Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

Harde aanpak van handel met voorkennis en marktmanipulatie

Brussel, 20 oktober 2011 - Financiële markten zijn de laatste jaren steeds mondialer geworden, waardoor nieuwe handelsplatformen en -technologieën zijn ontstaan. Helaas heeft dit ook tot nieuwe mogelijkheden geleid om deze markten te manipuleren. De Europese Commissie heeft vandaag, als onderdeel van haar werkzaamheden om de financiële markten deugdelijker en transparanter te maken, een voorstel goedgekeurd voor een verordening over handel met voorkennis en marktmanipulatie (d.w.z. marktmisbruik). Het voorstel beoogt het bestaande kader aan te vullen en te versterken om de marktintegriteit en de bescherming van de belegger, waarin wordt voorzien door de richtlijn over marktmisbruik (2003/6/EC), te garanderen. Het nieuwe kader waarborgt dat de regelgeving gelijke tred houdt met de marktontwikkelingen, het helpt in de strijd tegen marktmisbruik op grondstoffen- en afgeleide derivatenmarkten, het versterkt de onderzoeks- en sanctioneringsbevoegdheden van toezichthouders en het vermindert de administratieve lasten voor kleine en middelgrote emittenten.

Michel Barnier, commissaris voor Interne markt en diensten, verklaarde: “Marktmisbruik is geen strafbaar feit zonder slachtoffers. Verstoring van de marktprijzen, handel met voorkennis en marktmanipulatie ondermijnen het beleggersvertrouwen en de marktintegriteit. Door ons wettelijk kader uit te breiden en te versterken en door de bevoegdheden en sancties waarover de toezichthouders beschikken, te verruimen, bieden de voorstellen van vandaag de toezichthouders de juiste handvatten om de markten schoon en transparant te houden.”

Het voorstel van vandaag is bedoeld om EU-regelgeving aan de nieuwe marktrealiteit aan te passen, met name door hun werkingssfeer uit te breiden tot financiële instrumenten die alleen worden verhandeld op nieuwe platformen en buiten de beurs (“over the counter”, OTC), waar momenteel nog geen EU-wetgeving voor is, en door de regelgeving aan te passen aan nieuwe technologie. Het voorstel maakt duidelijk dat het marktmisbruik dat op zowel grondstoffenmarkten als afgeleide derivatenmarkten voorkomt, verboden is en het versterkt de voor het toezicht op de financiële en de grondstoffenmarkten verantwoordelijke autoriteiten. Het voorstel bevat een aantal maatregelen die ervoor zorgen dat toezichthouders toegang hebben tot de informatie die nodig is om marktmisbruik op te sporen en te bestraffen. Aangezien de sancties waarover toezichthouders op dit moment beschikken vaak geen afschrikwekkend effect hebben, bevat het voorstel zwaardere sancties en een verdergaande harmonisatie van sancties, waaronder eventuele strafrechtelijke sancties die deel uitmaken van een afzonderlijk, maar aanvullend voorstel (zie ook IP/11/1218). Om tegemoet te komen aan de bezwaren dat de kosten van EU-wetgeving voor MKB-emittenten een te hoge drempel vormen om toe te kunnen treden tot de financiële markten, biedt het voorstel hen in verschillende opzichten ook maatwerk.

Doelstellingen van de herziening:

