Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Hårda tag mot insiderhandel och otillbörlig marknadspåverkan

Bryssel den 20 oktober 2011 – På senare år har finansmarknaderna blivit allt mer globala, vilket har lett till uppkomsten av nya handelsplattformar och ny teknik. Tyvärr har det också skapat nya möjligheter att påverka marknaderna. Som en del i sitt arbete för att göra finansmarknaderna mer sunda och transparenta antog Europeiska kommissionen i dag ett förslag till en förordning om insiderhandel och otillbörlig marknadspåverkan (dvs. marknadsmissbruk). Förslaget går ut på att uppdatera och skärpa befintliga rättsliga ramar för att garantera marknadernas integritet och skydd för investerare så som avsikten är i direktivet om marknadsmissbruk (2003/6/EG). De nya ramarna ska garantera att lagstiftningen följer marknadernas utveckling, stärka insatserna mot marknadsmissbruk på råvarumarknaderna och därmed förknippade derivatmarknader, utöka tillsynsmyndigheternas utrednings- och sanktionsbefogenheter och minska den administrativa bördan för små och medelstora emittenter.

Kommissionsledamoten med ansvar för Inre marknaden och tjänster, Michel Barnier, kommenterade detta: ”Marknadsmissbruk är inte ett offerlöst brott. Insiderhandel och otillbörlig marknadspåverkan snedvrider marknadspriserna och skakar därigenom investerarnas förtroende och marknadernas integritet. Genom att utvidga och skärpa våra rättsliga ramar och bygga ut de sanktionsbefogenheter som tillsynsmyndigheterna har, kan dagens förslag förse oss med de verktyg vi behöver för att hålla marknaderna rena och transparenta.”

Dagens förslag ska anpassa EU-reglerna till den nya marknadsverkligheten, bland annat genom att utvidga dem till att även omfatta finansiella instrument som endast handlas på nya plattformar och OTC-derivat (derivatavtal som inte genomförs på en reglerad marknad). I dag omfattas dessa inte av EU:s lagstiftning. Dessutom ska reglerna anpassas till den nya tekniken. I förslaget klargörs att marknadsmissbruk både inom råvarumarknaderna och de därmed förknippade derivatmarknaderna är förbjudet. Samtidigt förstärks samarbetet mellan finansiella tillsynsmyndigheter och råvarutillsynsmyndigheter. Förslaget omfattar en rad åtgärder för att ge tillsynsmyndigheterna tillgång till de uppgifter de behöver för att spåra och sanktionera otillbörlig påverkan av marknader. Eftersom de sanktioner som tillsynsmyndigheterna i dag kan tillämpa ofta inte har någon avskräckande verkan innehåller förslaget strängare sanktioner, som dessutom är mer harmoniserade. Hit hör även straffrättsliga påföljder, som ingår i ett separat men kopplat lagförslag (se även IP/11/1218). För att reagera på farhågorna om att EU-lagstiftningens kostnader skulle utgöra ett för stort hinder för tillträde till finansmarknaderna för små och medelstora emittenter innehåller förslaget dessutom skräddarsydda regler för sådana emittenter på flera områden.

Översynens syfte:

Anpassning till marknadernas utveckling: De rättsliga ramar som det första direktivet om marknadsmissbruk ställde upp har blivit inaktuella till följd av att nya handelsplattformar uppstått, OTC-handelns utveckling och olika nya tekniska lösningar som högfrekvenshandel. Förslaget utvidgar den nuvarande EU-lagstiftningen till att även omfatta finansiella instrument som bara handlas på multilaterala handelsplattformar (MTF), andra organiserade handelsplattformar (OTF) och OTC så att handeln på alla plattformar och med alla finansiella instrument som kan påverka dessa numera omfattas av lagstiftningen om marknadsmissbruk. Den nya lagstiftningen klarställer också vilka typer av högfrekvenshandelsstrategier som utgör marknadspåverkan, till exempel om man lägger falska order utan avsikt att handla utan enbart för att störa ett handelssystem (dvs. att överösa konkurrenter med kurser, s.k. ”quote stuffing”). Råvarumarknaderna har blivit allt mer globala och förknippade med derivatmarknaderna, vilket ger nya möjligheter till gränsöverskridande och marknadsöverskridande missbruk. Lagstiftningens räckvidd utvidgas därför till att omfatta otillbörlig påverkan av marknader både över råvarumarknaderna och de tillhörande derivatmarknaderna.

Ökade utrednings- och sanktionsbefogenheter för tillsynsmyndigheter: Förslaget utvidgar den nuvarande rapporteringen av misstänkta transaktioner till att även omfatta misstänkta icke utförda order och misstänkta OTC-transaktioner. Det ger tillsynsmyndigheterna befogenhet att begära uppgifter om tele- och datatrafik från telekomoperatörer och att skaffa sig tillträde till privata handlingar och lokaler om en rimlig misstanke om insiderhandel eller otillbörlig påverkan av marknader föreligger. För tillträde till privata lokaler krävs även en förhandsutställd häktningsorder. Förslaget innebär också att medlemsstaterna måste skydda uppgiftslämnare och fastställer gemensamma regler för incitament till rapportering av marknadsmissbruk. Slutligen införs ”försök till otillbörlig påverkan av marknader” som en ny förseelse så att tillsynsmyndigheterna kan införa påföljder om någon försöker påverka marknaderna även om han eller hon inte lyckas handla i praktiken.

Gemensamma principer föreslås, bland annat att böter inte ska underskrida vinsten från marknadsmissbruket om denna kan fastställas, och att den maximala boten minst ska vara det dubbla av denna vinst. Samtidigt föreskriver ett förslag till direktiv om straffrättsliga påföljder för marknadsmissbruk att medlemsstaterna ska införa straffrättsliga påföljder för insiderhandel och otillbörlig påverkan av marknader om det görs avsiktligt.

Minskad administrativ börda för små och medelstora emittenter: Kraven på offentlighet för emittenter på marknader för små och medelstora emittenter kommer att anpassas till dessas behov, och sådana emittenter kommer att undantas från skyldigheten att sammanställa förteckningar över insiders såvida tillsynsmyndigheten inte kräver annat. Tröskeln för rapportering av transaktioner som utförs av personer i ledande ställning kommer också att höjas.

Nästa steg

Nu går förslaget till Europaparlamentet och rådet för diskussion och antagande. Förordningen kommer att börja gälla 24 månader efter det att den sedan träder i kraft.

Marknadsmissbruk

Insiderhandel innebär att någon handlar med finansiella instrument som han eller hon har tillgång till priskänslig insiderinformation om. Otillbörlig påverkan av marknader föreligger om en person påverkar priserna på finansiella instrument genom att exempelvis sprida falsk information eller rykten och genom handel med besläktade instrument. Dessa båda praktiker sammanfattas under begreppet marknadsmissbruk.

Se även MEMO/11/715

Ytterligare upplysningar:

http://ec.europa.eu/internal_market/securities/abuse/index_en.htm

Contacts :

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)


Side Bar