Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europa-kommissionen - Pressemeddelelse

Europa-Kommissionen indfører strafsanktioner mod insiderhandel og kursmanipulation, som skal virke præventivt og forbedre markedsintegriteten

Bruxelles, den 20. oktober 2011 – Investorer, der handler ud fra intern viden og manipulerer markederne ved at udbrede urigtige eller vildledende oplysninger, kan på nuværende tidspunkt slippe for sanktioner ved at udnytte forskellene i de 27 medlemsstaters lovsystemer. Myndighederne i flere lande mangler effektive sanktionsbeføjelser, mens der i andre lande ikke findes strafferetlige sanktioner mod en række lovovertrædelser i forbindelse med insiderhandel og kursmanipulation. Effektive sanktioner kan have stor afskrækkende virkning og styrke integriteten af EU's finansmarkeder. Derfor foreslår Europa-Kommissionen i dag regler for hele EU for at sikre en minimumsstrafferamme for insiderhandel og kursmanipulation. For første gang anvender Kommissionen sine nye beføjelser ifølge Lissabontraktaten til at håndhæve EU's politikker ved hjælp af strafferetlige sanktioner. Ifølge det foreslåede direktiv skal medlemsstaterne træffe de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at der kan benyttes strafferetlige sanktioner mod lovovertrædelser i forbindelse med insiderhandel og kursmanipulation. Medlemsstaterne skal ligeledes pålægge strafferetlige sanktioner mod medvirken og tilskyndelse til markedsmisbrug samt forsøg på at begå sådanne lovovertrædelser. Direktivet supplerer det aktuelle forslag til forordning om markedsmisbrug, som forbedrer EU's nuværende lovgivningsmæssige rammer og skærper de administrative sanktioner.

EU's justitskommissær Viviane Reding udtalte: “I disse krisetider har det afgørende betydning, at borgerne genvinder tilliden til vores markeder. Derfor foreslår Kommissionen i dag, at en effektiv kontrol af markederne kan suppleres med en skærpet håndhævelse af EU's regler mod insiderhandel og kursmanipulation ved hjælp af straffelovgivningen. Kriminel adfærd hører ikke hjemme på Europas finansmarkeder!"

Michel Barnier, kommissær for det indre marked og tjenesteydelser, udtalte: "Sanktionerne mod markedsmisbrug er i dag alt for forskellige og mangler den nødvendige præventive effekt. Ved at iværksætte strafferetlige sanktioner mod alvorligt markedsmisbrug i hele EU sender vi et klart præventivt budskab til potentielle lovovertrædere – hvis du begår insiderhandel eller kursmanipulation, vil du blive straffet med fængsel og opført i strafferegistret. Disse forslag vil øge markedsintegriteten, fremme investortilliden og skabe lige vilkår på det indre marked."

Definition af strafbare handlinger på EU-plan

Insiderhandel finder sted, når en person, som er i besiddelse af prisfølsomme interne oplysninger, handler med afledte finansielle instrumenter. Kursmanipulation finder sted, når en person kunstigt manipulerer med priserne på finansielle instrumenter ved f.eks. at udbrede urigtige eller vildledende oplysninger og handle med afledte instrumenter for at opnå fortjeneste herved. Disse former for praksis udgør tilsammen markedsmisbrug.

I forslaget til direktiv defineres to overtrædelser – insiderhandel og kursmanipulation – som bør betragtes som strafbare handlinger af medlemsstaterne, hvis de begås forsætligt. I overensstemmelse med anvendelsesområdet for den foreslåede forordning om markedsmisbrug falder visse former for transaktioner uden for anvendelsesområdet: tilbagekøb og stabiliseringsprogrammer, pengepolitik og gældsforvaltningsaktiviteter samt aktiviteter vedrørende emissionskvoter med henblik på klimapolitiske foranstaltninger.

Ifølge forslaget skal medlemsstaterne ligeledes gøre det strafbart at medvirke og tilskynde til insiderhandel og kursmanipulation samt forsøge at gøre sig skyldig i sådanne former for markedsmisbrug. Det strafferetlige eller ikke-strafferetlige ansvar bør ligeledes udvides til at omfatte juridiske personer.

Medlemsstaterne bør sørge for, at de strafferetlige sanktioner, der pålægges for disse overtrædelser, er effektive, står i et rimeligt forhold til overtrædelsernes grovhed og har afskrækkende virkning. Forslaget indeholder en revisionsklausul, hvorefter Kommissionen fire år efter direktivets ikrafttrædelse skal aflægge beretning til Europa-Parlamentet og Rådet om anvendelsen af direktivet og et eventuelt revisionsbehov, og navnlig hvorvidt det er hensigtsmæssigt at indføre fælles mindsteregler for, hvilken type og hvilket niveau af sanktioner der skal kunne anvendes. Hvis det er relevant, ledsages rapporten af forslag til retsakter.

Dette er det første forslag til retsakt baseret på den nye artikel 83, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, som indeholder bestemmelser om fastsættelse af fælles minimumsregler på det strafferetlige område, hvis det er absolut nødvendigt for at sikre effektiv gennemførelse af en harmoniseret EU-politik. De nuværende sanktionsordninger, som anvendes i medlemsstaterne for overtrædelser i forbindelse med markedsmisbrug, har ikke været tilstrækkeligt effektive. Definitionerne af disse kriminelle handlinger er ikke altid ens og varierer for meget, hvilket giver gerningsmændene mulighed for at udnytte smuthuller.

Det forslag, der er fremlagt i dag, følger strategien i Kommissionens meddelelse "Mod en EU-politik på det strafferetlige område – Sikre effektiv gennemførelse af EU's politikker gennem strafferetten" af 20. september 2011 (se IP/11/1049). Dette omfattede en vurdering baseret på klart dokumenterede fakta af de nationale ordninger for håndhævelse og merværdien af fælles EU-minimumsstandarder på det strafferetlige område, under hensyntagen til principperne om nødvendighed, proportionalitet og subsidiaritet.

Det aktuelle forslag er også en del af opfølgningen på Kommissionens meddelelse om "Udvidelse af sanktionsordningerne i sektoren for finansielle tjenesteydelser" af 8. december 2010 (se IP/10/1678). Heri overvejedes indførelse af strafferetlige sanktioner for de alvorligste overtrædelser af lovgivningen om finansielle tjenesteydelser i tilfælde, hvor dette viser sig at være af afgørende betydning for at sikre effektiv gennemførelse af en sådan lovgivning.

De næste skridt

Forslaget går nu videre til Europa-Parlamentet og Rådet til forhandling og vedtagelse. Efter vedtagelsen har medlemsstaterne to år til at gennemføre direktivet i national ret.

Se også IP/11/1217 og MEMO/11/715

Nærmere oplysninger:

Hjemmeside for Europa-Kommissionens næstformand Viviane Reding, EU-kommissær for retlige anliggender:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/

Hjemmeside for Michel Barnier, kommissær for det indre marked og tjenesteydelser:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/barnier/

Kontaktpersoner:

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)

Matthew Newman (+32 2 296 24 06)

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)


Side Bar