Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-kommissionen - Pressemeddelelse

Skrap kurs mod insiderhandel og kursmanipulation

Bruxelles, den 20. oktober 2011 – I de seneste år er finansmarkederne blevet mere og mere globaliserede, og nye handelsplatforme og -teknologier er kommet til. Dette har desværre også givet nye muligheder for at manipulere disse markeder. Europa-Kommissionen har i dag som led i indsatsen for gøre finansmarkederne sundere og mere gennemsigtige vedtaget et forslag til forordning om insiderhandel og kursmanipulation (dvs. markedsmisbrug). Forslaget skal ajourføre og styrke de eksisterende rammer for at sikre markedsintegritet og beskyttelse af investorer som fastsat i direktivet om markedsmisbrug (2003/6/EF). De nye rammer skal sikre, at lovgivningen følger med markedsudviklingen, bidrage til at bekæmpe markedsmisbrug af råvaremarkeder og beslægtede derivatmarkeder, styrke myndighedernes undersøgelses- og sanktionsbeføjelser og reducere de små og mellemstore udstederes administrative byrde.

Michel Barnier, kommissær for det indre marked og tjenesteydelser, udtalte: "Markedsmisbrug er ikke en offerløs lovovertrædelse. Ved at forvride markedspriserne underminerer insiderhandel og kursmanipulation investortilliden og markedsintegriteten. Ved at udvide og styrke lovgivningsrammerne samt skærpe myndighedernes beføjelser og sanktionsmuligheder vil dagens forslag give dem værktøjer til at sørge for klarhed og gennemsigtighed på markederne."

I det forslag, der er fremlagt i dag, søges EU's bestemmelser tilpasset den nye markedssituation, navnlig ved at udvide deres anvendelsesområde til finansielle instrumenter, der kun handles på nye platforme og over the counter (OTC), og som for øjeblikket ikke er omfattet af EU-lovgivningen, og ved at tilpasse bestemmelserne til ny teknologi. Det præciseres i forslaget, at markedsmisbrug, som finder sted på både råvaremarkeder og beslægtede derivatmarkeder, er forbudt, ligesom samarbejdet mellem finans- og råvaremyndigheder styrkes. Forslaget indeholder en række foranstaltninger til at sikre, at myndighederne har adgang til de nødvendige oplysninger med henblik på at afsløre og sanktionere markedsmisbrug. Da de sanktioner, der i øjeblikket er til rådighed for myndighederne, ofte mangler præventiv effekt, indfører forslaget en strengere og mere omfattende harmonisering af sanktionerne, herunder eventuelle strafferetlige sanktioner, som er omhandlet i et særskilt, men supplerende forslag (se også IP/11/1218). For at imødekomme indsigelserne om, at omkostningerne som følge EU-lovgivningen i for høj grad begrænser adgangen til finansmarkederne for de små og mellemstore udstedere, indeholder forslaget ligeledes skræddersyede regler for SMV-udstedere på flere områder.

Formålet med gennemgangen:

Holde trit med markedsudviklingen: Bestemmelserne i det oprindelige direktiv om markedsmisbrug er blevet overhalet af væksten i nye handelsplatforme, OTC-handel og ny teknologi såsom højfrekvenshandel. Forslaget udvider den eksisterende EU-lovgivnings anvendelsesområde til finansielle instrumenter, der kun handles på multilaterale handelsfaciliteter (MHF'ere), andre organiserede handelsfaciliteter og OTC, således at handel på samtlige platforme og med samtlige finansielle instrumenter, som kan få indvirkning herpå, nu vil være omfattet af markedsmisbrugslovgivningen. Forslaget præciserer også, hvilke højfrekvensstrategier der udgør forbudt kursmanipulation, såsom afgivelse af ordrer uden at have til hensigt at handle, men derimod bringe forstyrrelser i et handelssystem ("quote stuffing"). Råvaremarkedet er blevet mere og mere globaliseret og sammenkoblet med derivatmarkedet, hvilket skaber nye muligheder for grænseoverskridende og markedsoverskridende misbrug. Lovgivningens anvendelsesområde udvides derfor til markedsmisbrug på både råvaremarkedet og beslægtede derivatmarkeder.

Styrke myndighedernes undersøgelses- og sanktionsbeføjelser: Forslaget udvider de nuværende bestemmelser om indberetning af mistænkelige transaktioner til mistænkelige ikke-udførte ordrer og mistænkelige OTC-transaktioner. Det giver myndighederne beføjelser til at få udleveret oplysninger om telefonsamtaler og datatrafik fra telekommunikationsoperatører eller adgang til private dokumenter eller lokaliteter, når der foreligger begrundet mistanke om insiderhandel eller kursmanipulation. Der kræves forudgående retskendelse for at opnå adgang til private lokaliteter. I forslaget kræves ligeledes, at medlemsstaterne skal sørge for beskyttelse af meddelere, og der fastsættes fælles regler for brug af incitamenter til indberetning af oplysninger om markedsmisbrug. Endelig indføres der en ny strafbar handling "forsøg på kursmanipulation", hvorefter myndighederne får mulighed for at pålægge sanktioner i tilfælde af forsøg på kursmanipulation, hvor handlen dog ikke lykkes.

Der foreslås fælles principper, navnlig at bøderne ikke må være mindre end den økonomiske gevinst, der opnås ved kursmanipulation, når denne kan beregnes, og at maksimumbeløbet for bøderne skal være mindst dobbelt så højt som denne gevinst. På samme måde kræver et forslag til direktiv om strafferetlige sanktioner mod markedsmisbrug, at medlemsstaterne indfører strafferetlige sanktioner for lovovertrædelser i forbindelse med insiderhandel og kursmanipulation, når disse er begået med forsæt.

Reducere de administrative byrder for SMV-udstedere: Oplysningskravene for udstedere på SMV-markeder vil blive tilpasset disses behov, og udstederne på disse markeder fritages for kravet om at udarbejde fortegnelser over insidere, medmindre den tilsynsførende myndighed træffer anden afgørelse. Tærsklen for indberetning af ledende medarbejderes transaktioner hæves ligeledes.

De næste skridt

Forslaget går nu videre til Europa-Parlamentet og Rådet til forhandling og vedtagelse. Når forordningen er vedtaget, vil den gælde fra 24 måneder efter ikrafttrædelsen.

Om markedsmisbrug

Insiderhandel finder sted, når en person, der handler med finansielle instrumenter, er i besiddelse af prisfølsomme interne oplysninger om disse instrumenter. Kursmanipulation finder sted, når en person kunstigt manipulerer med priserne på finansielle instrumenter ved f.eks. at udbrede urigtige oplysninger eller rygter og handle med beslægtede instrumenter. Disse former for praksis udgør tilsammen markedsmisbrug.

Se også MEMO/11/715

Yderligere oplysninger:

http://ec.europa.eu/internal_market/securities/abuse/index_en.htm

Kontaktpersoner:

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)


Side Bar