Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio – Lehdistötiedote

Sisäpiirikaupat ja markkinoiden manipulointi kuriin

Bryssel, 20.10.2011 – Rahoitusmarkkinat ovat viime vuosina muuttuneet yhä maailmanlaajuisemmiksi, ja tämän myötä on syntynyt uusia kauppapaikkoja ja teknologioita. Valitettavasti tämä on myös luonut uusia mahdollisuuksia manipuloida näitä markkinoita. Koska Euroopan komission tavoitteena on lisätä rahoitusmarkkinoiden terveyttä ja avoimuutta, se hyväksyi tänään ehdotuksen asetukseksi, joka koskee sisäpiirikauppoja ja markkinoiden manipulointia (eli markkinoiden väärinkäyttöä). Ehdotuksella pyritään lujittamaan nykyistä kehystä ja saattamaan se ajan tasalle, jotta varmistettaisiin markkinoiden väärinkäytöstä annetussa direktiivissä (2003/6/EY) säädetty markkinoiden luotettavuus ja sijoittajansuoja. Uudella kehyksellä varmistetaan, että sääntely pysyy markkinakehityksen vauhdissa, lujitetaan markkinoiden väärinkäytön torjuntaa hyödykemarkkinoilla ja niihin liittyvillä johdannaismarkkinoilla, tiukennetaan sääntelyviranomaisten seuraamus- ja tutkintavaltuuksia sekä vähennetään pienten ja keskisuurten liikkeeseenlaskijoiden hallintorasitteita.

”On väärin kuvitella, ettei markkinoiden väärinkäytöllä olisi uhreja”, totesi sisämarkkinoista ja palveluista vastaava komissaari Michel Barnier. ”Vääristämällä markkinahintoja sisäpiirikaupat ja markkinoiden manipulointi heikentävät sijoittajien luottamusta ja markkinoiden luotettavuutta. Tänään esitetyillä ehdotuksilla laajennetaan ja lujitetaan lainsäädäntökehystä sekä tiukennetaan sääntelyviranomaisten valtuuksia ja niiden määrättävissä olevia seuraamuksia. Ehdotukset tarjoavat keinot markkinoiden pitämiseksi moitteettomina ja avoimina,” hän jatkoi.

Tänään tehdyllä ehdotuksella pyritään mukauttamaan EU:n säännöt uuteen markkinarealiteettiin erityisesti laajentamalla niiden soveltamisala rahoitusvälineisiin, joilla käydään kauppaa ainoastaan uusilla kauppapaikoilla ja pörssin ulkopuolella (OTC) (joita lainsäädäntö ei nykyisin kata), ja mukauttamalla säännöt uuteen teknologiaan. Ehdotuksella selvennetään, että markkinoiden väärinkäyttö on kiellettyä sekä hyödykemarkkinoilla että niihin liittyvillä johdannaismarkkinoilla, ja lujitetaan rahoitus- ja hyödykemarkkinoiden sääntelyviranomaisten välistä yhteistyötä. Ehdotus sisältää useita toimenpiteitä, joilla varmistetaan, että sääntelyviranomaisilla on mahdollisuus saada tiedot, joita ne tarvitsevat voidakseen havaita markkinoiden väärinkäyttötapaukset ja määrätäkseen niistä seuraamuksia. Koska sääntelyviranomaisten käytettävissä nykyään olevien seuraamusten ennaltaehkäisevä vaikutus ei useinkaan ole riittävä, ehdotuksessa tiukennetaan ja yhdenmukaistetaan seuraamuksia, mukaan lukien mahdolliset rikosoikeudelliset seuraamukset, joista tehdään erillinen täydentävä ehdotus (ks. IP/11/1218). Usein ollaan huolissaan siitä, että EU:n lainsäädännöstä aiheutuvat kustannukset estäisivät rahoitusmarkkinoille pääsyä, koska kustannukset olisivat liian suuret pienille ja keskisuurille liikkeeseenlaskijoille. Sen vuoksi ehdotuksessa säännöt räätälöidään useilta osin pk-yrityksille sopiviksi.

