Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή- Δελτίο Τύπου

Σκλήρυνση της τάσης για πράξεις κατόχων εμπιστευτικών χρηματιστηριακών πληροφοριών και χειραγώγησης αγοράς

Βρυξέλλες, 20 Οκτωβρίου 2011 – Τα τελευταία χρόνια οι χρηματοπιστωτικές αγορές έχουν καταστεί σε αυξανόμενο βαθμό παγκόσμιες, δημιουργώντας νέες διαπραγματευτικές πλατφόρμες και τεχνολογίες. Δυστυχώς, αυτό οδήγησε επίσης σε νέες δυνατότητες χειραγώγησης των αγορών αυτών. Στο πλαίσιο της προσπάθειάς της να καταστήσει τις χρηματοπιστωτικές αγορές υγιέστερες και διαφανέστερες, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα πρόταση κανονισμού για τις πράξεις κατόχων εμπιστευτικών χρηματιστηριακών πληροφοριών και την χειραγώγηση των αγορών (δηλ. κατάχρηση αγοράς). Η πρόταση έχει ως σκοπό την επικαιροποίηση και ενίσχυση του υφιστάμενου πλαισίου ώστε να κατοχυρωθεί η ακεραιότητα αγοράς και η προστασία των επενδυτών όπως προβλέπονται στην οδηγία για την κατάχρηση αγοράς (2003/6/EΚ). Το νέο πλαίσιο θα διασφαλίζει ότι η νομοθεσία ανταποκρίνεται στις εξελίξεις της αγοράς, θα ενισχύει την καταπολέμηση της κατάχρησης αγοράς σε όλες τις αγορές εμπορευμάτων και συναφών παραγώγων προϊόντων, θα ενδυναμώνει τις εξουσίες διερεύνησης και επιβολής κυρώσεων των ρυθμιστικών αρχών και θα μειώνει τις διοικητικές επιβαρύνσεις των μικρομεσαίων εκδοτών κινητών αξιών.

Ο αρμόδιος για την Εσωτερική Αγορά και τις Υπηρεσίες Επίτροπος Michel Barnier δήλωσε: «Η κατάχρηση αγοράς αποτελεί αδίκημα με πληθώρα θυμάτων. Με τη στρέβλωση των αγοραίων τιμών, οι πράξεις κατόχων εμπιστευτικών χρηματιστηριακών πληροφοριών και χειραγώγησης της αγοράς υπονομεύουν την εμπιστοσύνη των επενδυτών και την ακεραιότητα των αγορών. Επεκτείνοντας και ενισχύοντας το νομοθετικό μας πλαίσιο, καθώς και δίνοντας περισσότερες εξουσίες και προβλέποντας την επιβολή σκληρότερων κυρώσεων από τις ρυθμιστικές αρχές, οι σημερινές προτάσεις θα τις εξοπλίσουν με τα κατάλληλα μέσα ώστε να διατηρήσουν τις αγορές καθαρές και διαφανείς.»

Με τη σημερινή πρόταση επιδιώκεται η προσαρμογή των ενωσιακών κανόνων στη νέα πραγματικότητα της αγοράς, επεκτείνοντας ιδίως το πεδίο εφαρμογής τους σε νέες πλατφόρμες και μέσα τα οποία σήμερα δεν καλύπτονται από τη νομοθεσία της ΕΕ και προσαρμόζοντας τους κανόνες στη νέα τεχνολογία. Η πρόταση διευκρινίζει ότι η κατάχρηση αγοράς που συμβαίνει στις αγορές τόσο εμπορευμάτων όσο και συναφών παραγώγων προϊόντων απαγορεύεται και ενισχύει τη συνεργασία μεταξύ των ρυθμιστικών αρχών των χρηματαγορών και αγορών εμπορευμάτων. Η πρόταση περιλαμβάνει ορισμένα μέτρα ώστε να διασφαλίζεται ότι οι ρυθμιστικές αρχές έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες που χρειάζονται για να διαπιστώνουν και να τιμωρούν την κατάχρηση αγοράς. Επειδή οι κυρώσεις που διαθέτουν σήμερα οι ρυθμιστικές αρχές συχνά στερούνται αποτρεπτικού αποτελέσματος, η πρόταση εισάγει αυστηρότερες κυρώσεις και μεγαλύτερη εναρμόνιση μεταξύ αυτών, συμπεριλαμβανομένων πιθανών ποινικών κυρώσεων οι οποίες αποτελούν το αντικείμενο χωριστής, πλην όμως συμπληρωματικής, πρότασης (βλ. επίσης IP/11/1218). Για να αντιμετωπιστούν οι ανησυχίες ότι το κόστος της ενωσιακής νομοθεσίας αντιπροσωπεύει φραγμό στην πρόσβαση στις χρηματοπιστωτικές αγορές, ο οποίος είναι υπέρμετρα υψηλός για μικρομεσαίους εκδότες τίτλων, η πρόταση διατυπώνει επίσης κανόνες ειδικά προσαρμοσμένους στους εκδότες ΜΜΕ από πολλές απόψεις.

