Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia – Tlačová správa

Tvrdé opatrenia voči obchodovaniu s využitím dôverných informácií a manipulácii s trhom

Brusel 20. októbra 2011 – Finančné trhy sa za posledné roky stávajú čoraz globálnejšie a podnecujú vznik nových obchodných platforiem a technológií. Žiaľ, viedlo to aj k novým možnostiam na manipulovanie s týmito trhmi. Ako súčasť svojej práce zameranej na ozdravenie a sprehľadnenie finančných trhov dnes Európska komisia prijala návrh nariadenia o obchodovaní s využitím dôverných informácií a o manipulácii s trhom (t. j. zneužívanie trhu). Cieľom návrhu je aktualizovať a posilniť existujúci rámec a zaistiť tak trhovú integritu a ochranu investícií prostredníctvom smernice o zneužívaní trhu (2003/6/EC). Novým rámcom sa zaistí, že právne predpisy budú držať krok s trhovým vývojom, posilní sa boj proti zneužívaniu trhu prostredníctvom komodít a súvisiacich derivátových trhov, posilní vyšetrovacie a sankčné právomoci regulačných orgánov a zníži administratívne zaťaženie malých a stredných emitentov.

Komisár pre vnútorný trh a služby Michel Barnier uviedol: „Zneužívanie trhu nie je nezávažný prečin. Tým, že sa pri obchodovaní s využitím dôverných informácií a manipulácii s trhom deformujú trhové ceny, oslabuje sa dôvera investorov a trhová integrita. Dnešnými návrhmi sa rozšíri a posilní náš legislatívny rámec ako aj právomoci a sankcie, ktoré majú regulačné orgány k dispozícii tak, že sa im poskytnú nástroje na to, aby udržiavali trhy čisté a transparentné.“

Cieľom dnešného návrhu je prispôsobiť pravidlá EÚ novej trhovej realite, a to najmä rozšírením ich rozsahu pôsobnosti na finančné nástroje, s ktorými sa obchoduje na nových platformách a mimo burzy, na ktoré sa v súčasnosti nevzťahujú právne predpisy EÚ, a prispôsobením pravidiel novej technológii. V návrhu sa objasňuje, že zneužitie trhu prostredníctvom trhov s komoditných trhov aj súvisiacich derivátových trhov je zakázané a posilňuje sa spolupráca medzi finančnými a komoditnými regulačnými orgánmi. Návrh obsahuje viacero opatrení, ktorými sa má zaistiť, že regulačné orgány budú mať prístup k informáciám, ktoré potrebujú na zisťovanie prípadov zneužívania trhu a ukladania sankcií. Keďže sankcie, ktoré je možné uložiť v súčasnosti, nemajú odrádzajúci účinok, v návrhu nariadenia sa zavádza silnejšia a lepšia harmonizácia sankcií, a to aj prípadných trestnoprávnych sankcií, ktoré sú predmetom samostatného avšak doplňujúceho návrhu (pozri aj IP/11/1218). Obavy z toho, že by náklady právnych predpisov EÚ predstavovali pre malých a stredných emitentov príliš vysokú prekážku vstupu na finančné trhy, sa v návrhu riešia prispôsobením pravidiel pre emitentov MSP z viacerých hľadísk.

Ciele preskúmania:

