Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska – Komunikat prasowy

Twarda polityka wobec zjawiska wykorzystywania informacji poufnych i manipulacji na rynku

Bruksela, 20 października 2011 r. – W ostatnich latach postępuje globalizacja rynków finansowych, co prowadzi do powstawania nowych platform obrotu i nowych rozwiązań technicznych. Konsekwencją są niestety również nowe możliwości manipulacji na tych rynkach. W ramach działań mających na celu wzmocnienie rynków finansowych i zwiększenie przejrzystości ich funkcjonowania Komisja Europejska przyjęła dziś wniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie wykorzystywania informacji poufnych i manipulacji na rynku (nadużyć na rynku). Wniosek zmierza do aktualizacji i wzmocnienia obecnych ram mających na celu zapewnienie integralności rynku i ochronę inwestorów, przewidzianych w dyrektywie w sprawie nadużyć na rynku (2003/6/WE). Nowe ramy dostosują regulacje do rozwoju sytuacji na rynku, wzmocnią walkę z nadużyciami na rynkach towarowych i rynkach powiązanych instrumentów pochodnych, wzmocnią kompetencje organów regulacyjnych w zakresie prowadzenia dochodzeń i nakładania sankcji oraz zmniejszą obciążenia administracyjne dla małych i średnich emitentów.

Komisarz ds. rynku wewnętrznego i usług, Michel Barnier, powiedział: „Nadużycia na rynku to przestępstwa, które przynoszą wymierne szkody konkretnym osobom. Zjawiska wykorzystywania informacji poufnych i manipulacji na rynku prowadzą do zniekształceń cen rynkowych, a przez to podważają zaufanie inwestorów i szkodzą integralności rynku. Przedstawione dzisiaj propozycje poszerzają i wzmacniają ramy prawne oraz wzmacniają kompetencje organów regulacyjnych i zaostrzają sankcje, jakimi dysponują te organy, oddając im do dyspozycji narzędzia służące utrzymywaniu porządku i przejrzystości na rynkach.

Celem wniosku jest dostosowanie unijnych przepisów do nowej rzeczywistości rynkowej, w szczególności poprzez rozszerzenie ich zakresu na instrumenty finansowe będące przedmiotem obrotu wyłącznie na nowych platformach i poza rynkiem regulowanym, które nie są obecnie objęte unijnym prawem, oraz ich dostosowanie do postępu technicznego. Wniosek wyjaśnia, że zabronione są nadużycia na rynku towarowym i rynku powiązanych instrumentów pochodnych oraz wzmacnia współpracę pomiędzy organami regulacyjnymi rynku finansowego i rynku towarowego. Wniosek obejmuje szereg środków mających zapewnić organom regulacyjnym dostęp do informacji potrzebnych w celu wykrywania i karania nadużyć na rynku. Ponieważ sankcje będące obecnie do dyspozycji organów regulacyjnych często nie posiadają charakteru odstraszającego, we wniosku przewidziano ich zaostrzenie oraz większą harmonizację, w tym możliwość nałożenia sankcji karnych, które są przedmiotem osobnego, uzupełniającego wniosku (zob. też IP/11/1218). W odpowiedzi na obawy, że koszty przestrzegania prawa unijnego stanowią dla małych i średnich emitentów zbyt wysoką barierę w dostępie do rynków finansowych, we wniosku przewidziano również przepisy dostosowane do potrzeb małych i średnich emitentów.

Cele przeglądu:

Dostosowanie regulacji do rozwoju sytuacji na rynku: Ramy regulacyjne przewidziane w pierwotnej dyrektywie w sprawie nadużyć na rynku zdezaktualizowały się w wyniku rozwoju nowych platform obrotu, obrotu poza rynkiem regulowanym oraz nowych rozwiązań technicznych, takich jak transakcje wysokiej częstotliwości. Wniosek rozszerza zakres przedmiotowy dotychczasowych przepisów unijnych na instrumenty finansowe będące przedmiotem obrotu wyłącznie na wielostronnych platformach obrotu (MTF), innych zorganizowanych platformach obrotu (OTF) oraz obrotu poza rynkiem regulowanym (OTC). Dzięki temu przepisy dotyczące nadużyć na rynku obejmować będą obrót wszystkimi instrumentami finansowymi na wszystkich platformach. Wyjaśniono również, które strategie transakcji wysokiej częstotliwości stanowią zabronioną manipulację na rynku (np. składanie zleceń bez zamiaru zawarcia transakcji, wyłącznie w celu zaburzenia funkcjonowania systemu obrotu – tzw. „quote stuffing”). Rynki towarowe stają się coraz bardziej zglobalizowane i wzajemnie powiązane z rynkami instrumentów pochodnych, co prowadzi do nowych możliwości nadużyć o charakterze transgranicznym i międzyrynkowym. Zakres przedmiotowy przepisów rozszerzono zatem na nadużycia na rynku towarowym i rynku powiązanych instrumentów pochodnych.