Gelijke tred houden met marktontwikkelingen: Het regelgevingskader zoals voorzien in de oorspronkelijke richtlijn over marktmisbruik is achterhaald door de groei van nieuwe handelsplatformen, de handel buiten de beurs en door nieuwe technologieën zoals high-frequency trading (HFT). Het voorstel vergroot de reikwijdte van bestaande EU-wetgeving tot financiële instrumenten die alleen verhandeld worden via multilaterale handelsfaciliteiten (“multilateral trading facilities”, MTF), andere georganiseerde handelsfaciliteiten (“organised trading facilities”, OTFs) en buiten de beurs, zodat de wetgeving aangaande marktmisbruik zich zal uitstrekken tot de handel op alle platformen en in alle financiële instrumenten die op de platformen van invloed kunnen zijn. Het voorstel maakt ook duidelijk welke HFT-strategieën verboden marktmanipulatie inhouden, zoals het plaatsen van opdrachten zonder te willen handelen, maar om het handelssysteem te ontregelen (“quote stuffing”). De grondstoffenmarkten zijn steeds mondialer geworden en steeds meer verbonden met derivatenmarkten, wat leidt tot nieuwe mogelijkheden voor grens- en marktoverschrijdend misbruik. De reikwijdte van de wetgeving wordt daarom uitgebreid tot marktmisbruik dat zowel op grondstoffenmarkten als op aanverwante derivatenmarkten plaatsvindt.

Versterking van onderzoeks- en sanctioneringsbevoegdheden van toezichthouders: Het voorstel verruimt de huidige mogelijkheden om verdachte transacties te melden door ook de mogelijkheid te bieden verdachte niet-uitgevoerde opdrachten en verdachte OTC-transacties te melden. Het geeft toezichthouders de bevoegdheid om overzichten van telefoon- en dataverkeer te kunnen krijgen van telecommunicatie-exploitanten of om privédocumenten of private gebouwen te betreden als er redelijk vermoeden bestaat van handel met voorkennis of marktmanipulatie. Voor de toegang tot private gebouwen is ook een voorafgaande rechterlijke toestemming nodig. Verder verplicht het de lidstaten om in de bescherming van klokkenluiders te voorzien en stelt het gemeenschappelijke regels vast met betrekking tot het aanmoedigen van melding van informatie over marktmisbruik. Ten slotte wordt “poging tot marktmanipulatie” als nieuw strafbaar feit ingevoerd zodat toezichthouders een sanctie op kunnen leggen wanneer iemand de markt probeert te manipuleren maar er niet in slaagt om daadwerkelijk te handelen.

Er worden gemeenschappelijke beginselen voorgesteld, in het bijzonder dat de boetes niet lager mogen zijn dan de door marktmisbruik verkregen winst wanneer deze kan worden vastgesteld, en dat de maximale boete niet lager mag zijn dan het dubbele van een dergelijke winst. Daarnaast schrijft een voorstel voor een richtlijn over strafrechtelijke sancties voor marktmisbruik voor dat lidstaten strafrechtelijke sancties invoeren voor handel met voorkennis en marktmanipulatie als deze strafbare feiten opzettelijk worden begaan.

Vermindering van administratieve lasten voor uitgevende MKB-emittenten: De openbaarmakingsvereisten voor uitgevende instellingen op MKB-markten zullen aan hun behoeften worden aangepast, en de emittenten op deze markten zullen worden vrijgesteld van het vereiste om lijsten op te stellen van personen met voorkennis, tenzij de toezichthouder anders bepaalt. De drempel voor het melden van transacties van managers zal ook worden verhoogd.

Volgende stappen

Het voorstel gaat nu ter bespreking en goedkeuring naar het Europees Parlement en de Raad. Eenmaal goedgekeurd zal de verordening 24 maanden na de inwerkingtreding van toepassing zijn.

Marktmisbruik

Handel met voorkennis houdt in dat een persoon in financiële instrumenten handelt terwijl hij koersgevoelige voorkennis bezit ten aanzien van deze instrumenten. Er is sprake van marktmanipulatie als een persoon de prijzen van financiële instrumenten kunstmatig beïnvloedt door bijvoorbeeld onjuiste informatie of geruchten te verspreiden en te handelen in aanverwante instrumenten. Deze praktijken samen staan bekend als marktmisbruik.

Zie ook MEMO/11/715

Nadere informatie:

http://ec.europa.eu/internal_market/securities/abuse/index_en.htm

Contact:

Chantal Hughes (+32 22964450)

Carmel Dunne (+32 22998894)


Side Bar