Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen – Pressmeddelande

Djurskydd: EU-länder som inte inför förbud mot hönsburar riskerar rättsliga påföljder

Bryssel den 20 oktober 2011 – EU-kommissionen uppmanar i dag än en gång EU-länderna att införa förbudet mot icke inredda burar för värphöns. Förbudet kommer att träda i kraft den 1 januari 2012 och kommissionen varnade EU-länderna att åtgärder kommer att vidtas mot de länder som inte följer gällande EU-lagstiftning.

Det politiska beslutet om förbudet togs redan 1999. Tolv år senare är situationen i vissa EU-länder fortfarande otillfredsställande. Konsekvenserna för djurs välbefinnande och risken för marknadssnedvridningar är påtagliga. Detta kan få negativa konsekvenser för dem som redan investerat och gjort ansträngningar för att följa reglerna. Dessutom minskar det konsumenternas förtroende, vilket verkligen är oacceptabelt, säger John Dalli, EU-kommissionär för hälso- och konsumentfrågor, vid rådsmötet i dag då jordbruksministrarna träffades för att diskutera frågan. Kommissionen har inte för avsikt att skjuta upp tidsfristen för att införa förbudet och kommer inte att tveka att inleda överträdelseförfaranden om reglerna inte följs, tillägger han.

John Dalli meddelar också att experter från kontoret för livsmedels- och veterinärfrågor redan i januari 2112 kommer att börja göra kontrollbesök i vissa utvalda EU-länder. Beslut om eventuella överträdelseförfaranden kommer att fattas på grundval av dessa kontrollbesök.

Bakgrund

Insatser för att påskynda genomförandet

Under de senaste åren har kommissionen tagit varje tillfälle i akt att påminna EU-länderna om deras skyldighet att genomföra lagstiftningen. För att förbudet ska kunna träda ikraft inom den utsatta tidsfristen har kommissionen bl.a. bett dem att lämna in särskilda handlingsplaner med de sanktioner som ska införas om reglerna inte följs. Mellan 2008 och 2010 genomförde kontoret för livsmedels- och veterinärfrågor kontrollbesök i 20 EU-länder och undersökte hur långt man kommit i genomförandet där.

I december 2010 antog Europaparlamentet en resolution enligt vilken förbudet borde införas utan dröjsmål. Man uppmanade också kommissionen att vidta åtgärder för att se till att direktivet följs.

I januari i år anordnade kommissionen ett flerpartsmöte för att diskutera olika modeller för att säkra att förbudet verkligen genomförs i hela EU. För att kunna bedöma hur långt man kommit i genomförandet bad kommissionen också EU-länderna att senast den 1 april 2011 skicka in uppgifter om antalet värphöns, uppdelat efter uppfödningssystem. Uppgifterna visade att det i vissa EU-länder fortfarande kommer att finnas värphöns i icke inredda burar i slutet av det här året.

Vad står på spel?

Lagstiftningen om miniminormer för skyddet av värphöns har funnits sedan 1999 då EU-länderna enades om bestämmelserna och tidsfristerna för genomförandet.

Enligt direktivet ska icke inredda burar förbjudas från och med den 1 januari 2012. De bör ersättas av andra system som bättre tar hänsyn till djurens biologiska behov och beteendemönster. Icke inredda burar ger hönsen mindre utrymme än inredda burar och de saknar t.ex. rede eller sittpinne.

Behovet av att ersätta de icke inredda burarna fick stöd i ett yttrande från Efsa från 2005 om välfärdsaspekter när det gäller olika system för att hålla värphöns.

Endast ett fåtal EU-länder (t.ex. Irland) har utnyttjat de medel för landsbygdsutveckling som stått till buds för att uppgradera uppfödningssystemen så att villkoren uppfylls. Vissa medlemsstater hade uppdaterat sina uppfödningssystem redan innan direktivet började gälla. Sverige (1999), Luxemburg (2007), Österrike (2009) och Tyskland (2010) uppfyller kraven i lagstiftningen till 100 %:

En undersökning som Europaparlamentet genomförde 2010 visade att EU är självförsörjande när det gäller konsumtionsägg. EU importerar främst äggprodukter och importmängderna har aldrig varit särskilt betydande.

Allmänheten kan se direkt på äggen vilken produktionsmetod som använts. En kod som motsvarar produktionssystemet stämplas direkt på äggskalen. Detta är för närvarande det enda obligatoriska europeiska märkningssystem som finns som anger produktionsmetod. Tack vare detta klassificeringssystem har konsumtionen av ägg från utehöns ökat markant inom EU.

Det är medlemsstaterna som ansvarar för att genomföra direktivet om värphöns (1999/74/EG).

Mer information:

http://ec.europa.eu/food/animal/welfare/farm/laying_hens_en.htm

Kontaktpersoner:

Frédéric Vincent (+32 22987166)

Aikaterini Apostola (+32 22987624)


Side Bar