Uudelleentarkastelun tavoitteet

Pysytään markkinakehityksen vauhdissa: Markkinoiden väärinkäytöstä alun perin annetussa direktiivissä vahvistettu sääntelykehys on jäänyt jälkeen siitä vauhdista, jolla uusia kauppapaikkoja syntyy, pörssin ulkopuolinen eli OTC-kaupankäynti kehittyy ja huippunopean kaupankäynnin (high frequency trading, HFT) kaltaisia uusia teknologioita syntyy. Ehdotuksella laajennetaan nykyisen EU-lainsäädännön soveltamisala rahoitusvälineisiin, joilla käydään kauppaa ainoastaan monenkeskisissä kaupankäyntijärjestelmissä (MTF), muissa organisoiduissa kaupankäyntijärjestelmissä (OTF) ja pörssin ulkopuolella (OTC). Markkinoiden väärinkäytöstä annettu lainsäädäntö kattaa tämän jälkeen kaupankäynnin kaikilla kauppapaikoilla ja kaikilla niihin mahdollisesti vaikuttavilla rahoitusvälineillä. Siinä myös selkeytetään, millaiset HFT-strategiat katsotaan markkinoiden manipuloinniksi, joka on kiellettyä. Näitä ovat esimerkiksi toimeksiantojen esittäminen ilman kaupankäyntiaikomusta pelkästään kaupankäyntijärjestelmän häiritsemiseksi (”hämäystarkoituksessa esitetyt tarjoukset”). Hyödykemarkkinat ovat muuttuneet yhä maailmanlaajuisemmiksi, ja ne kytkeytyvät yhä enemmän johdannaismarkkinoihin. Tämä on avannut uusia mahdollisuuksia väärinkäytölle, joka ylittää maiden ja markkinoiden rajat. Lainsäädännön soveltamisala laajennetaan sen vuoksi markkinoiden väärinkäyttöön, jota tapahtuu sekä hyödykemarkkinoilla että niihin liittyvillä johdannaismarkkinoilla.

Tiukennetaan sääntelyviranomaisten seuraamus- ja tutkintavaltuuksia: Epäilyttävistä liiketoimista on ilmoitettava jo nykyisin, mutta ehdotuksella ilmoitusvelvollisuus laajennetaan myös epäilyttäviin toteutumattomiin toimeksiantoihin ja epäilyttäviin OTC-liiketoimiin. Ehdotuksessa sääntelyviranomaisille annetaan valtuudet hankkia puhelu- ja tietoliikennetietoja televiestintäoperaattoreilta sekä saada pääsy yksityisiin asiakirjoihin ja rakennuksiin, jos voidaan perustellusti epäillä sisäpiirikauppoja tai markkinoiden manipulointia. Yksityistiloihin pääsy edellyttää tuomioistuimen ennakolta antamaa lupaa. Ehdotuksessa myös vaaditaan jäsenvaltioita huolehtimaan ilmiantajien suojelusta ja vahvistetaan yhteiset säännöt kannustimista, joita tarjotaan markkinoiden väärinkäyttöön liittyvien tietojen toimittamiseksi. Lisäksi ”markkinoiden manipuloinnin yritys” määritetään rikokseksi, ja sääntelyviranomaiset voivat määrätä seuraamuksen, jos joku yrittää manipuloida markkinoita muttei onnistu varsinaisessa kaupankäynnissä.

Ehdotuksessa esitetään yhteiset periaatteet erityisesti sakkojen osalta. Sakon pitäisi olla vähintään yhtä suuri kuin markkinoiden väärinkäytöstä saatu hyöty, jos tämä pystytään määrittämään, ja enimmäissakon pitäisi olla vähintään kaksi kertaa tällainen hyöty. Samaan aikaan annetaan ehdotus direktiiviksi, joka koskee markkinoiden väärinkäytöstä määrättäviä rikosoikeudellisia seuraamuksia. Direktiiviehdotuksen mukaan jäsenvaltioiden on säädettävä rikosoikeudellisista seuraamuksista niitä tapauksia varten, joissa sisäpiirikaupat ja markkinoiden manipulaatio ovat tahallisia rikoksia.

Vähennetään pienten ja keskisuurten liikkeeseenlaskijoiden hallintorasitteita: Niitä liikkeeseenlaskijoita, jotka toimivat pk-yritysten markkinoilla, koskevia julkistamisvaatimuksia mukautetaan näiden yritysten tarpeisiin. Tällaisilla markkinoilla toimivat liikkeeseenlaskijat vapautetaan vaatimuksesta laatia sisäpiiriluettelo, jollei valvova viranomainen toisin vaadi. Samalla nostetaan raja-arvoa, jonka ylittävistä johdon liiketoimista on ilmoitettava.

Seuraavat vaiheet

Seuraavaksi ehdotus siirtyy Euroopan parlamenttiin ja neuvostoon keskusteluja ja hyväksyntää varten. Kun asetus on hyväksytty, sen soveltaminen alkaa 24 kuukauden kuluttua sen voimaantulosta.

Markkinoiden väärinkäyttö

Sisäpiirikaupalla tarkoitetaan sitä, että henkilö käy kauppaa rahoitusvälineillä, kun hänellä on kyseisiä välineitä koskevaa, hintaan vaikuttavaa sisäpiiritietoa. Markkinoiden manipuloinnilla tarkoitetaan sitä, että henkilö keinotekoisesti manipuloi rahoitusvälineiden hintoja esimerkiksi levittämällä väärää tietoa tai huhuja ja käymällä kauppaa asiaan liittyvillä välineillä. Yhdessä näitä käytäntöjä kutsutaan markkinoiden väärinkäytöksi.

Ks. myös MEMO/11/715

Lisätietoja:

http://ec.europa.eu/internal_market/securities/abuse/index_en.htm

Yhteyshenkilöt:

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)


Side Bar