Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

Dierenwelzijn: de Commissie dringt er bij de lidstaten op aan het verbod op kippenkooien toe te passen, anders riskeren zij rechtsvervolging

Brussel, 20 oktober 2011 – De Europese Commissie heeft er vandaag bij de lidstaten eens te meer op aangedrongen dat zij het verbod op niet-aangepaste kooien voor legkippen, dat op 1 januari 2012 van kracht wordt, toepassen, en heeft aangekondigd dat zij maatregelen zal nemen tegen de staten die zich niet houden aan de desbetreffende EU-wetgeving.

"Het politieke besluit om die kooien te verbieden is genomen in 1999. Sindsdien zijn twaalf jaren verstreken en de situatie lijkt in sommige lidstaten onbevredigend te zijn. De gevolgen voor het dierenwelzijn en het risico van verstoring van de markt zijn niet denkbeeldig. Dat ondermijnt de investeringen, de reeds gedane handhavingsinspanningen en het vertrouwen van de consument, en dat is onaanvaardbaar," aldus John Dalli, commissaris voor Gezondheid en consumenten, tijdens de Landbouwraad van vandaag, waar de kwestie besproken werd. "De Commissie is niet van plan de deadline voor het verbod te verlengen, en zij zal niet aarzelen om niet-nakomingsprocedures in te leiden als het verbod niet wordt nageleefd," voegde hij daaraan toe.

Commissaris Dalli kondigde ook aan dat deskundigen van de inspectiedienst van de Commissie, het Voedsel- en Veterinair Bureau, vanaf januari 2012 de betrokken lidstaten zullen bezoeken. Eventuele besluiten om niet-nakomingsprocedures in te leiden zullen afhankelijk zijn van het resultaat van die inspecties.

Achtergrond

Inspanningen om de toepassing te versnellen

De laatste jaren heeft de Commissie elke gelegenheid te baat genomen om de lidstaten te herinneren aan hun verantwoordelijkheid voor de toepassing van de wetgeving. Zij heeft de lidstaten onder meer verzocht specifieke actieplannen in te dienen, inclusief sancties voor het geval van niet-nakoming, teneinde het verbod tijdig af te dwingen. Van 2008 tot 2010 controleerde het Voedsel- en Veterinair Bureau 20 lidstaten en onderzocht het hoe het verbod daar werd nageleefd.

In december 2010 keurde het Parlement een resolutie goed waarin het zijn steun uitsprak voor een onverwijlde toepassing van het verbod en het de Commissie opriep actie te ondernemen om ervoor te zorgen dat de wetgeving wordt geëerbiedigd.

In januari van dit jaar organiseerde de Commissie een bijeenkomst voor belanghebbenden om na te gaan hoe kan worden gezorgd voor een volledige naleving van het verbod in de hele EU. Om de stand van de uitvoering juist te kunnen beoordelen, heeft de Commissie de lidstaten ook verzocht om voor 1 april 2011 gegevens mee te delen over het aantal legkippen, ingedeeld volgens het houderijsysteem. Uit de ontvangen gegevens is gebleken dat er aan het eind van dit jaar in sommige lidstaten nog legkippen in niet-aangepaste kooien zullen zitten.

Wat staat er op het spel?

De wetgeving met betrekking tot minimumnormen voor de bescherming van legkippen bestaat sinds 1999, toen de lidstaten van de EU het eens werden over de bepalingen ervan en over een tijdschema om aan de vereisten ervan te voldoen.

Krachtens de wetgeving moeten niet-aangepaste kooien voor 1 januari 2012 geleidelijk geëlimineerd worden. Zij moeten worden vervangen door andere systemen die beter beantwoorden aan de biologische en gedragsbehoeften van de dieren. In niet-aangepaste kooien hebben de kippen minder leefruimte dan in aangepaste kooien en ontbreken structuren als nesten of roeststokken die bijdragen aan een meer humaan houden van de kippen.

De noodzaak om niet-aangepaste kooien te vervangen blijkt ook uit een advies van het EFSA uit 2005 over de welzijnsaspecten van verschillende systemen voor het houden van legkippen.

Plattelandsontwikkelingsfondsen voor de verbetering van de systemen voor het opkweken van legkippen waren beschikbaar, maar slechts enkele lidstaten (bijvoorbeeld Ierland) hebben die gebruikt om beter aan de wettelijke vereisten te kunnen voldoen. Sommige lidstaten hadden hun kweeksystemen al verbeterd voor de richtlijn van kracht werd. Zweden (1999), Luxemburg (2007), Oostenrijk (2009) en Duitsland (2010) hebben verklaard dat de wettelijke bepalingen voor 100% worden nageleefd.

Volgens een studie van het Europees Parlement uit 2010 is de EU zelfvoorzienend wat eieren in de schaal betreft. De invoer bestaat vooral uit eiproducten en de omvang daarvan is nooit erg groot geweest.

De Europese burger kan op de eieren rechtstreeks informatie vinden over de houderijmethode. Een nummer dat verband houdt met de houderijmethode, wordt rechtstreeks op de eierschaal gedrukt. Dat is tot dusver de enige verplichte Europese markering die verwijst naar de houderijmethode. Dankzij dat classificatiesysteem is de consumptie van eieren van hennen met vrije uitloop in de EU aanmerkelijk gestegen.

De handhaving van de legkippenrichtlijn (1999/74/EG) behoort tot de exclusieve bevoegdheid van de lidstaten.

Zie voor meer informatie:

http://ec.europa.eu/food/animal/welfare/farm/laying_hens_en.htm

Contact:

Frédéric Vincent +32 22987166

Aikaterini Apostola +32 22987624


Side Bar