trestnoprávne sankcie. Účinné sankcie môžu mať silný odrádzajúci účinok a môžu posilniť integritu finančných trhov EÚ. Európska komisia dnes preto navrhuje pravidlá pre celú EÚ, ktorými sa zaistia minimálne trestnoprávne sankcie za obchodovanie s využitím dôverných informácií a manipuláciu s trhom. Komisia po prvýkrát využíva nové právomoci na základe Lisabonskej zmluvy, aby politiku EÚ posilnila prostredníctvom trestnoprávnych sankcií. V navrhovanej smernici sa od členských štátov požaduje, aby prijali potrebné opatrenia na to, aby zaistili, že trestné činy obchodovania s využitím dôverných informácií a manipulácie s trhom budú predmetom trestnoprávnych sankcií. Od členských štátov sa takisto bude požadovať, aby ukladali trestnoprávne sankcie za nabádanie na zneužívanie trhu a jeho napomáhanie, ako aj za pokus o vykonanie takých prečinov. Smernicou sa dopĺňa dnešný návrh nariadenia o zneužívaní trhu, ktorým sa zlepšuje existujúci legislatívny rámec EÚ a posilňujú sa administratívne sankcie.

Komisárka EÚ pre spravodlivosť Viviane Reding vyhlásila: „V dnešných časoch krízy je podstatné, aby občania znovu získali dôveru v naše trhy. Komisia dnes preto ako doplnok k účinnému dohliadaniu na trhy navrhuje posilniť presadzovanie pravidiel EÚ voči zneužívaniu dôverných informácií v obchodnom styku a manipulácii s trhom prostredníctvom trestného práva. Pre trestné konanie by sa na finančných trhoch v Európe nemalo nájsť miesto!“

Komisár pre vnútorný trh a služby Michel Barnier uviedol: „Súčasné sankcie za zneužívanie trhu sú príliš rozdielne a nemajú potrebný odrádzajúci účinok. Tým, že za vážne zneužívanie trhu uložíme v celej EÚ trestnoprávne sankcie, vyšleme prípadným páchateľom jasný odrádzajúci signál – ak budete pri obchodovaní zneužívať dôverné informácie alebo manipulovať s trhom, budete čeliť väzeniu a záznamu v trestnom registri. Tieto návrhy prispejú k zvýšeniu trhovej integrity, dôvery investorov a k vyrovnaniu možností na vnútornom trhu.“

Vymedzenie trestných činov na úrovni EÚ

Obchodovanie s využitím dôverných informácií je, keď nejaká osoba, ktorá má dôverné informácie, ktoré sú citlivé z hľadiska ceny, obchoduje so súvisiacimi finančnými nástrojmi. Manipulácia s trhom vzniká, keď nejaká osoba umelo manipuluje ceny finančných nástrojov prostredníctvom takých praktík, ako je šírenie falošných alebo zavádzajúcich informácií a využíva ich pri obchodovaní so súvisiacimi nástrojmi. Tieto praktiky sú spolu známe ako zneužívanie trhu.

V návrhu smernice sa vymedzujú obidva prečiny, obchodovanie s využitím dôverných informácií a manipulácia s trhom, ktoré by členské štáty mali považovať za trestné činy, ak boli vykonané zámerne. V súlade s rozsahom pôsobenia navrhovaného nariadenia o zneužívaní trhu sú z rozsahu pôsobenia vylúčené transakcie na určité účely: programy spätného odkúpenia a stabilizácie, menová politika a činnosti riadenia dlhu a činnosti týkajúce sa emisných kvót pri plnení politiky v oblasti zmeny klímy.

V návrhu sa takisto vyžaduje, aby členské štáty kvalifikovali nabádanie na obchodovanie s využitím dôverných informácií a manipuláciu s trhom a ich napomáhanie, ako aj pokusy o ne ako trestné činy. Trestná a iná ako trestná zodpovednosť by sa tiež mala rozšíriť na právnické osoby.

Členské štáty by mali zaistiť, že trestnoprávne sankcie uložené za tieto prečiny sú účinné, primerané a odrádzajúce. Návrh obsahuje doložku o preskúmaní, v ktorej sa od Komisie vyžaduje, aby do štyroch rokov od nadobudnutia účinnosti smernice Európskemu parlamentu a Rade podala správu o jej uplatňovaní a v prípade potreby o nutnosti jej preskúmania, najmä pokiaľ ide o to, či je vhodné zaviesť minimálne spoločné pravidlá týkajúce sa druhov a úrovní trestnoprávnych sankcií. V prípade potreby budú súčasťou správy legislatívne návrhy.

Ide o prvý legislatívny návrh, ktorý vychádza z nového článku 83 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v ktorom sa ustanovuje prijatie minimálnych spoločných pravidiel v oblasti trestného práva, ak sa ukáže, že je to nevyhnuté na zaistenie účinného uskutočňovania harmonizovanej politiky EÚ. Súčasné režimy sankcií, ktoré sa v členských štátoch uplatňujú na prečiny zneužívania trhu, sa preukázali ako nie dostatočné účinné. Nepoužívajú vždy rovnaké vymedzenia týchto trestných činov a sú príliš rozdielne, čím páchateľom umožňujú využívať medzery v zákone.

Dnešný návrh je založený na prístupe, ktorý Komisie vytýčila v oznámení „Smerom k politike EÚ v oblasti trestného práva: zaistenie účinného vykonávania politík EÚ prostredníctvom trestného práva“ z 20. septembra 2011 (pozri IP/11/1049). Zahŕňa posúdenie existujúcich vnútroštátnych režimov presadzovania práva založené na jasnom faktickom dôkaze a pridanej hodnoty minimálnych spoločných noriem EÚ v oblasti trestného práva, pričom sa berú do úvahy zásady nutnosti, proporcionality a subsidiarity.

Dnešný návrh je takisto súčasťou činností nadväzujúcich na oznámenie Komisie „Posilňovanie sankčných režimov v odvetví finančných služieb“ (pozri IP/10/1678). Plánovala v ňom zavedenie trestnoprávnych sankcií za najvážnejšie konania, ktoré sú v rozpore s právnymi predpismi o finančných službách, v prípade, keď by tieto sankcie mali zásadný význam pri zaistení účinného vykonávania takýchto právnych predpisov.

Ďalšie kroky

Návrh sa teraz predloží na prerokovanie a prijatie Európskemu parlamentu a Rade. Po jeho prijatí budú mať členské štáty dva roky na transpozíciu smernice do vnútroštátneho práva.

Pozri tiež IP/11/1217 a MEMO/11/715

Ďalšie informácie:

Domovská stránka podpredsedníčky Komisie a komisárky EÚ pre spravodlivosť Viviane Redingovej:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/

Domovská stránka komisára pre vnútorný trh a služby Michela Barniera:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/barnier/

Kontaktné osoby:

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)

Matthew Newman (+32 2 296 24 06)

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)


Side Bar