Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos komisijos pranešimas spaudai

Griežtesnė kova su prekyba vertybiniais popieriais naudojantis viešai neatskleista informacija, taip pat su manipuliavimu rinka

Briuselis, 2011 m. spalio 20 d. Vis aktyvesnės finansų rinkų globalizacijos sąlygomis pastaraisiais metais radosi naujų prekybos platformų ir technologijų. Tačiau taip atsirado ir naujų galimybių manipuliuoti šiomis rinkomis. Siekdama užtikrinti, kad finansų rinkos būtų patikimesnės ir skaidresnės, Europos Komisija šiandien patvirtino reglamento dėl prekybos vertybiniais popieriais naudojantis viešai neatskleista informacija ir manipuliavimo rinka (piktnaudžiavimo rinka) pasiūlymą. Pasiūlymu siekiama atnaujinti ir sugriežtinti dabartinę sistemą, kuria užtikrinamas Piktnaudžiavimo rinka direktyva (2003/6/EC) nustatytas rinkos vientisumo principas ir investuotojų apsauga. Naujuoju teisės aktu bus užtikrinta, kad nustatant reguliavimą būtų atsižvelgiama į rinkos pokyčius, griežčiau kovojama su piktnaudžiavimu prekių ir susijusių išvestinių priemonių rinkomis, padidinti reguliavimo institucijų įgaliojimai vykdyti tyrimus ir taikyti sankcijas, taip pat sumažinta mažiesiems ir vidutinio dydžio emitentams tenkanti administracinė našta.

Už vidaus rinką ir paslaugas atsakingas Komisijos narys Michelis Barnier sakė: „Piktnaudžiavimas rinka – ne toks jau menkas nusižengimas. Rinkos kainas iškreipianti prekyba vertybiniais popieriais naudojantis viešai neatskleista informacija ir manipuliavimas rinka pakerta investuotojų pasitikėjimą ir rinkos vientisumą. Šiandienos pasiūlymu papildoma ir sustiprinama mūsų teisės aktų sistema, didinami reguliavimo institucijų įgaliojimai ir griežtinamos jų taikomos sankcijos – taip šioms institucijoms bus suteiktos priemonės užtikrinti, kad rinka būtų skaidri.“

Šiuo pasiūlymu siekiama ES taisykles pritaikyti prie naujos situacijos rinkoje, visų pirma jas pradėti taikyti finansinėms priemonėms, kuriomis prekiaujama tik naujose platformose ir ne biržoje ir kurioms ES teisės aktai iki šiol nebuvo taikomi, taip pat tas taisykles pritaikyti prie naujųjų technologijų. Pasiūlyme paaiškinama, kad piktnaudžiavimas rinka tiek prekių, tiek susijusių išvestinių priemonių rinkose yra draudžiamas; be to, juo sustiprinamas finansų ir prekių reguliavimo institucijų bendradarbiavimas. Pasiūlyme pateikiamos kelios priemonės, kuriomis reguliavimo institucijoms suteikiama teisė gauti informacijos, reikalingos nustatant piktnaudžiavimą rinka ir taikant susijusias sankcijas. Kadangi dabar reguliavimo institucijų taikomos sankcijos dažnai neturi atgrasomojo poveikio, pasiūlyme numatoma geriau suderinti sankcijas, įskaitant galimas baudžiamąsias sankcijas, kurios nustatomos atskirame, tačiau susijusiame pasiūlyme (taip pat žr. IP/11/1218). Atsižvelgiant į nuogąstavimus, kad ES teisės aktų laikymosi išlaidos mažiesiems ir vidutinio dydžio emitentams yra kliūtis patekti į finansų rinkas, pasiūlyme taisyklės keliais aspektais pritaikomos MVĮ emitentams.

