Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisijas paziņojums presei

Stingrāka politika attiecībā uz iekšējās informācijas ļaunprātīgu izmantošanu un tirgus manipulācijām

Brisele, 2011. gada 20. oktobris. Pēdējos gados finanšu tirgi ir kļuvuši aizvien globālāki, ir izveidotas jaunas tirdzniecības platformas un ieviestas jaunas tehnoloģijas. Diemžēl tas arī radījis jaunas iespējas tirgus manipulācijām. Īstenojot pasākumus, kuru mērķis ir nodrošināt finanšu tirgus pareizu un pārredzamu darbību, Eiropas Komisija šodien pieņēma priekšlikumu regulai par iekšējās informācijas ļaunprātīgu izmantošanu un tirgus manipulācijām (t.i. tirgus ļaunprātīgu izmantošanu). Priekšlikuma mērķis ir atjaunināt un stiprināt esošo sistēmu, lai nodrošinātu tirgus integritāti un ieguldītāju aizsardzību, kas paredzēta Tirgus ļaunprātīgas izmantošanas direktīvā (Direktīva 2003/6/EK). Jaunā sistēma ļaus panākt regulējuma atbilstību tirgus attīstītībai, sekmēs cīņu pret tirgus ļaunprātīgu izmantošanu preču tirgū un saistītajā atvasināto instrumentu tirgū, stiprinās regulatoru pilnvaras veikt izmeklēšanu un piemērot sankcijas, kā arī samazinās administratīvo slogu maziem un vidējiem emitentiem.

Iekšējā tirgus un pakalpojumu komisārs Mišels Barnjē sacīja: "Tirgus ļaunprātīga izmantošana ir pārkāpums, kurā ir cietušie. Izkropļojot tirgus cenas, iekšējās informācijas ļaunprātīga izmantošana un tirgus manipulācijas grauj investoru uzticību un tirgus integritāti. Paplašinot un stiprinot ES tiesisko regulējumu un ieviešot stingrāku politiku attiecībā uz regulatoru pilnvarām un sankcijām, ko tie piemēro, pašreizējie priekšlikumi regulatoriem nodrošinās instrumentus, lai veidotu godīgus un pārredzamus tirgus."

Šodien pieņemtais priekšlikums ir sagatavots, lai ES noteikumus pielāgotu jaunajai tirgus situācijai un tehnoloģijai, it īpaši paplašinot to piemērošanas jomu, kurā būs ietverti tikai jaunajās platformās un ārpusbiržas (OTC) sistēmā tirgotie finanšu instrumenti, uz ko patlaban neattiecas ES tiesību akti. Priekšlikumā precizēts, ka tirgus ļaunprātīga izmantošana gan preču tirgū, gan ar to saistītajā atvasināto instrumentu tirgū ir aizliegta, turklāt tas sekmē finanšu un preču tirgu regulatoru sadarbību. Priekšlikumā ir paredzēti vairāki pasākumi, kuru mērķis ir nodrošināt regulatoriem piekļuvi informācijai, kas tiem vajadzīga, lai konstatētu tirgus ļaunprātīgu izmantošanu un piemērotu attiecīgās sankcijas. Sankcijām, ko regulatori var piemērot pašlaik, nav preventīvas ietekmes, tāpēc priekšlikumā ieviestas stingrākas un saskaņotākas sankcijas, tostarp iespējamās kriminālsankcijas, attiecībā uz kurām ir izstrādāts atsevišķs, bet papildinošs priekšlikums (sk. arī IP/11/1218). Lai novērstu bažas par to, ka ES tiesību aktos paredzētās izmaksas ir šķērslis finanšu tirgu pieejamībai un ka tās ir pārāk augstas maziem un vidējiem emitentiem, šajā priekšlikumā vairākos aspektos ir pielāgoti noteikumi par tiem emitentiem, kuri ir mazie un vidējie uzņēmumi (MVU).