Στόχοι της επανεξέτασης:

Προσαρμογή στις εξελίξεις της αγοράς: Το ρυθμιστικό πλαίσιο που προβλέπεται από την αρχική οδηγία για την κατάχρηση αγοράς έχει ξεπεραστεί λόγω της ανάπτυξης νέων διαπραγματευτικών μορφών που χρησιμοποιούνται ως πλατφόρμα, των εξωχρηματιστηριακών διαπραγματεύσεων και νέας τεχνολογίας, όπως οι διαπραγματεύσεις υψηλής συχνότητας (HFT). Η πρόταση επεκτείνει το πεδίο εφαρμογής της κείμενης νομοθεσίας της ΕΕ σε χρηματοπιστωτικά προϊόντα τα οποία αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε πολυμερείς μηχανισμούς διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ), σε άλλους οργανωμένους μηχανισμούς διαπραγμάτευσης (ΟΜΔ) και σε εξωχρηματιστηριακά μέσα, ώστε να καλύπτονται πλέον από τη νομοθεσία για την κατάχρηση αγοράς οι διαπραγματεύσεις στις πάσης φύσεως πλατφόρμες και όλα τα χρηματοπιστωτικά μέσα τα οποία μπορούν να τις επηρεάσουν. Διευκρινίζει επίσης ότι οι στρατηγικές HFT συνιστούν χειραγώγηση αγορών. Οι αγορές εμπορευμάτων έχουν καταστεί σε αυξημένο βαθμό παγκόσμιες και διασυνδεδεμένες με αγορές παραγώγων, συνεπαγόμενες νέες δυνατότητες για διασυνοριακή κατάχρηση και κατάχρηση από αγορά σε αγορά.

Ενίσχυση των εξουσιών των ρυθμιστικών αρχών για διερεύνηση και επιβολή κυρώσεων: Η πρόταση επεκτείνει την τρέχουσα αναφορά ύποπτων πράξεων. Διευκρινίζει ότι οι ρυθμιστικές αρχές μπορούν να αποκτούν δεδομένα των καταγραφών τηλεφωνικών κλήσεων και κίνησης δεδομένων από τηλεπικοινωνιακές επιχειρήσεις ή προσπέλασης σε ιδιωτικά έγγραφα ή με την επιφύλαξη των κατάλληλων διασφαλίσεων προστασίας της ιδιωτικής ζωής. Επιβάλλει επίσης στα κράτη μέλη την υποχρέωση να παρέχουν την προστασία όσων καταγγέλλουν ατασθαλίες και ορίζει κοινούς κανόνες με τους οποίους παρέχονται κίνητρα για την αναφορά πληροφοριών σχετικά με κατάχρηση αγοράς. Τέλος, θεσπίζεται το νέο αδίκημα της "απόπειρας χειραγώγησης της αγοράς" για να καθίσταται δυνατό στις ρυθμιστικές αρχές να επιβάλλουν κυρώσεις σε περιπτώσεις όπου κάποιος προσπαθεί να χειραγωγήσει την αγορά αλλά δεν κατορθώνει να προβεί σε συναλλαγές.

Προτείνονται κοινές αρχές, ιδίως ότι θα πρέπει τα πρόστιμα να μην είναι κατώτερα από το κέρδος που αποφέρει η κατάχρηση αγοράς, στις περιπτώσεις που αυτό μπορεί να προσδιοριστεί και ότι θα πρέπει το ανώτατο πρόστιμο να μην είναι μικρότερο από το διπλάσιο του ενδεχόμενου αυτού κέρδους. Παράλληλα, με πρόταση οδηγίας για ποινικές κυρώσεις λόγω κατάχρησης αγοράς επιβάλλεται στα κράτη μέλη η υποχρέωση να θεσπίσουν ποινικές κυρώσεις για τα αδικήματα της διενέργειας συναλλαγών από κατόχους εμπιστευτικών πληροφοριών και χειραγώγησης αγοράς όποτε αυτά διαπράττονται εκ προθέσεως.

Μείωση των διοικητικών επιβαρύνσεων για ΜΜΕ εκδότες: Οι απαιτήσεις αποκάλυψης για εκδότες σε αγορές για ΜΜΕ θα προσαρμοστούν στις ανάγκες τους και οι εκδότες στις αγορές αυτές θα εξαιρούνται από την απαίτηση να συντάσσουν καταλόγους κατόχων εμπιστευτικών πληροφοριών, εκτός αν απαιτήσει διαφορετικά η εποπτική αρχή. Θα αυξηθεί επίσης το κατώτατο όριο για την αναφορά πράξεων των διευθυντών.

Επόμενα βήματα

Η πρόταση διαβιβάζεται τώρα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για διαπραγμάτευση και έγκριση. Μόλις εγκριθεί, ο κανονισμός θα αρχίσει να ισχύει από [ημερομηνία].

Σχετικά με την κατάχρηση αγοράς

Πράξεις κατόχου εμπιστευτικών πληροφοριών σε χρηματοπιστωτικά μέσα θεωρούνται οι πράξεις ατόμου που κατέχει εμπιστευτικές πληροφορίες δυνάμενες να επηρεάσουν τις τιμές στα εν λόγω μέσα. Η χειραγώγηση της αγοράς συμβαίνει όταν ένα άτομο επηρεάζει τεχνητά τις τιμές χρηματοπιστωτικών μέσων μέσω πρακτικών όπως η διάδοση ψευδών ή παραπλανητικών ειδήσεων και η διαπραγμάτευση επί των συναφών μέσων για σκοπούς κερδοσκοπίας. Και οι δύο αυτές πρακτικές είναι γνωστές ως κατάχρηση αγοράς.

Βλ. επίσης MEMO/11/715

Για περισσότερες πληροφορίες:

http://ec.europa.eu/internal_market/securities/abuse/index_en.htm

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)


Side Bar