Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise – Tisková zpráva

Razantní opatření proti obchodování zasvěcených osob a manipulaci s trhem

V Bruselu dne 20. října 2011 – Finanční trhy se v posledních letech stále více globalizují, což vede ke vzniku nových obchodních platforem a technologií. V souvislosti s tím se bohužel také objevily nové možnosti, jak s těmito trhy manipulovat. Evropská komise v rámci své práce na ozdravění a zprůhlednění finančních trhů dnes přijala návrh nařízení o obchodování zasvěcených osob a manipulaci s trhem (tj. zneužívání trhu). Cílem návrhu je aktualizovat a posílit stávající rámec, a zajistit tak integritu trhu a ochranu investorů stanovené směrnicí o zneužívání trhu (2003/6/ES). Nový rámec zajistí, aby právní předpisy udržely tempo s tržním vývojem, posílí boj proti zneužívání trhu na komoditních a souvisejících derivátových trzích, upevní pravomoci regulačních orgánů v oblasti vyšetřování a uvalování sankcí a sníží administrativní zátěž malých a středních emitentů.

Michel Barnier, komisař pro vnitřní trh a služby, prohlásil: „Zneužívání trhu za sebou zanechává oběti. Obchodování zasvěcených osob a manipulace s trhem narušují tržní ceny a podkopávají důvěru investorů a integritu trhu. Dnešní návrhy rozšiřují a posilují náš legislativní rámec, upevňují pravomoci a sankce, které mají regulační orgány k dispozici, a poskytují tak regulačním orgánům nástroje, které umožní zachovat řádné fungování a transparentnost trhů.“

Dnešní návrh usiluje o přizpůsobení právních předpisů EU nové tržní realitě, a to rozšířením jejich oblasti působnosti na finanční nástroje obchodované pouze na nových platformách a mimoburzovně (OTC), na něž se stávající právní předpisy nevztahují, a přizpůsobením právních předpisů novým technologiím. Návrh jasně stanoví, že zneužívání trhu na komoditních a souvisejících derivátových trzích je zakázáno, a posiluje spolupráci mezi regulačními orgány pro oblast financí a komodit. Návrh obsahuje řadu opatření, která mají zajistit přístup regulačních orgánů k informacím, jež potřebují, aby mohly odhalovat a sankcionovat zneužívání trhu. Vzhledem k tomu, že sankce, které mají regulační orgány v současné době k dispozici, často nemají odrazující účinek, zavádí návrh tvrdší a harmonizovanější sankce, včetně možných trestněprávních postihů, které jsou součástí samostatného doplňujícího návrhu (viz také IP/11/1218). V reakci na obavy, že náklady spojené s právními předpisy EU představují překážku vstupu na finanční trhy, která je pro malé a střední emitenty příliš vysoká, návrh rovněž v několika ohledech přizpůsobuje pravidla pro emitenty, kteří jsou malými a středními podniky.

Cíle přezkumu

Udržení tempa s tržním vývojem: Nárůst nových obchodních platforem, mimoburzovní obchodování a nové technologie, jako je vysokofrekvenční obchodování, předehnaly regulatorní rámec stanovený původní směrnicí o zneužívání trhu. Návrh rozšiřuje oblast působnosti stávajících právních předpisů EU na finanční nástroje obchodované pouze v mnohostranných obchodních systémech (Multilateral Trading Facility – MTF), ostatních organizovaných obchodních systémech (Organised Trading Facility – OTF) a mimoburzovně tak, aby se na obchodování na všech platformách a se všemi finančními nástroji, které na ně mohou mít dopad, napříště vztahovaly právní předpisy týkající se zneužívání trhu. Rovněž upřesňuje, které strategie vysokofrekvenčního obchodování představují zakázanou manipulaci s trhem, jako je zadávání příkazů se záměrem nikoli obchodovat, ale narušit systém obchodování („nadsazování nabídek“). Komoditní trhy se stále více globalizují a propojují s trhy derivátů, což vede k novým možnostem zneužívání trhu napříč hranicemi a trhy. Oblast působnosti právních předpisů je proto rozšířena na zneužívání trhu, které nastává napříč trhy s komoditami a souvisejícími deriváty.

Posílení pravomocí regulačních orgánů v oblasti vyšetřování a uvalování sankcí: Návrh rozšiřuje stávající hlášení podezřelých transakcí také na podezřelé neprovedené příkazy a podezřelé mimoburzovní transakce. Uděluje regulačním orgánům pravomoc získat záznamy o telefonním a datovém provozu od telekomunikačních operátorů nebo přístup k soukromým dokumentům či prostorám v případě, že existuje důvodné podezření na obchodování zasvěcených osob nebo manipulaci s trhem. Pro přístup do soukromých prostor se také vyžaduje předchozí soudní příkaz. Návrh rovněž vyžaduje, aby členské státy upravily ochranu informátorů, a stanoví společná pravidla pro pobídky poskytované za podávání informací o zneužívání trhu. Návrh také zavádí nový trestný čin – „pokus o manipulaci s trhem“, který umožní regulačním orgánům uvalit sankce v případě, kdy se někdo pokusí o manipulaci s trhem, avšak s obchodováním neuspěje.

Jsou navrženy společné zásady, podle kterých by výše pokuty neměla být nižší než zisk ze zneužití trhu, lze-li jej určit, a maximální výše pokuty by neměla být nižší než dvojnásobek tohoto zisku. Návrh směrnice o trestněprávním postihu za zneužívání trhu vyžaduje, aby členské státy zavedly trestněprávní postih za trestné činy obchodování zasvěcených osob a manipulaci s trhem, jsou-li spáchány úmyslně.

Snížení administrativní zátěže emitentů, kteří jsou malými a středními podniky: Požadavky na zveřejnění týkající se emitentů na trzích malých a středních podniků budou přizpůsobeny jejich potřebám a emitenti na těchto trzích budou zproštěni požadavku sestavovat seznamy zasvěcených osob, pokud orgán dohledu nevyžaduje opak. Bude rovněž zvýšena prahová hodnota hlášení transakcí manažerů.

Další kroky

Návrh bude nyní předán Evropskému parlamentu a Radě k projednání a schválení. Jakmile bude nařízení přijato, použije se po uplynutí 24 měsíců od vstupu v platnost.

Zneužívání trhu

Obchodování zasvěcených osob spočívá v obchodování s finančními nástroji za pomoci cenově citlivých důvěrných informací týkajících se těchto nástrojů. Manipulace s trhem nastává, když někdo uměle manipuluje s cenami finančních nástrojů za pomoci postupů, jako je šíření nepravdivých informací nebo zvěstí a obchodování se souvisejícími nástroji. Společně se tyto praktiky označují jako zneužívání trhu.

Viz také MEMO/11/715

Více informací:

http://ec.europa.eu/internal_market/securities/abuse/index_en.htm

Kontaktní osoby:

Chantal Hughes (+32 22964450)

Carmel Dunne (+32 22998894)


Side Bar