Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság – Sajtóközlemény

Erőteljesebb fellépés a bennfentes kereskedelemmel és a piaci manipulációval szemben

Brüsszel, 2011. október 20. – Az utóbbi években egyre globalizálódó pénzügyi piacokon a kereskedelem új felületei és technológiái jelentek meg. Sajnos ezzel új lehetőségek nyíltak meg a piaci manipuláció előtt. Az Európai Bizottság – munkája részeként, hogy rendezettebbé és átláthatóbbá tegye a pénzügyi piacokat – a mai napon rendeletjavaslatot fogadott el a bennfentes kereskedelemről és a piaci manipulációról (azaz a piaci visszaélésről). A javaslat célja, hogy a piaci visszaélésről szóló irányelv által biztosított piaci integritás és befektetői védelem érdekében (2003/6/EK) időszerűsítse és megszilárdítsa a meglévő jogszabályi keretet. Az új jogszabályi keret biztosítani fogja, hogy a rendelet lépést tartson a piaci fejleményekkel, fokozza az árualapú és a kapcsolódó származtatott ügyletek piacán a visszaéléssel szembeni küzdelmet, megszilárdítja a szabályozó hatóságok vizsgálati és szankcionálási hatásköreit, valamint csökkenti a kis- és közepes méretű kibocsátó intézmények adminisztratív terheit.

Michel Barnier, a belső piacért és a szolgáltatásokért felelős biztos kijelentette: „A piaci visszaélés áldozatokat követelő büntetendő cselekmény. A piaci árak eltorzításával a bennfentes kereskedelem és a piaci manipuláció aláássa a befektetői bizalmat és a piaci integritást. A jogszabályi keret kibővítése és megszilárdítása, valamint a szabályozó hatóságok rendelkezésére álló hatáskörök és szankciók megerősítése révén a mai javaslat olyan eszközökkel ruházza fel a szabályozókat, amelyek segítségével a piacok tiszták és átláthatóak maradhatnak.”

A mai javaslat az új piaci valósághoz kívánja igazítani az uniós jogszabályokat, pontosabban olyan, csak új felületeken és a tőzsdén kívül (over the counter, OTC) értékesített/vásárolt pénzügyi eszközökre terjeszti ki hatályukat, amelyek ma még nincsenek szabályozva, szabályokat pedig az új technológiához igazítja. A javaslat egyértelművé teszi, hogy tilos a piaci visszaélés az árualapú és a kapcsolódó származtatott ügyletek piacán, valamint megerősíti a pénzügyi és az árupiacok szabályozói közötti együttműködést. A javaslat számos intézkedést tartalmaz annak biztosítására, hogy a szabályozó hatóságok hozzáférjenek a piaci visszaélés felderítéséhez és szankcionálásához szükséges információkhoz. Mivel a szabályozó hatóságok által jelenleg igénybe vehető szankciók nem rendelkeznek kellő visszatartó erővel, ezért a javaslat a szankciók szigorúbb és átfogóbb harmonizációját fogalmazza meg, beleértve a lehetséges büntetőjogi szankciókat is, amelyek egy önálló, de kiegészítő javaslat részét képezik (lásd még IP/11/1218). Válaszul arra az aggodalomra, mely szerint a kis- és közepes méretű kibocsátók azért nem férnek hozzá a pénzügyi piacokhoz, mert az uniós jogszabályok teljesítéséből fakadó költségek számukra akadályt jelentenek, a javaslat több tekintetben is a kis- és közepes méretű kibocsátókra szabja a rendelkezéseket.

A felülvizsgálat célkitűzései:

