Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio – Lehdistötiedote

Euroopan komissio: sisäpiirikaupoista ja markkinoiden manipuloinnista on määrättävä rikosoikeudellisia seuraamuksia, jotta ennaltaehkäisevä vaikutus ja markkinoiden luotettavuus paranevat

Bryssel, 20.10.2011 – Sijoittajat, jotka käyttävät kaupankäynnissä hyväkseen sisäpiiritietoa ja manipuloivat markkinoita levittämällä väärää tai harhaanjohtavaa tietoa, voivat nykyisin välttää seuraamukset hyödyntämällä EU:n 27 jäsenvaltion lainsäädäntöjen välisiä eroja. Joidenkin jäsenvaltioiden viranomaisilla ei ole tehokkaita seuraamusvaltuuksia, kun taas toisissa jäsenvaltioissa ei ole säädetty rikosoikeudellisista seuraamuksista tietyille sisäpiirikauppoihin ja markkinoiden manipulointiin liittyville rikoksille. Tehokkailla seuraamuksilla voi olla vahva ennaltaehkäisevä vaikutus, ja niillä lujitetaan EU:n rahoitusmarkkinoiden luotettavuutta. Tämän vuoksi Euroopan komissio on tänään tehnyt ehdotuksen EU:n laajuisista säännöistä, joilla varmistetaan, että sisäpiirikaupoista ja markkinoiden manipuloinnista määrätään rikosoikeudelliset vähimmäisseuraamukset. Komissio käyttää ensimmäistä kertaa Lissabonin sopimuksen mukaisia uusia valtuuksia EU:n politiikan täytäntöönpanemiseksi rikosoikeudellisten seuraamusten avulla. Direktiiviehdotuksen mukaan jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen, että sisäpiirikaupoista ja markkinoiden manipuloinnista määrätään rikosoikeudelliset seuraamukset. Jäsenvaltioita vaaditaan myös varmistamaan, että yllyttämisestä markkinoiden väärinkäyttöön ja avunannosta siinä sekä tällaisten rikosten yrityksestä määrätään rikosoikeudelliset seuraamukset. Direktiivillä täydennetään tänään annettua ehdotusta markkinoiden väärinkäyttöä koskevaksi asetukseksi, jolla lujitetaan EU:n nykyistä lainsäädäntökehystä ja tiukennetaan hallinnollisia seuraamuksia.

“Näinä kriisiaikoina on olennaisen tärkeää, että kansalaisten luottamus markkinoihimme palautuu”, totesi EU:n oikeusasioista vastaava komissaari Viviane Reding. ”Tämän vuoksi – markkinoiden tehokkaan valvonnan täydennyksenä – komissio on ehdottanut tänään, että sisäpiirikauppojen ja markkinoiden manipuloinnin vastaisten EU:n sääntöjen täytäntöönpanoa lujitettaisiin rikosoikeuden avulla. Rikollisella toiminnalla ei saa olla sijaa Euroopan rahoitusmarkkinoilla!” hän jatkoi.

Sisämarkkinoista ja palveluista vastaava komissaari Michel Barnier totesi puolestaan, että markkinoiden väärinkäytöstä nykyisin määrättävät seuraamukset ovat liian kirjavia, eivätkä ne ole tarpeeksi ennaltaehkäiseviä. ”Säätämällä markkinoiden vakavasta väärinkäytöstä määrättävistä rikosoikeudellisista seuraamuksista koko EU:n alueella lähetämme selkeän viestin mahdollisille lainrikkojille – sisäpiirikaupoista ja markkinoiden manipuloinnista määrätään vankeutta ja saa merkinnän rikosrekisteriin. Näillä ehdotuksilla lujitetaan markkinoiden luotettavuutta, edistetään sijoittajien luottamusta ja luodaan sisämarkkinoille tasapuoliset toimintaedellytykset”, hän totesi.

Vahvistetaan EU:n tasolla rikoksille määritelmät

Kun henkilö, jolla on hintaan vaikuttavaa sisäpiiritietoa, käy kauppaa asiaan liittyvillä rahoitusvälineillä, on kyseessä sisäpiirikauppa. Markkinoiden manipuloinnilla tarkoitetaan sitä, että henkilö keinotekoisesti manipuloi rahoitusvälineiden hintoja esimerkiksi levittämällä väärää tai harhaanjohtavaa tietoa ja käymällä kauppaa asiaan liittyvillä välineillä hyötymistarkoituksessa. Yhdessä näitä käytäntöjä kutsutaan markkinoiden väärinkäytöksi.

