Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia – Tlačová správa

Dobré životné podmienky zvierat: Komisia nalieha na členské štáty, aby uplatnili zákaz klietok pre sliepky; v opačnom prípade im hrozí žaloba

Brusel 20. októbra 2011 – Európska komisia dnes opäť vyzvala členské štáty, aby uplatnili zákaz neprispôsobených klietok pre nosnice, ktorý nadobudne účinnosť 1. januára 2012, pričom ich varovala, že prijme opatrenia proti tým, ktorí príslušné právne predpisy EÚ nesplnia.

„Politické rozhodnutie o zákaze bolo prijaté v roku 1999. Odvtedy uplynulo dvanásť rokov a situácia v niektorých členských štátoch údajne ešte stále nie je uspokojujúca. Následky na životné podmienky zvierat a riziko narušenia trhu predstavujú reálnu hrozbu. Oboje by znamenalo podkopanie investícií a vynaloženého úsilia o dodržiavanie predpisov, ako aj dôvery spotrebiteľov, čo je zjavne neprijateľné, “ uviedol komisár pre zdravie a spotrebiteľskú politiku, John Dalli, vo svojom prejave v Rade pre pôdohospodárstvo, ktorá dnes rokovala o tomto probléme. „Komisia,“ dodal, „nemá v úmysle odsunúť termín zákazu a v prípade jeho nedodržania začne bez váhania konať podľa postupov uplatňovaných pri porušovaní právnych predpisov.“

Komisár Dalli tiež oznámil, že odborníci z Potravinového a veterinárneho úradu (PVÚ, inšpekčný útvar Komisie) začnú v januári 2012 navštevovať určené členské štáty. Akékoľvek rozhodnutia o postupoch uplatňovaných pri porušovaní právnych predpisov sa budú zakladať na výsledkoch týchto auditov.

Kontext

Úsilie vynaložené na urýchlenie vykonávania predpisov

Za posledné roky využila Komisia každú príležitosť pripomenúť členským štátom ich zodpovednosť za vykonávanie uvedených právnych predpisov. V záujme dodržania termínu uplatňovania zákazu Komisia okrem iného požiadala členské štáty o predloženie špecifických akčných plánov obsahujúcich sankcie v prípade nedodržania predpisov. V období rokov 2008 až 2010 vykonal PVÚ audit v 20 členských štátoch, kde preskúmal, v akom štádiu sa nachádza dodržiavanie zákazu.

V decembri 2010 prijal Parlament uznesenie, v ktorom podporil bezodkladné plnenie zákazu a vyzval Komisiu, aby prijala opatrenia na zabezpečenie dodržiavania príslušných právnych predpisov.

V januári tohto roku Komisia zorganizovala stretnutie viacerých zainteresovaných strán s cieľom prerokovať možné spôsoby, ako zabezpečiť plné uplatňovanie zákazu v celej EÚ. Komisia tiež požiadala členské štáty, aby do 1. apríla 2011 zaslali údaje o počte nosníc podľa kategórií systému hospodárenia, s cieľom umožniť riadne posúdenie plnenia zákazu. Z údajov vyplynulo, že na konci roka sa v niektorých členských štátoch budú nosnice ešte stále nachádzať v neprispôsobených klietkach.

O čo ide?

Právne predpisy týkajúce sa minimálnych noriem v oblasti ochrany nosníc existujú od roku 1999, keď sa členské štáty EÚ dohodli na konkrétnych ustanoveniach a lehote na splnenie požiadaviek.

Podľa uvedených právnych predpisov sa neprispôsobené klietky budú musieť postupne vyraďovať, až do ich úplného zrušenia 1. januára 2012. Mali by sa nahrádzať inými systémami, ktoré lepšie zodpovedajú biologickým a behaviorálnym potrebám zvierat. V neprispôsobených klietkach majú sliepky menej životného priestoru ako v prispôsobených klietkach a chýbajú v nich štruktúry ako je hniezdo alebo bidlo, ktoré prispievajú k ľudskejšiemu chovu sliepok.

Potreba nahradiť neprispôsobené klietky je podložená stanoviskom EFSA z roku 2005 k rôznym systémom chovu nosníc z hľadiska dobrých životných podmienok nosníc.

Fondy na rozvoj vidieka určené na skvalitnenie systémov chovu nosníc boli k dispozícii, avšak iba niektoré členské štáty (ako napríklad Írsko) ich využili na lepšie plnenie právnych požiadaviek. Niektoré členské štáty skvalitnili svoje chovné systémy dokonca ešte predtým, než sa začala uplatňovať uvedená smernica. Švédsko (1999), Luxembursko (2007), Rakúsko (2009) a Nemecko (2010) nahlásili 100 % dodržiavanie právnych ustanovení.

Podľa štúdie, ktorú vykonal Európsky parlament v roku 2010, je EÚ sebestačná, pokiaľ ide o produkciu vajec v škrupine. Dováža hlavne vaječné výrobky, a to v množstvách, ktoré neboli nikdy významné.

Európsky občan má k dispozícii informácie o type chovu priamo na vajciach. Pečiatka s číslom označujúcim systém chovu sa dáva rovno na vaječné škrupiny. Toto je zatiaľ jediný povinný európsky systém označovania typu chovu, ktorý je v platnosti. Vďaka tomuto systému klasifikácie bola EÚ svedkom výrazného zvýšenia spotreby vajec z chovu na voľnom výbehu.

Dodržiavanie smernice o nosniciach (1999/74/ES) patrí do výlučnej zodpovednosti členských štátov.

Ďalšie informácie nájdete na:

http://ec.europa.eu/food/animal/welfare/farm/laying_hens_en.htm

Kontaktné osoby:

Frédéric Vincent (+32 22987166)

Aikaterini Apostola (+32 22987624)


Side Bar