Držať krok s trhovým vývojom: Regulačný rámec, ktorý poskytovala pôvodná smernica o zneužívaní trhu, zaostal za rastom nových obchodných platforiem, obchodovaním OTC a novými technológiami, ako je vysokofrekvenčné obchodovanie. Návrhom sa rozširuje rozsah pôsobenia existujúcich právnych predpisov EÚ na finančné nástroje, s ktorými sa obchoduje len v multilaterálnych obchodných systémoch, iných organizovaných obchodných systémoch a mimo burzy, tak že právne predpisy o zneužívaní trhu teraz budú pokrývať obchodovanie na všetkých platformách, ako aj obchodovanie so všetkými finančnými nástrojmi, ktoré na ne môžu mať vplyv. V návrhu sa takisto objasňuje, ktoré stratégie vysokofrekvenčného obchodovania predstavujú zakázanú manipuláciu s trhom, ako napríklad zadávanie príkazov bez úmyslu obchodovať ale s cieľom narušiť obchodný systém (prepĺňanie cenovými ponukami, „quote stuffing“). Komoditné trhy sú čoraz globálnejšie a čoraz viac prepojené s derivátovými trhmi, čo vedie k novým možnostiam zneužívania, ktoré presahuje hranice štátov a zasahuje viacero trhov. Rozsah pôsobenia právnych predpisov sa preto rozširuje na zneužívanie trhu prostredníctvom komodít aj súvisiacich derivátových trhov.

Posilniť právomoci regulačných orgánov v oblasti vyšetrovania a udeľovania sankcií: Návrhom sa rozširuje súčasné podávanie správ o podozrivých transakciách aj na podozrivé nerealizované príkazy a podozrivé OTC transakcie. Regulačným orgánom sa udeľuje právomoc získať od telekomunikačných operátorov záznamy telefonických hovorov a záznamy o prenose údajov alebo získať prístup k súkromným dokumentom alebo vstup do priestorov, ak existuje oprávnené podozrenie obchodovania s využitím dôverných informácií alebo manipulácie s trhom. Na vstup do súkromných priestorov je najskôr potrebný súdny príkaz. Takisto sa v ňom od členských štátov vyžaduje, aby zaistili ochranu informátorov, a stanovujú sa spoločné pravidlá pre prípady, keď sa za podávanie informácií o zneužívaní trhu ponúkajú odmeny. Napokon sa zavádza nový prečin „pokus o manipuláciu s trhom“, vďaka čomu regulačné orgány budú môcť uložiť sankcie v prípadoch, keď sa niekto pokúša o manipuláciu s trhom, ale v samotnom obchode neuspel.

Navrhujú sa spoločné zásady, najmä tá, že pokuta by nemala byť nižšia než výnos zo zneužitia trhu, ak je to možné určiť, a že maximálna pokuta by nemala byť nižšia než dvojnásobok tohto výnosu. Zároveň sa v smernici o trestnoprávnych sankciách za zneužitie trhu od členských štátov vyžaduje, aby zaviedli trestnoprávne sankcie za prečiny obchodovania s využitím dôverných informácií a manipulácie s trhom, ak boli vykonané zámerne.

Znížiť administratívnu záťaž malých a stredných emitentov: Požiadavky na sprístupňovanie informácií pre emitentov na trhoch MSP sa prispôsobia ich potrebám a emitenti na takýchto trhoch budú oslobodení od požiadavky vypracovať zoznam zasvätených osôb. Prah na podávanie správ o transakciách manažérov sa takisto zvýši.

Ďalšie kroky

Návrh sa teraz predloží na prerokovanie a prijatie Európskemu parlamentu a Rade. Potom, ako bude nariadenie prijaté, sa 24 mesiacov od nadobudnutia účinnosti začne uplatňovať.

O zneužívaní trhu

Obchodovanie s využitím dôverných informácií znamená, že nejaká osoba obchoduje s finančnými nástrojmi, pričom má dôverné informácie, ktoré sú citlivé z hľadiska ceny a súvisia s uvedenými nástrojmi. Manipulácia s trhom je vtedy, keď nejaká osoba umelo manipuluje ceny finančných nástrojov prostredníctvom takých praktík, ako je šírenie falošných informácií alebo chýrov a obchodovanie so súvisiacimi nástrojmi. Tieto praktiky sú spolu známe ako zneužívanie trhu.

Pozri aj MEMO/11/715

Ďalšie informácie:

http://ec.europa.eu/internal_market/securities/abuse/index_en.htm

Kontaktné osoby:

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)


Side Bar