Lépést tartani a piaci fejleményekkel: A piaci visszaélésről szóló eredeti irányelv által nyújtott szabályozási keretet meghaladta az új kereskedési felületek, a tőzsdén kívüli kereskedés és olyan új technológiák létrejötte, mint a nagyfrekvenciájú kereskedés (high frequency trading, HFT). A javaslat kiterjeszti a meglévő uniós jogszabályok hatályát a multilaterális kereskedési rendszerekre, az egyéb szervezett kereskedési rendszerekre és a tőzsdén kívüli kereskedésre, hogy a piaci visszaélésre vonatkozó jogszabályok valamennyi felületre és az azokat érintő valamennyi pénzügyi eszközzel történő kereskedésre egyaránt alkalmazandók legyenek. A javaslat azt is egyértelművé teszi, hogy a nagyfrekvenciájú kereskedés mely stratégiái jelentenek tiltott piaci manipulációt, például megrendelések benyújtása kereskedési szándék nélkül, de törést okozva a kereskedelmi rendszerben („quote stuffing”). Az egyre inkább globalizálódó árupiacok összekapcsolódnak a származtatott ügyletek piacával, alkalmat teremtve ezzel a határokon átnyúló és piacokon átívelő visszaélésre. A jogszabályok hatálya ezért ki fog terjedni az árupiacokon és a kapcsolódó származtatott ügyletek piacán egyaránt előforduló piaci visszaélésre is.

A szabályozó hatóságok vizsgálati és szankcionálási hatásköreinek megerősítése: A javaslat kiterjeszti a gyanús ügyletek jelenlegi bejelentésének kötelezettségét a gyanús és váratlan megrendelésekre, valamint a gyanús, tőzsdén kívüli kereskedési ügyletekre is. A szabályozó hatóságokat felhatalmazza arra, hogy lekérhessenek telefon- és adatforgalmi nyilvántartásokat a távközlési üzemeltetőktől, illetve betekinthessenek a magánokiratokba vagy beléphessenek a létesítményekbe, amennyiben bennfentes kereskedelem és piaci manipuláció alapos gyanúja áll fenn. A magántulajdonban lévő létesítményekbe való belépéshez előzetes bírói engedély szükséges. Ezen túlmenően a javaslat szerint a tagállamoknak biztosítaniuk kell az informátorok védelmét, és közös szabályokat határoz meg azokra az esetekre, amikor az informátorok a piaci visszaélésről szóló információk bejelentésére ösztönzésben részesülnek. Végül új elemként a javaslat bevezeti a „piaci manipulációs kísérlet” fogalmát, hogy a szabályozó hatóságok bírságot szabhassanak ki olyan esetekre, amikor valaki manipulálni próbálja a piacot, a tényleges kereskedésig azonban nem jut el.

A javaslat közös elveket fogalmaz meg, nevezetesen, hogy a bírságok ne legyenek alacsonyabbak a piaci visszaélésből keletkezett haszon összegénél, amennyiben az megállapítható, a maximális bírság pedig ne legyen alacsonyabb e haszon kétszeresénél. Ezzel párhuzamosan a piaci visszaélésre vonatkozó büntetőjogi szankcióról szóló irányelv-javaslat szerint a tagállamoknak büntetőjogi szankciókat kell bevezetniük a bennfentes kereskedelemmel és a piaci manipulációval kapcsolatos, szándékosan elkövetett bűncselekményekre.

A kis- és közepes méretű kibocsátó intézmények adminisztratív terheinek enyhítése: A kkv-piacok kibocsátó intézményeire vonatkozó közzétételi követelményeket ezen intézmények szükségleteihez fogják igazítani, és ezen piacokon a kibocsátók – hacsak a felügyeletüket ellátó intézmény másként nem kéri – mentesülni fognak a bennfenteseket tartalmazó listák készítése alól. A vezető pozícióban dolgozók ügyleteiről szóló információk közzétételére vonatkozó küszöbérték megemelésére is sor fog kerülni.

A következő lépések

Következő lépésként a javaslat az Európai Parlament és a Tanács elé kerül megtárgyalásra és elfogadásra. Ha a rendeletet elfogadják, alkalmazása hatálybalépését követő 24 hónap múlva kezdődhet.

A piaci visszaélésről

Bennfentes kereskedelem alatt pénzügyi eszközökkel kereskedő olyan személy tevékenységét értjük, aki az eszközökről árérzékeny bennfentes információk birtokában van. Piaci manipulációról akkor beszélünk, amikor egy személy mesterséges módon manipulálja a pénzügyi eszközök árait, például oly módon, hogy téves adatokat terjeszt vagy híresztel, vagy a szóban forgó eszközökkel kereskedik. E gyakorlatok együttesen jelentik a piaci visszaélés fogalmát.

Lásd még: MEMO/11/715

További információk:

http://ec.europa.eu/internal_market/securities/abuse/index_en.htm

Kapcsolattartók:

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)


Side Bar