Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon – Pressiteade

Euroopa Komisjon soovib kehtestada siseringitehingute tegemise ja turuga manipuleerimise eest kriminaalkaristused, et muuta karistused hoiatavamaks ja parandada turu terviklikkust

Brüssel, 20. oktoober 2011. Investorid, kes kasutavad kauplemisel siseteavet ning levitavad turgudega manipuleerimiseks valeteavet või eksitavat teavet, saavad praegu karistustest kõrvale hoida, kasutades ära ELi 27 liikmesriigi seaduste erinevust. Mõnes riigis ei ole ametiasutustel piisavalt pädevust karistuste kohaldamiseks ning mõnes teises riigis ei ole jälle võimalik teatavate siseringitehingute tegemise ja turukuritarvituste eest kriminaalkaristusi kohaldada. Tõhusatel karistustel võib olla oluline hoiatav mõju ning see võib suurendada ELi finantsturgude terviklikkust. Seepärast esitab Euroopa Komisjon täna ettepaneku kehtestada kogu ELis miinimumeeskirjad kriminaalkaristuste kehtestamiseks siseringitehingute tegemise ja turuga manipuleerimise eest. Komisjon kasutab esmakordselt Lissaboni lepingu kohast uut pädevust jõustada ELi poliitikat kriminaalkaristuste abil. Kavandatud direktiivi kohaselt on liikmesriikidel kohustus võtta vajalikke meetmeid tagamaks, et siseringitehingute ja turuga manipuleerimisega seotud kriminaalkuritegude puhul kohaldatakse kriminaalkaristusi. Ka on liikmesriikidel kohustus kehtestada kriminaalkaristusi turu kuritarvitamisega seotud süüteole kihutamise ja kaasaaitamise eest ning ka selliste süütegude toimepanemise katsete eest. Direktiiv täiendab täna esitatud turu kuritarvitamist käsitleva direktiivi ettepanekut, millega parandatakse ELi kehtivat õigusraamistikku ja karmistatakse halduskaristusi.

ELi õigusküsimuste volinik Viviane Reding ütles: „Praeguse kriisi ajal on oluline taastada elanike usaldus meie turgude vastu. Seepärast teeb komisjon turgude tõhusa järelevalve täiendamiseks täna ettepaneku tugevdada siseringitehingute ja turuga manipuleerimise ärahoidmiseks ELis võetavate eeskirjade jõustamist kriminaalõiguslike meetmete abil. ELi finantsturgudel ei tohiks olla kohta kriminaalsel tegevusel!”

Siseturu ja teenuste volinik Michel Barnier ütles: „Turu kuritarvitamise eest praegu kohaldatavad karistused on liiga erinevad ja neil puudub vajalik hoiatav mõju. Kehtestades kogu ELis tõsiste turukuritarvituste eest kriminaalkaristused, saadame potentsiaalsetele õiguserikkujatele selge hoiatava sõnumi – siseringitehingu tegemise või turuga manipuleerimise eest võib minna vangi ja sellega kaasneb kriminaalregistrisse kandmine. Kõnealuste ettepanekutega rõhutatakse turu terviklikkuse olulisust, suurendatakse investorite usaldust ja luuakse siseturul võrdsed tingimused.”

Kriminaalkuritegude määratlemine ELi tasandil

Siseringitehing tähendab tehingut, mille puhul hinnatundlikku teavet omav isik kaupleb asjaomaste finantsinstrumentidega. Turuga manipuleerimine leiab aset siis, kui näiteks valeteavet või eksitavat teavet levitades manipuleeritakse finantsinstrumentide hinnaga kunstlikult, et asjaomaste instrumentidega kaubeldes saada sellest kasu. Kõnealust kahte tegevust koos nimetatakse turu kuritarvitamiseks.

