Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság – Sajtóközlemény

A piac integritását javító, visszatartó erőt jelentő büntetőjogi szankciók bevezetése a bennfentes kereskedelem és a piaci manipuláció gyakorlatával szemben

Brüsszel, 2011. október 20. – A 27 uniós tagállam jogrendje között fennálló eltérések miatt a bennfentes információkkal kereskedő és a téves vagy félrevezető információk terjesztésével a piacokat manipuláló befektetők jelenleg elkerülhetik a felelősségre vonást. Egyes országok hatóságai nem rendelkeznek kellően hatékony szankcionálási hatáskörökkel, míg más országokban egyáltalán nincsenek büntetőjogi szankciók a bennfentes kereskedelemmel és piaci manipulációval összefüggő bizonyos bűncselekményekkel szemben. A hathatós szankcióknak erős visszatartó erejük van, emellett pedig megerősítik az EU pénzügyi piacainak integritását. Ezért az Európai Bizottság a mai napon a bennfentes kereskedelemre és a piaci manipulációra vonatkozó minimális büntetőjogi szankciók biztosítása érdekében uniós szintű szabályozásra tesz javaslatot. A Bizottság most először alkalmazza a Lisszaboni Szerződés szerinti új hatásköröket és biztosítja büntetőjogi szankciókkal egy uniós szakpolitika végrehajtását. Az irányelvjavaslat a szükséges intézkedések meghozatalát várja a tagállamoktól annak biztosítására, hogy a bennfentes kereskedelemmel és piaci manipulációval kapcsolatos bűncselekményeket büntetőjogi szankciók sújtsák. A tagállamoknak továbbá büntetőjogi szankciókat kell alkalmazniuk a piaci visszaéléssel összefüggő bűnsegély és felbujtás, valamint ilyen bűncselekmények elkövetésére irányuló kísérlet esetén is. Az irányelv kiegészíti a piaci visszaélésről szóló mai rendeletjavaslatot, ami javítja a meglévő uniós jogszabályi keretet és megerősíti a közigazgatási szankciókat.

Viviane Reding, a jogérvényesülésért, az alapvető jogokért és az uniós polgárságért felelős biztos így nyilatkozott: „A jelenlegi válsághelyzetben fontos, hogy a polgárok visszanyerjék piacaink iránti bizalmukat. Ezért a Bizottság a mai napon – a piacok hatékony felügyeletét kiegészítendő – javaslatot tesz arra, hogy megszigorítsák a bennfentes kereskedelemmel és a piaci manipulációval szemben hozott uniós szabályoknak a büntetőjog bevonásával való végrehajtását. A bűnözésnek nincs helye Európa pénzügyi piacain!”

Michel Barnier, a belső piacért és a szolgáltatásokért felelős biztos kijelentette: „A piaci visszaélésre vonatkozó szankciók jelenleg túlságosan eltérőek és nem rendelkeznek kellő visszatartó erővel. Az EU-szerte elkövetett súlyos piaci visszaélésekre vonatkozó büntetőjogi szankciók foganatosításával egyértelmű üzenetet küldünk az esetleges elkövetők felé: ha valaki bennfentes kereskedelemmel és piaci manipulációval kapcsolatos bűntényt követ el, akkor bekerül a bűnügyi nyilvántartásba és börtön vár rá. E javaslatok fokozni fogják a piaci integritás mértékét, ösztönzik a befektetői bizalmat és ilyenformán kellő mozgásteret biztosítanak majd a belső piacon.”

A bűncselekmények uniós szintű meghatározása

Bennfentes kereskedelemről akkor beszélünk, amikor egy árérzékeny bennfentes információk birtokában lévő személy a vonatkozó pénzügyi eszközökkel kereskedik. Piaci manipuláció alatt azt értjük, amikor egy személy – haszonszerzés céljából – mesterséges módon manipulálja a pénzügyi eszközök árait, például oly módon, hogy téves vagy félrevezető adatokat terjeszt, vagy a szóban forgó eszközökkel kereskedik. E gyakorlatokat együttesen piaci visszaélésnek nevezzük.