Wzmocnienie kompetencji organów regulacyjnych w zakresie prowadzenia dochodzeń i nakładania sankcji: We wniosku rozszerzono obecny zakres zgłaszania podejrzanych transakcji, obejmując nim również podejrzane niezrealizowane zamówienia oraz podejrzane transakcje poza rynkiem regulowanym. Przyznano organom regulacyjnym uprawnienia do uzyskania od operatorów telekomunikacyjnych rejestrów połączeń telefonicznych i rejestrów przesyłu danych lub uzyskania dostępu do prywatnych dokumentów bądź wstępu na teren prywatny w przypadku uzasadnionego podejrzenia wykorzystywania informacji poufnych i manipulacji na rynku. Wstęp na teren prywatny wymaga ponadto uprzedniego uzyskania nakazu sądowego. Zobowiązano także państwa członkowskie do zapewnienia ochrony osobom zgłaszającym przypadki naruszenia oraz ustalono wspólne reguły dotyczące stosowania zachęt w zamian za przekazywanie informacji o naruszeniach na rynku. Wprowadzono także nowe pojęcie „próby manipulacji na rynku”, aby umożliwić organom regulacyjnym nałożenie sankcji w przypadku, gdy ktoś podejmuje próbę dokonania manipulacji na rynku, ale nie uda mu się faktycznie przeprowadzić transakcji.

Proponuje się przyjęcie pewnych wspólnych zasad, np. że wysokość grzywny nie powinna być mniejsza niż zysk z nadużycia na rynku (o ile można go ustalić), a jej maksymalna wysokość nie powinna być mniejsza od dwukrotności takiego zysku. Jednocześnie wniosek dotyczący dyrektywy w sprawie sankcji karnych za nadużycia na rynku zobowiązuje państwa członkowskie do wprowadzenia sankcji karnych za przestępstwa w zakresie wykorzystywania informacji poufnych i manipulacji rynkowych, o ile zostały popełnione umyślnie.

Zmniejszenie obciążeń administracyjnych dla małych i średnich emitentów: Wymogi w zakresie ujawniania informacji wobec emitentów działających na rynkach małych i średnich przedsiębiorstw zostaną odpowiednio dostosowane do ich potrzeb, a emitenci na tych rynkach będą zwolnieni z obowiązku sporządzania wykazów osób mających dostęp do informacji poufnych, chyba że zażąda tego organ nadzoru. Wyższy będzie również próg zgłaszania transakcji dokonywanych przez osoby związane z zarządem.

Kolejne kroki

Wniosek zostaje obecnie przekazany do Parlamentu Europejskiego i Rady, gdzie będzie negocjowany w celu jego przyjęcia. Przyjęte rozporządzenie stosowałoby się po upływie 24 miesięcy od daty wejścia w życie.

Nadużycia na rynku

Ze zjawiskiem wykorzystywania informacji poufnych mamy do czynienia, gdy osoba zajmująca się obrotem instrumentami finansowymi jest w posiadaniu informacji poufnych dotyczących tych instrumentów i mogących wpływać na ich cenę. Zjawisko manipulacji na rynku polega na sztucznym manipulowaniu cenami instrumentów finansowych poprzez takie praktyki jak rozpowszechnianie fałszywych informacji lub pogłosek oraz zawieranie transakcji dotyczących danych instrumentów finansowych. Praktyki te nazywa się zbiorczo nadużyciami na rynku.

Zob. również MEMO/11/715

Dodatkowe informacje:

http://ec.europa.eu/internal_market/securities/abuse/index_en.htm

Kontakt:

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)


Side Bar