Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise – Tisková zpráva

Za zneužití vnitřních informací a manipulaci s trhem chce Evropská komise stanovit trestní postihy mající dostatečný odrazující účinek a zvyšující integritu trhu

Brusel 20. října 2011 – Investoři, kteří zneužívají důvěrné informace a manipulují s trhy šířením nepravdivých informací nebo nepodložených zpráv, se často vyhýbají postihu. Nahrávají jim rozdíly v zákonech jednotlivých členských států EU. V některých státech úřady nemají účinné pravomoci, aby takovou činnost postihovaly, v jiných trestní postih za určitý typ zneužití vnitřních informací nebo manipulace s trhem vůbec neexistuje. Efektivní postihy přitom mohou mít silný odrazující účinek a posílit integritu finančních trhů Unie. Evropská komise proto dnes předložila návrh pravidel, která by platila na celém území EU a stanovila minimální trestní sankce za zneužití vnitřních informací a manipulaci s trhem. Komise poprvé využívá svých nových pravomocí, které získala na základě Lisabonské smlouvy, aby prosadila provádění politiky EU za pomoci trestních postihů. Navrhovaná směrnice požaduje, aby členské státy přijaly nezbytná opatření, jimiž zajistí, že trestné činy zneužití vnitřních informací a manipulace s trhem budou postihovány. Členské státy budou muset rovněž stanovit sankce za navádění, pomáhání nebo spoluúčast při zneužívání trhu, stejně jako za pokusy o spáchání těchto činů. Směrnice doplňuje dnešní návrh nařízení o zneužívání trhu, který obsahuje ustanovení zdokonalující stávající právní rámec Unie a zpřísňující správní postihy.

Komisařka EU pro spravedlnost Viviane Redingová k tomu uvedla: „Za této krize je pro nás nejdůležitější obnovit důvěru občanů ve fungování trhů. Proto dnes Komise jako doplněk k efektivnímu dohledu nad trhy navrhla posílit vymáhání pravidel EU, která řeší zneužívání vnitřních informací a manipulaci s trhy, prostředky trestního práva. Kriminální činnost nemá na evropských finančních trzích co dělat!“

Michel Barnier, komisař pro vnitřní trh a služby, prohlásil: „Současné sankce za zneužití trhu jsou příliš rozdílné a postrádají potřebný odstrašující účinek. Jestliže budou trestní postihy za závažné zneužití trhu zavedeny v celé Unii, bude to jasný varovný signál pro potenciální pachatele – pokud zneužijete vnitřní informace nebo budete manipulovat s trhy, hrozí vám vězení a záznam v rejstříku trestů. Tyto návrhy přispějí k vyšší integritě trhů, posílí důvěru investorů a umožní všem mít na vnitřním trhu stejné šance.“

Definice trestných činů na úrovni EU

Zneužití vnitřních informací se dopouští osoba, jež je zasvěcena do cenově citlivých interních informací a obchoduje s finančními nástroji, jichž se tyto informace týkají. K manipulaci trhu dochází, když určitá osoba nepřirozeným způsobem ovlivňuje ceny finančních nástrojů, například tím, že šíří nepravdivé nebo zavádějící informace, a z obchodování s těmito nástroji jí plyne zisk. Tyto praktiky se společně nazývají zneužíváním trhu.

Návrh směrnice stanoví dva trestné činy, které by se měly v členských státech postihovat, pokud byly spáchány úmyslně: zneužití vnitřních informací a manipulace s trhem. V souladu s oblastí působnosti navrhovaného nařízení o zneužívání trhu jsou z tohoto okruhu vyňaty transakce vedené za těmito účely: zpětné odkupy a stabilizační programy, monetární politika a činnosti související se správou dluhu a činnosti týkající se emisních povolenek (politika opatření v oblasti klimatu).

Návrh rovněž požaduje, aby členské státy stanovily trestní postihy za navádění, pomáhání a spoluúčast vedoucí ke zneužití vnitřních informací a manipulaci s trhem, jakož i za pokusy o spáchání těchto forem zneužívání trhu. Trestní odpovědnost nebo jiný druh odpovědnosti by měla být rozšířena i na právnické osoby.

Členské státy zajistí, aby sankce uložené vnitrostátními soudy byly účinné, přiměřené a odstrašující. Návrh obsahuje doložku o přezkumu požadující, aby Komise informovala Evropský parlament a Radu do čtyř let od vstupu směrnice v platnost o jejím provádění a případně o nutnosti její revize, zejména s ohledem na vhodnost zavedení společných minimálních pravidel pro různé typy a úrovně trestních postihů. Zpráva bude případně doplněna legislativními návrhy.

Jedná se o první legislativní návrh opírající se o nový čl. 83 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie, který stanoví, že lze přijmout společná minimální pravidla v oblasti trestního práva, pokud se to ukáže nezbytné pro zajištění účinného provádění harmonizované politiky EU. Sankční režimy členských států, kterými je v současné době zneužívání trhu postihováno, se nezdají být dostatečně účinné. Existují mezi nimi příliš velké rozdíly a uvedené trestné činy bývají často definovány odlišným způsobem, což dává pachatelům možnost využívat mezer v zákonech.

Dnešní návrh používá přístup stanovený ve sdělení Komise s názvem „Na cestě k politice EU v oblasti trestního práva: zajištění účinného provádění politik EU prostřednictvím trestního práva“ z 20. září 2011 (viz IP/11/1049). V rámci tohoto přístupu se na základě jednoznačných věcných důkazů hodnotí vnitrostátní systémy vymáhání práva a přidaná hodnota společných minimálních norem EU v oblasti trestního práva s ohledem na zásady nezbytnosti, proporcionality a subsidiarity.

Dnešní návrh je rovněž součástí kroků vyplývajících ze sdělení Komise s názvem „Posílení sankčních režimů v odvětví finančních služeb“ z 8. prosince 2010 (viz IP/10/1678). To předpokládá zavedení trestních postihů za nejzávažnější případy porušení právních předpisů o finančních službách, pokud se to ukáže nezbytné pro zajištění účinného provádění těchto předpisů.

Další kroky

Návrh bude nyní předán Evropskému parlamentu a Radě k projednání a schválení. V případě jeho přijetí mají členské státy dva roky na to, aby směrnici transponovaly do svého právního řádu.

Viz také IP/11/1217 a MEMO/11/715

Další informace:

Internetové stránky Viviane Redingové, místopředsedkyně Komise a komisařky EU pro spravedlnost:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/

Internetové stránky Michela Barniera, komisaře EU pro vnitřní trh a služby:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/barnier/

Kontaktní osoby:

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)

Matthew Newman (+32 2 296 24 06)

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)


Side Bar