Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon – Pressiteade

Karmimad meetmed siseringitehingute ja turuga manipuleerimise vastu

Brüssel, 20. oktoober 2011. Viimastel aastatel on finantsturud üha enam üleilmastunud ning esile on tõusnud uued kauplemisplatvormid ja tehnoloogiad. Kahjuks on sellega kaasnenud ka uued turuga manipuleerimise võimalused. Osana tööst, mida tehakse finantsturgude usaldusväärsemaks ja läbipaistvamaks muutmiseks, võttis Euroopa Komisjon täna vastu määruse ettepaneku siseringitehingute ja turuga manipuleerimise (turu kuritarvitamise) kohta. Selle ettepaneku eesmärk on ajakohastada ja tugevdada olemasolevat raamistikku, mis on turu kuritarvitamist käsitleva direktiiviga (2003/6/EÜ) ette nähtud turu terviklikkuse ja investorite kaitse tagamiseks. Kõnealuse uue raamistikuga tagatakse, et reguleerivad sätted on kooskõlas turusuundumustega, tõhustatakse võitlust turu kuritarvitamise vastu kaubaturgudel ja nendega seotud tuletisinstrumentide turgudel, suurendatakse reguleerivate asutuste uurimisvolitusi ja karistuste määramise volitusi ning vähendatakse väikeste ja keskmise suurusega emitentide halduskoormust.

Siseturu ja teenuste volinik Michel Barnier sõnas: „Turu kuritarvitamine ei ole ohvriteta rikkumine. Turuhindasid moonutades pärsivad siseringitehingud ja turuga manipuleerimine investorite usaldust ja turu terviklikkust. Õigusraamistiku laiendamise ja tugevdamise ning reguleerivate asutuste volituste suurendamise ja nende kohaldatavate karistuste karmistamise teel antakse kõnealustele asutustele vahendid turu nõuetekohase toimimise ja läbipaistvuse tagamiseks.”

Tänase ettepaneku eesmärk on viia ELi eeskirjad vastavusse uute turuoludega, laiendades eelkõige eeskirjade kohaldamisala uutele instrumentidele, millega kaubeldakse ainult uutel platvormidel ja börsiväliselt ning mis ei ole praegu ELi õigusaktidega hõlmatud, ja kohandades eeskirju vastavalt uutele tehnoloogiatele. Ettepanekuga täpsustatakse, et turu kuritarvitamine kaubaturgudel ja nendega seotud tuletisinstrumentide turgudel on keelatud, ning tõhustatakse finantsturgu ja kaubaturgu reguleerivate asutuste koostööd. Ettepanekuga on ette nähtud mitmed meetmed, et tagada reguleerivatele asutustele juurdepääs teabele, mida nad vajavad turu kuritarvitamise tuvastamiseks ja selle eest karistuste määramiseks. Kuna praegu reguleerivate asutuste määratavatel karistustel puudub sageli hoiatav mõju, nähakse ettepanekuga ette karistuste suurem ühtlustamine, sealhulgas võimalus kohaldada kriminaalkaristusi, mille kohta esitatakse eraldi täiendav ettepanek (vt ka IP/11/1218). Selleks et vähendada ELi õigusaktide täitmisega seotud kuludest tulenevaid tõkkeid juurdepääsul finantsturule, mis on liiga kõrged väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate jaoks, nähakse ettepanekuga VKEdest emitentidele ette erieeskirjad mitmetes küsimustes.

