Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия — Съобщение за медиите

Европейската комисия смята да въведе наказателни санкции за злоупотреба с вътрешна информация и манипулиране на пазара, които да имат възпиращ ефект и да подобрят лоялността на пазарните отношения

Брюксел, 20 октомври 2011 г. – Инвеститорите, които търгуват като използват вътрешна информация и манипулират пазара чрез разпространяване на невярна или подвеждаща информация, засега могат да останат безнаказани, тъй като се възползват от различията в правото на 27-те държави-членки на ЕС. В някои държави регулаторните органи не разполагат с ефективни правомощия за санкциониране, докато в други държави не се предвиждат наказателни санкции за някои нарушения, свързани със злоупотреба с вътрешна информация и с манипулиране на пазара. Ефективните санкции могат да имат силен възпиращ ефект и да подобрят лоялността на отношенията на финансовите пазари на ЕС. Ето защо Европейската комисия днес предложи правила, които в рамките на целия ЕС да гарантират минимални наказателни санкции за злоупотреба с вътрешна информация и манипулиране на пазара. Комисията използва за първи път нови правомощия съгласно Договора от Лисабон за прилагане на политика на ЕС чрез наказателни санкции. Предложената директива изисква от държавите-членки да предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че злоупотребата с вътрешна информация и манипулирането на пазара ще подлежат на наказателно преследване. Те ще трябва също да налагат наказателни санкции за подбудителство, помагачество и съучастие при пазарна злоупотреба, както и за опити за извършване на такива деяния. Директивата допълва днешното предложение за регламент относно пазарната злоупотреба, което усъвършенства действащата законодателна рамка на ЕС и засилва административните санкции. Европейският комисар по правосъдието Вивиан Рединг заяви: „В настоящия период на криза е изключително важно гражданите да си възвърнат доверието в нашите пазари. Ето защо, в допълнение към ефективния надзор на пазарите, Комисията днес предлага прилагането на правилата на ЕС относно злоупотребата с вътрешна информация и манипулирането на пазара да се задълбочи чрез средствата на наказателното право. На европейските финансови пазари няма място за престъпно поведение!“

Комисарят по вътрешния пазар и услугите Мишел Барние допълни: „В момента санкциите за пазарни злоупотреби са твърде разнородни и не разполагат с необходимия възпиращ ефект. Чрез налагане на наказателни санкции за сериозни пазарни злоупотреби в целия ЕС ще изпратим ясно послание, което да възпре потенциалните нарушители: злоупотребата с вътрешна информация и манипулирането на пазара се наказват със затвор, а виновните лица се смятат за криминално проявени. Тези предложения ще повишат лоялността на пазарните отношения, ще засилят доверието на инвеститорите и ще създадат равни условия на вътрешния пазар.“

Определяне на съдържанието на престъпните деяния на равнище ЕС

Злоупотреба с вътрешна информация има тогава, когато лице, притежаващо поверителна вътрешна информация за ценообразуването на финансови инструменти, търгува с такива инструменти. Манипулиране на пазара се извършва тогава, когато дадено лице изкуствено манипулира цените на финансови инструменти, като разпространява невярна информация или слухове, и извършва сделки с такива инструменти с цел да извлече печалба. Взети заедно, тези практики са известни като пазарна злоупотреба.

Предложението за директива определя двете нарушения — злоупотребата с вътрешна информация и манипулирането на пазара — като престъпни деяния, които следва да се разглеждат така от държавите-членки, ако са извършени умишлено. В съответствие с приложното поле на предложения регламент относно пазарната злоупотреба, от обхвата са изключени транзакциите за определени цели: програми за обратно изкупуване и стабилизиране, парична политика, дейности по управление на дълг, както и дейности, свързани с квоти за емисии при осъществяването на политика по въпросите на климата.

Предложението също така изисква от държавите-членки да обявят за незаконни подбудителството, помагачеството и съучастието при злоупотреба с вътрешна информация и манипулиране на пазара, както и опитите за извършване на тези форми на пазарна злоупотреба. Наказателната или ненаказателната отговорност следва да се разпрострат и върху юридическите лица.

Държавите-членки следва да гарантират, че наказателните санкции, наложени за тези нарушения, са ефективни и пропорционални и имат възпиращ ефект. Предложението включва клауза за преглед, която изисква от Комисията да докладва на Европейския парламент и на Съвета в рамките на четири години след влизането в сила на директивата, за нейното прилагане и, ако е необходимо, за нуждата от преразглеждане, в частност по отношение на целесъобразността на въвеждането на общи минимални правила за видовете и степените на наказателните санкции. Ако е уместно, докладът следва да се придружава от законодателни предложения.

Това е първото законодателно предложение въз основа на новия член 83, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, който предвижда приемането на общи минимални правила относно наказателното право, когато това се окаже необходимо за гарантиране на ефективното прилагане на хармонизирана политика на ЕС. Действащите в държавите-членки режими на налагане на санкции за нарушения, свързани с пазарни злоупотреби, не са достатъчно ефективни. Те не винаги боравят с еднакви определения на тези престъпни деяния и са твърде разнородни, което позволява на извършителите да се възползват от пропуските в законодателството.

Днешното предложение следва подхода, изложен в съобщението на Комисията „Към политика на ЕС в областта на наказателното право: гарантиране на ефективно прилагане на политиките на ЕС чрез наказателното право“ от 20 септември 2011 г. (вж. IP/11/1049). То включваше оценка, основана на ясни и конкретни доказателства, на съществуващите национални режими за правоприлагане и на стойността, добавена чрез общите минимални наказателноправни стандарти на ЕС, като се вземат предвид принципите за необходимост, пропорционалност и субсидиарност.

Днешното предложение е също така част от последващите действия във връзка със съобщението на Комисията „По-строги наказателни разпоредби за сектора на финансовите услуги“ от 8 декември 2010 г. (вж. IP/10/1678). С него бе предвидено въвеждането на наказателни санкции за най-тежките нарушения на законодателството за финансовите услуги, ако и където това се окаже необходимо за осигуряване на ефективното му прилагане.

Следващи стъпки

Понастоящем предложението се разглежда от Европейския парламент и от Съвета за договаряне и приемане. След като бъде прието, държавите-членки ще разполагат с две години за транспониране на директивата в националните законодателства.

Вж. също IP/11/1217 и MEMO/11/715

За повече информация:

Интернет страница на Вивиан Рединг, заместник-председател на ЕС и комисар по правосъдието:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/

Интернет страница на Мишел Барние, комисар на ЕС за вътрешния пазар и услугите:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/barnier/

Контакти:

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)

Matthew Newman (+32 2 296 24 06)

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)


Side Bar