Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия — Съобщение за медиите

Строги мерки спрямо злоупотребата с вътрешна информация и манипулирането на пазара

Брюксел, 20 октомври 2011 г. - През последните години финансовите пазари все повече се глобализират, което стимулира разгръщането на нови технологии и платформи за търговия. Възникват обаче и нови начини за манипулиране на пазарите. Водена от стремежа си към увеличаване на стабилността и прозрачността на финансовите пазари, Европейската комисия днес прие предложение за регламент относно злоупотребата с вътрешна информация и манипулирането на пазара (т.е. пазарната злоупотреба). То има за цел да актуализира и укрепи действащата законодателна рамка, с което да гарантира лоялни пазарни отношения и защита на инвеститорите, както е предвидено в Директивата относно пазарната злоупотреба (2003/6/EC). Синхронизирането на законодателството с развитието на пазара ще засили борбата срещу пазарните злоупотреби на стоковите борси и на свързаните с тях пазари на деривати, ще засили правомощията на регулаторните органи за разследване и санкциониране и ще намали административната тежест за малките и средните емитенти на ценни книжа.

Комисарят по вътрешния пазар и услугите Мишел Барние заяви: „Пазарната злоупотреба не е безобидно нарушение. Злоупотребата с вътрешна информация и манипулирането на пазара водят до изкривяване на пазарните цени, което подкопава доверието на инвеститорите и лоялността на пазарните отношения. Като разширяват и укрепват нашата законодателна рамка и увеличават правомощията и санкциите, днешните предложения ще предоставят на регулаторните органи инструментите за поддържане на прозрачността на пазара.“

Целта е правилата на ЕС да се приспособят към новите реалности на пазара, като обсегът им се разшири така, че да включат нови технологии и финансови инструменти, търгувани само върху нови платформи и извънборсово, които все още не са обхванати от законодателството. В предложението се уточнява, че се забраняват пазарните злоупотреби както на стоковите борси, така и на свързаните с тях пазари на деривати, и се утвърждава сътрудничеството между регулаторите на финансовите и стоковите пазари. То включва редица мерки, чрез които да се осигури достъп на регулаторните органи до информацията, необходима им за разкриване и наказване на пазарните злоупотреби. Тъй като санкциите, които могат да се налагат понастоящем, често нямат възпиращ ефект, с предложението се въвежда по-стриктно и по-широко съгласуване на санкциите, включително евентуални наказателни санкции, които са предмет на отделно допълващо предложение (вж. също IP/11/1218). В отговор на загрижеността, че разходите, свързани с изпълнението на изискванията на законодателството на ЕС, издигат бариера пред достъпа до финансови пазари за малките и средните емитенти на ценни книжа, в някои отношения правилата се приспособяват към малките и средните емитенти.

Цели на преразглеждането:

Синхронизиране с промените на пазара: Регулаторната рамка, създадена от първоначалната Директива относно пазарната злоупотреба, беше изпреварена от темповете, с които се развиват новите платформи за търговия, извънборсовата търговия и новите технологии, каквато е високочестотната търговия. Чрез предложението в обсега на съществуващото законодателство на ЕС се включват финансови инструменти, търгувани само чрез многостранни търговски системи, други организирани системи за търгуване и извънборсово, така че сделките с всички финансови инструменти върху всички платформи да бъдат обхванати от разпоредбите, насочени срещу пазарните злоупотреби. Уточнява се и кои стратегии на високочестотната търговия представляват забранено манипулиране на пазара, като например подаването на поръчки с намерението не да се търгува, а да се предизвикат смущения в системата на търгуване („претрупване с поръчки“). Стоковите борси все повече се глобализират и се задълбочава тяхната взаимосвързаност с пазарите на деривати, което отваря пролуки за злоупотреби на различни пазари в различни държави. Затова приложното поле на разпоредбите се разширява така, че да обхване пазарните злоупотреби както на стоковите борси, така и на свързаните с тях пазари на деривати.

Засилване на правомощията на регулаторните органи за разследване и санкциониране: Предложението добавя към докладването на съмнителни сделки също така докладване на съмнителни неизпълнени поръчки и извънборсови транзакции. На регулаторните органи се предоставя правомощието да получават от далекосъобщителните оператори записи за преноса на телефонни обаждания и данни, както и въз основа на съдебно нареждане да имат достъп до частни документи или помещения, в случай на основателни подозрения за злоупотреба с вътрешна информация или манипулиране на пазара. В предложението се изисква държавите-членки да предвидят мерки за осигуряване на защита на лицата, които сигнализират за нарушения, и се установяват общи правила за насърчаване на докладването на евентуални пазарни злоупотреби. Въвежда се нов вид нарушение („опит за манипулиране на пазара”), за да се даде възможност на регулаторните органи да налагат санкции в случаите на опити за манипулиране на пазара, независимо дали е реализирана печалба.

Предлагат се общи принципи, а именно, че глобите следва да бъдат не по-ниски от печалбата, реализирана чрез пазарна злоупотреба, където това може да бъде определено, като максималната глоба следва да бъде не по-ниска от двойния размер на такава печалба. Наред с това, предложението за директива относно наказателните санкции за пазарни злоупотреби изисква от държавите-членки да въведат наказателни санкции за нарушенията, свързани със злоупотребата с вътрешна информация и с манипулирането на пазара, когато те са извършени умишлено.

Намаляване на административната тежест за малките и средните емитенти на ценни книжа: Изискванията за оповестяване по отношение на малките и средните емитенти ще бъдат адаптирани към техните потребности, като те ще бъдат освободени от задължението да изготвят списъци на вътрешните лица, освен ако надзорният орган не изисква друго. Ще бъде завишен и прагът за отчитане на сделките на управителите.

Следващи стъпки

Понастоящем предложението се разглежда от Европейския парламент и от Съвета за договаряне и приемане. След като бъде приет, регламентът ще започне да се прилага 24 месеца след влизането му в сила.

Относно пазарната злоупотреба

Злоупотребата с вътрешна информация представлява търговия с финансови инструменти от страна на лице, което притежава поверителна вътрешна информация за тяхното ценообразуване. Манипулиране на пазара възниква тогава, когато дадено лице изкуствено манипулира цените на финансови инструменти, като разпространява невярна информация или слухове, и извършва сделки с такива инструменти. Взети заедно, тези практики са известни като пазарна злоупотреба.

Вж. също MEMO/11/715

За повече информация:

http://ec.europa.eu/internal_market/securities/abuse/index_en.htm

За контакти:

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)


Side Bar