Läbivaatamise eesmärgid

Turusuundumuste arvessevõtmine. Uute kauplemisplatvormide, börsivälise kauplemise ja uuenduslike tehnoloogiate (nt välkkauplemine) kiiret arengut silmas pidades ei ole turu kuritarvitamist käsitleva algse direktiiviga ette nähtud reguleeriv raamistik enam sobiv. Kõnealuse ettepanekuga laiendatakse ELi kehtivate õigusaktide kohaldamisala finantsinstrumentidele, millega kaubeldakse ainult mitmepoolsetes kauplemissüsteemides, muudes organiseeritud kauplemissüsteemides ja börsiväliselt, nii et kuritarvitamist käsitlevate õigusaktidega oleks hõlmatud kauplemine kõigil platvormidel ja kõigi finantsinstrumentidega, mis võivad seda mõjutada. Samuti täpsustatakse seda, milliseid välkkauplemise strateegiaid käsitatakse turuga manipuleerimisena, nt tehingukorralduste andmine ilma kauplemise kavatsuseta eesmärgiga põhjustada häireid kauplemissüsteemis (nn noteeringutega üleujutamine). Kuna kaubaturud on üha rohkem üleilmsed ja seotud tuletisinstrumentide turgudega, pakub see uusi võimalusi piiriülesteks ja eri turgusid hõlmavateks kuritarvitusteks. Seepärast laiendatakse õigusakti kohaldamisala nii kaubaturul kui ka seotud tuletisinstrumentide turul aset leidvale turu kuritarvitamisele.

Reguleerivate asutuste uurimisvolituste ja karistuste kohaldamise volituste suurendamise. Ettepanekuga nähakse ette, et lisaks kahtlastele tehingutele tuleb teatada ka kahtlastest täitmata tehingukorraldustest ja kahtlastest börsivälistest tehingutest. Sellega antakse reguleerivatele asutustele õigus taotleda sideoperaatoritelt andmeliiklusandmeid või nõuda juurdepääsu eradokumentidele või -ruumidele, kui on põhjendatud kahtlus, et on tehtud siseringitehinguid või turuga manipuleeritud. Eraruumidesse juurdepääsuks tuleb eelnevalt taotleda kohtumäärust. Samuti nähakse ette, et liikmesriigid peavad tagama rikkumistest teatajate kaitse, ja kehtestatakse ühtsed eeskirjad, mida kohaldatakse turu kuritarvitamist käsitleva teabe esitamise stimuleerimise korral. Selleks et reguleerivad asutused saaksid määrata karistusi juhtudel, mil üritatakse turuga manipuleerida, kuid see tegeliku kauplemise käigus ei õnnestu, nähakse ette uus rikkumise laad – nn turuga manipuleerimise katse.

Samuti kehtestatakse üldpõhimõtted, mille kohaselt nähakse eelkõige ette, et trahvid peavad olema vähemalt sama suured kui turu kuritarvitamisest saadav kasu (kui see on võimalik kindlaks määrata) ja et trahvi maksimumsuurus peab olema vähemalt kaks korda suurem kui mis tahes selline kasu. Direktiivi ettepanekuga siseringitehingute ja turuga manipuleerimise korral kohaldatavate kriminaalkaristuste kohta nähakse samas ette, et liikmesriigid kehtestavad kriminaalkaristused, mida kohaldatakse siseringitehingute ja turuga manipuleerimise korral, kui seda on tehtud tahtlikult.

VKEdest emitentide halduskoormuse vähendamine. VKE-turgudel tegutsevate emitentide suhtes kohaldatavad avalikustamisnõuded viiakse vastavusse VKEde vajadustega ning sellistel turgudel tegutsevad emiteerijad vabastatakse insaiderite nimekirja koostamise nõude täitmisest, välja arvatud juhul, kui järelevalveasutus otsustab teisiti. Samuti tõstetakse künnist juhtkonna tehingutest teatamisel.

Järgmised sammud

Ettepanek esitatakse aruteluks ja vastuvõtmiseks Euroopa Parlamendile ja nõukogule. Vastuvõtmise korral hakatakse määrust kohaldama 24 kuud pärast selle jõustumist.

Turu kuritarvitamine

Siseringitehinguteks loetakse tehinguid, mida teeb finantsinstrumentidega selline isik, kes valdab kõnealuste instrumentidega seotud hinnatundlikku siseteavet. Turuga manipuleerimiseks loetakse seda, kui isik kunstlikult mõjutab finantsinstrumentide hindu, tehes seda näiteks väärteabe või kuulujuttude levitamise või seotud instrumentidega kauplemise teel. Kokkuvõtlikult käsitatakse selliseid tegevusi turu kuritarvitamisena.

Vt ka MEMO/11/715

Lisateave:

http://ec.europa.eu/internal_market/securities/abuse/index_en.htm

Kontaktisikud:

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)


Side Bar