Direktiivi ettepanekus määratletakse kaks rikkumist – siseringi tehingute tegemine ja turuga manipuleerimine –, mida liikmesriigid peaksid käsitama kriminaalkuritegudena, kui need pannakse toime tahtlikult. Kooskõlas turu kuritarvitamist käsitleva kavandatud direktiivi reguleerimisalaga jäetakse reguleerimisalast välja tehingud, mida tehakse teatavatel eesmärkidel: tagasiostuprogrammid ja finantsinstrumentide stabiliseerimise programmid, rahapoliitikaga ja avaliku sektori võla haldamine ning liidu kliimapoliitika rakendamiseks saastekvootidega tehtavad tehingud.

Samuti tuleb liikmesriikidel ettepaneku kohaselt kohaldada kriminaalkaristusi siseringitehingu tegemisele ja turuga manipuleerimisele kihutamise ja sellele kaasaaitamise ning ka kõnealuste turukuritarvituste toimepanemise katsete eest. Kriminaalvastutust ja muud vastutust tuleks laiendada ka juriidilistele isikutele.

Liikmesriigid peaksid tagama, et selliste õigusrikkumiste korral kohaldatavad kriminaalkaristused on tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad. Ettepanek sisaldab läbivaatamisklauslit, mille kohaselt komisjon peab nelja aasta jooksul alates direktiivi jõustumisest esitama Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande selle kohaldamise ja vajaduse korral läbivaatamise kohta, eelkõige seoses kriminaalkaristuste liike ja taset hõlmavate ühiste miinimumeeskirjade kehtestamise asjakohasusega. Vajaduse korral kaasnevad aruandega õigusakti ettepanekud.

See on esimene õigusakti ettepanek, mis põhineb Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 83 lõikel 2, millega on ette nähtud kriminaalõiguslike ühiste miinimumeeskirjade vastuvõtmine, kui see on vajalik ELi ühtlustatud poliitika tõhusaks rakendamiseks. Praegu liikmesriikides turu kuritarvitamise eest kohaldatavate karistuste süsteem ei ole piisavalt tõhus. Liikmesriikides ei ole kõnealused kuriteod alati ühtemoodi määratletud ja kõnealused eeskirjad on liiga erinevad, mis võimaldab õigusrikkumiste toimepanijatel seaduselünki ära kasutada.

Täna esitatud ettepanek tugineb komisjoni 20. septembri 2011. aasta teatises „ELi kriminaalpoliitika suunas: kriminaalõigus Euroopa Liidu poliitika rakendamise teenistuses” esitatud lähenemisviisile (vt IP/11/1049). See hõlmas liikmesriikides kohaldatavale täitmiskorrale ning ELi ühiste kriminaalõiguslike miinimummeetmete lisaväärtusele antud selgetel faktilistel tõenditel põhinevat hinnangut, milles võeti arvesse vajalikkuse, proportsionaalsuse ja subsidiaarsuse põhimõtet.

Tänane ettepanek kuulub komisjoni 8. detsembri 2010. aasta teatise „Sanktsioonide tõhustamine finantsteenuste sektoris” järelmeetmete hulka (vt IP/10/1678). Sellega nähti ette finantsteenuseid käsitlevate õigusaktide kõige tõsisemate rikkumiste eest kriminaalkaristuste kehtestamine, kui see on vajalik, et tagada kõnealuste õigusaktide tõhus rakendamine.

Edasised sammud

Ettepanek läheb nüüd Euroopa Parlamenti ja nõukokku läbirääkimiseks ja vastuvõtmiseks. Vastuvõtmise korral on liikmesriikidel kaks aastat, et võtta direktiiv üle siseriiklikku õigusesse.

Vt ka IP/11/1217 ja MEMO/11/715

Lisateave:

ELi asepresidendi ja õigusküsimuste voliniku Viviane Redingu koduleht:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/

Siseturu ja teenuste volinik Michel Barnier' koduleht:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/barnier/

Kontaktisikud :

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)

Matthew Newman (+32 2 296 24 06)

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)


Side Bar