Az irányelvjavaslat meghatározza a két szóban forgó büntetendő cselekmény (bennfentes kereskedelem és piaci manipuláció) fogalmát, amelyekre a tagállamoknak bűncselekményként kell tekinteniük, amennyiben azokat szándékosan követték el. A piaci visszaélésről szóló rendeletjavaslat hatálya egyes célokra irányuló ügyletekre nem terjed ki: visszavásárlások és stabilizációs programok, a monetáris politika és az adósságkezeléshez kapcsolódó tevékenységek, valamint az éghajlat-politikai előírások szerinti, a kibocsátáskereskedelmi egységeket érintő tevékenységek.

A javaslat szerint a tagállamoknak bűncselekménnyé kell nyilvánítaniuk a bűnsegélyt és felbujtást, a bennfentes kereskedelmet és a piaci manipulációt, valamint a piaci visszaélés ezen formáira irányuló kísérleteket. A felelősségre vonást büntetőjogi vagy nem büntetőjogi értelemben jogi személyekre is ki kell terjeszteni.

A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a szóban forgó bűncselekményekre alkalmazott büntetőjogi szankciók hatásosak, arányosak és visszatartó erejűek. A javaslatban szerepel egy felülvizsgálatra vonatkozó rendelkezés, amely szerint a Bizottságnak az irányelv hatálybalépésétől számított négy éven belül jelentést kell készítenie az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az irányelv alkalmazásáról és szükség esetén annak felülvizsgálatáról, különös tekintettel a büntetőjogi szankciók típusairól és szintjeiről szóló közös szabályozási minimumok bevezetésének helytállóságáról. Szükség esetén a jelentést jogalkotási javaslatoknak kell kísérniük.

Ez az Európai Unió működéséről szóló szerződés új 83. cikkének (2) bekezdése alapján készült első olyan jogalkotási javaslat, amely közös büntetőjogi szabályozási minimumok bevezetését írja elő, amennyiben az szükséges a harmonizációs uniós szakpolitika eredményes végrehajtásához. A tagállamokban a piaci visszaéléssel összefüggő bűncselekményekre jelenleg alkalmazott szankcionálási rendszerek nem bizonyultak kellőképpen hatásosnak. A bűncselekményekre nem mindig ugyanazon meghatározásokat használják és túlságosan eltérnek, így az elkövetők hasznot húzhatnak a szabályok közötti joghézagokból.

A mai javaslat „A közös uniós büntetőjogi politika felé: az EU-politikák hatékony végrehajtásának biztosítása a büntetőjog révén” című 2011. szeptember 20-i bizottsági közleményben körvonalazott megközelítést követi (lásd IP/11/1049). Ennek tartalma egy egyértelmű, tényszerű bizonyítékokon alapuló értékelés a hatályos nemzeti jogalkalmazási rendszerekről és a közös uniós büntetőjogi minimális előírások hozzáadott értékéről, figyelembe véve a szükségszerűség, az arányosság és a szubszidiaritás elveit.

Ezen túlmenően a mai javaslat a „A pénzügyi szolgáltatások ágazatában a szankciórendszerek megerősítéséről” című 2010. december 8-i bizottsági közleményt követő intézkedések részét is képezi (lásd IP/10/1678). E közlemény a pénzügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos jogszabályok legsúlyosabb megszegésére alkalmazandó büntetőjogi szankciók bevezetését vetítette előre, amennyiben az szükséges a vonatkozó jogszabályok hatékony végrehajtásának biztosítása érdekében.

A következő lépések

Következő lépésként a javaslat az Európai Parlament és a Tanács elé kerül megtárgyalásra és elfogadásra. Elfogadását követően két év áll a tagállamok rendelkezésére, hogy az irányelvet átültessék nemzeti jogukba.

Lásd még: IP/11/1217 és MEMO/11/715.

További információ:

Viviane Reding, az EU igazságügyi biztosának honlapja:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/

Michel Barnier, a belső piacért és szolgáltatásokért felelős biztos honlapja:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/barnier/

Kapcsolattartók:

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)

Matthew Newman (+32 2 296 24 06)

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)


Side Bar