Persvarstymo tikslai

Tinkamai atsižvelgti į rinkos pokyčius. Atsižvelgiant į tai, kad vis plačiau diegiamos naujos prekybos platformos, nebiržinė prekyba ir naujosios technologijos, pavyzdžiui, dažni trumpalaikiai sandoriai (angl. high frequency trading, HFT), pradine Piktnaudžiavimo rinka direktyva nustatyta reguliavimo sistema nebeatitinka dabartinės padėties. Pasiūlymu dabartiniai ES teisės aktai pradedami taikyti finansinėms priemonėms, kuriomis prekiaujama tik daugiašalės prekybos sistemose, kitose organizuotos prekybos sistemose ir ne biržoje, kad piktnaudžiavimo rinka teisės aktai būtų taikomi prekybai finansinėmis priemonėmis visose platformose ir visomis finansų priemonėmis, galinčiomis daryti poveikį toms platformoms. Be to, pasiūlyme patikslinama, kurie dažnų trumpalaikių sandorių būdai laikomi draudžiamu manipuliavimu rinka, – dabar draudžiama pateikti užsakymus be ketinimo sudaryti sandorius, o tik siekiant sutrikdyti prekybos sistemą (masiniai fiktyvūs pavedimai, angl. quote stuffing). Prekių rinkų globalizacija ir sąsajos su išvestinių priemonių rinkomis nulėmė tai, kad atsirado naujų galimybių piktnaudžiauti tarpvalstybiniu mastu ir keliose rinkose. Todėl teisės akto taikymo sritis nuo šiol apims piktnaudžiavimą rinka tiek prekių rinkose, tiek susijusių išvestinių priemonių rinkose.

Sustiprinti reguliavimo institucijų įgaliojimus vykdyti tyrimus ir taikyti sankcijas. Pasiūlymu didinamas pranešimų apie įtartinus sandorius mastas, įpareigojant pranešti ir apie įtartinus neįvykdytus užsakymus, taip pat apie įtartinus nebiržinius sandorius. Juo suteikiami įgaliojimai reguliavimo institucijoms iš telekomunikacijų įmonių gauti telefono pokalbių ir duomenų srauto įrašus arba susipažinti su privačiais dokumentais ar patekti į patalpas, kuriose, kaip įtariama, užsiimama prekyba vertybiniais popieriais naudojantis viešai neatskleista informacija arba manipuliacija rinka. Siekiant patekti į privačias patalpas reikalingas ir išankstinis teismo orderis. Be to, šiame pasiūlyme valstybės narės įpareigojamos teikti asmenų, informuojančių apie galimus pažeidimus, apsaugą, taip pat pateikiamos bendros taisyklės, kuriose numatomos paskatos asmenims, pranešantiems apie piktnaudžiavimo rinka atvejus. Galiausiai pasiūlyme pirmąsyk apibrėžiamas naujas teisės pažeidimas – bandymas manipuliuoti rinka; tuo būdu reguliavimo institucijoms suteikiama galimybė taikyti sankcijas asmenims, kurie mėgina manipuliuoti rinka, bet realių prekybos sandorių neįvykdo.

Siūlomi bendri principai, pvz., nustatyti, kad bauda būtų ne mažesnė nei piktnaudžiaujant rinka gautas pelnas, kai jį įmanoma apskaičiuoti, o didžiausia bauda – ne mažesnė nei dvigubas pelnas. Tuo pat metu direktyvos dėl baudžiamųjų sankcijų už piktnaudžiavimą rinka pasiūlyme valstybės narės įpareigojamos nustatyti baudžiamąsias sankcijas už tyčinę prekybą vertybiniais popieriais naudojantis viešai neatskleista informacija ir manipuliavimą rinka.

Sumažinti MVĮ emitentams tenkančią administracinę naštą. Informacijos atskleidimo reikalavimai MVĮ rinkų emitentams bus pritaikyti prie jų poreikių, tad šių rinkų emitentai bus atleisti nuo reikalavimo rengti viešai neatskleistos informacijos turinčių asmenų sąrašus, nebent priežiūros institucijos tam prieštarautų. Pranešimų apie vadovų sandorius sąlygos taip pat bus sugriežtintos.

Tolesni veiksmai

Dabar pasiūlymas perduodamas Europos Parlamentui ir Tarybai svarstyti ir priimti. Jei reglamentas būtų priimtas, jis būtų taikomas nuo jo įsigaliojimo praėjus 24 mėnesiams.

Apie piktnaudžiavimą rinka

Prekyba vertybiniais popieriais naudojantis viešai neatskleista informacija – tai prekyba finansinėmis priemonėmis, apie kurias turima viešai neatskleistos informacijos, kuri gali turėti įtakos kainoms. Rinka manipuliuojama, kai asmuo manipuliuoja finansinių priemonių kainomis, pvz., skleidžia klaidingą informaciją ar gandus ir prekiauja susijusiomis priemonėmis. Kartu šie veiksmai vadinami piktnaudžiavimu rinka.

Taip pat žr. MEMO/11/715

Daugiau informacijos

http://ec.europa.eu/internal_market/securities/abuse/index_en.htm

Asmenys ryšiams

Chantal Hughes, tel. +32 2 296 44 50

Carmel Dunne, tel. +32 2 299 88 94


Side Bar