Pārskatīšanas mērķi

Saglabāt atbilstību tirgus attīstībai. Sākotnēji Tirgus ļaunprātīgas izmantošanas direktīvā paredzētais tiesiskais regulējums ir novecojis, jo ir izveidotas jaunas tirdzniecības platformas, attīstījusies OTC tirdzniecība un ieviestas jaunas tehnoloģijas, piemēram, datorizētā pārdošana (HFT). Priekšlikumā ir paplašināta esošo ES tiesību aktu piemērošanas joma, iekļaujot tajā finanšu instrumentus, kuru tirgo tikai daudzpusējās tirdzniecības sistēmā (MTF), citās organizētās tirdzniecības sistēmās (OTF) un OTC, tādējādi tiesību aktos par tirgus ļaunprātīgu izmantošanu tagad paredzot tirdzniecību visās platformās un ar visiem finanšu instrumentiem, kas var ietekmēt šīs platformas. Priekšlikumā arī precizēts, kādas HFT stratēģijas ir uzskatāmas par aizliegtām tirgus manipulācijām, piemēram, piedāvājumu iesniegšana, lai sagrautu tirdzniecības sistēmu ("kotējumu pārslodze"), nevis veiktu tirdzniecību. Preču tirgi ir kļuvuši aizvien globālāki un vairāk saistīti ar atvasināto instrumentu tirgiem, tādējādi radot jaunas iespējas pārrobežu un dažādus tirgus aptverošai ļaunprātīgai izmantošanai. Tādēļ tiesību aktu piemērošanas joma ir paplašināta, ietverot tajā tirgus ļaunprātīgu izmantošanu gan preču tirgū, gan saistītajā atvasināto instrumentu tirgū.

Stiprināt regulatoru pilnvaras veikt izmeklēšanu un piemērot sankcijas. Esošā kārtība attiecībā uz ziņošanu par aizdomīgiem darījumiem priekšlikumā ir attiecināta arī uz aizdomīgiem neizpildītiem pasūtījumiem un aizdomīgiem OTC darījumiem. Priekšlikumā regulatoriem ir piešķirtas pilnvaras saņemt tālruņa un datu plūsmas ierakstus no telesakaru operatoriem, piekļūt privātiem dokumentiem vai iekļūt telpās, ja pastāv pamatotas aizdomas par iekšējās informācijas ļaunprātīgu izmantošanu un tirgus manipulācijām. Lai iekļūtu privātās telpās, iepriekš ir jāsaņem tiesas orderis. Turklāt priekšlikumā ir noteikta prasība dalībvalstīm nodrošināt ziņotāju aizsardzību un izklāstīti vispārēji noteikumi par to, kādās situācijās izmanto stimulus saistībā ar tādas informācijas paziņošanu, kas attiecas uz tirgus ļaunprātīgu izmantošanu. Visbeidzot, ir ieviests jauns pārkāpumu veids — "tirgus manipulācijas mēģinājums" —, lai regulatori varētu piemērot sankcijas tad, ja kāds, kurš faktiski nav veicis tirdzniecību, mēģina manipulēt ar tirgu.

Ir ierosināti vispārēji principi, it īpaši par to, ka soda nauda nedrīkst būt mazāka par peļņu, kas gūta tirgus ļaunprātīgā izmantošanā, ja tāda ir nosakāma, un maksimālajam naudas sodam jābūt vismaz divreiz lielākam par šādu peļņu. Tāpat priekšlikumā direktīvai par kriminālsankcijām tirgus ļaunprātīgas izmantošanas gadījumā ir noteikts, ka dalībvalstīm ir jāpiemēro kriminālsankcijas par iekšējās informācijas ļaunprātīgu izmantošanu un tirgus manipulācijām, ja šie pārkāpumi veikti tīši.

Samazināt administratīvo slogu tiem emitentiem, kuri ir mazie un vidējie uzņēmumi. Informācijas izpaušanas prasības tiem emitentiem, kuri darbību veic MVU tirgos, tiks pielāgotas viņu vajadzībām, un emitenti šādos tirgos būs atbrīvoti no prasības sagatavot to personu sarakstus, kam ir pieejama iekšējā informācija, ja vien uzraudzītājs nepieprasa citādu kārtību. Tiks paaugstināts maksimālais apjoms arī attiecībā uz ziņošanu par vadītāju darījumiem.

Turpmākie pasākumi

Tagad priekšlikums tiks iesniegts Eiropas Parlamentam un Padomei apspriešanai un pieņemšanai. Pēc pieņemšanas regulu sāks piemērot 24 mēnešus pēc tās spēkā stāšanās dienas.

Par tirgus ļaunprātīgu izmantošanu

Iekšējā informācija ir izmantota ļaunprātīgi, ja persona tirgo finanšu instrumentus, bet tās rīcībā ir iekšējā informācija par šiem instrumentiem, kas var ietekmēt cenas. Tirgus manipulācijas notiek tad, ja persona mākslīgi manipulē ar finanšu instrumentu cenām, piemēram, izplatot nepatiesu informāciju vai baumas un tirgojoties ar saistītiem finanšu instrumentiem. Abu veidu praksi kopā sauc par tirgus ļaunprātīgu izmantošanu.

Sk. arī MEMO/11/715

Sīkāka informācija:

http://ec.europa.eu/internal_market/securities/abuse/index_en.htm.

Kontaktpersonas :

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)


Side Bar