Direktiiviehdotuksessa määritellään kaksi rikosta – sisäpiirikaupat ja markkinoiden manipulointi – jotka jäsenvaltioiden olisi katsottava rikoksiksi, jos teot ovat tahallisia. Markkinoiden väärinkäytöstä tehdyn asetusehdotuksen soveltamisalan mukaisesti soveltamisalan ulkopuolelle on jätetty tietyissä tarkoituksessa tehdyt liiketoimet eli takaisinosto- ja vakauttamisohjelmat, rahapolitiikan toteuttamiseen ja julkisen velan hoitoon liittyvä toiminta sekä toimet, jotka liittyvät päästöoikeuksiin ja jotka toteutetaan osana ilmastopolitiikkaa.

Ehdotuksessa vaaditaan jäsenvaltioita kriminalisoimaan sisäpiirikauppoihin ja markkinoiden manipulointiin yllyttäminen ja avunanto niissä sekä tällaiset markkinoiden väärinkäytön yritykset. Rikosoikeudellinen ja muuntyyppinen vastuu olisi myös ulotettava koskemaan oikeushenkilöitä.

Jäsenvaltioiden tulee varmistaa, että näistä rikoksista määrätyt rikosoikeudelliset seuraamukset ovat tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia. Ehdotukseen sisältyy uudelleentarkastelulauseke, jonka mukaan komissio antaa neljän vuoden kuluessa direktiivin voimaantulosta direktiivin soveltamista koskevan kertomuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle mahdollisine ehdotuksineen direktiivin tarkistamisesta erityisesti siltä osin, olisiko aiheellista ottaa käyttöön yhteiset vähimmäissäännöt rikosoikeudellisten seuraamusten tyypeistä ja tasoista. Kertomuksen ohella esitetään mahdolliset lainsäädäntöehdotukset.

Tämä on ensimmäinen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen uuteen 83 artiklan 2 kohtaan perustuva lainsäädäntöehdotus. Kyseisen kohdan mukaan voidaan säätää rikosoikeutta koskevista vähimmäissäännöistä, kun tämä osoittautuu välttämättömäksi jonkin unionin politiikan tehokkaan täytäntöönpanon varmistamiseksi. Nykyiset seuraamusjärjestelmät, joita jäsenvaltioissa sovelletaan markkinoiden väärinkäyttöön liittyviin rikoksiin, ovat osoittautuneet teholtaan riittämättömiksi. Rikokset on monesti määritelty eri tavoin, ja järjestelmät ovat liian erilaisia, joten rikosten tekijät pystyvät hyödyntämään porsaanreikiä.

Tänään annetussa ehdotuksessa noudatetaan komission 20. syyskuuta 2011 antamassa tiedonannossa ”Kohti EU:n kriminaalipolitiikkaa: EU:n politiikkojen tehokkaan täytäntöönpanon varmistaminen rikosoikeuden keinoin” esitettyä lähestymistapaa (ks. IP/11/1049). Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että tosiseikkoihin perustuvan selkeän näytön pohjalta on arvioitu käytössä olevia kansallisia täytäntöönpanojärjestelmiä ja rikosoikeutta koskevien EU:n yhteisten vähimmäisnormien lisäarvoa. Samalla on otettu huomioon tarpeellisuuden, suhteellisuuden ja toissijaisuuden periaatteet.

Tämänpäiväinen ehdotus on myös jatkoa komission 8. joulukuuta 2010 antamalle tiedonannolle ”Seuraamusjärjestelmien lujittaminen finanssipalvelujen alalla” (ks. IP/10/1678). Tiedonannossa ennakoitiin rikosoikeudellisten seuraamusten käyttöönottoa kaikkein vakavimpia finanssipalvelulainsäädännön rikkomistapauksia varten, jos ja kun se osoittautuu välttämättömäksi keinoksi varmistaa kyseisen lainsäädännön tehokas täytäntöönpano.

Seuraavat vaiheet

Seuraavaksi ehdotus siirtyy Euroopan parlamenttiin ja neuvostoon keskusteluja ja hyväksyntää varten. Kun ehdotus on hyväksytty, jäsenvaltioilla on kaksi vuotta aikaa saattaa direktiivi osaksi kansallista lainsäädäntöä.

Ks. myös IP/11/1217 ja MEMO/11/715

Lisätietoja:

Komission varapuheenjohtajan, EU:n oikeusasioista vastaavan komissaari Viviane Redingin kotisivut:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/

Sisämarkkinoista ja palveluista vastaavan komissaari Michel Barnier’n kotisivut.

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/barnier/

Yhteyshenkilöt:

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)

Matthew Newman (+32 2 296 24 06)

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)


Side Bar