Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos komisijos pranešimas spaudai

Gyvūnų gerovė. Komisija ragina valstybes nares atsisakyti vištų narvų, kitaip prieš jas bus imtasi teisinių veiksmų

Briuselis, 2011 m. spalio 20 d. Šiandien Europos Komisija dar kartą paragino valstybes nares įgyvendinti 2012 m. sausio 1 d. įsigaliosiantį draudimą laikyti dedekles vištas tradiciniuose narvuose. Komisija valstybes nares įspėjo, kad imsis veiksmų prieš atitinkamo ES teisės akto nesilaikysiančias šalis.

„Politinis sprendimas dėl tokio draudimo priimtas 1999 m. Praėjo dvylika metų, tačiau keliose valstybėse narėse padėtis tebėra prasta – nepaisoma gyvūnų gerovės ir kyla realus rinkos iškraipymo pavojus. Dėl to gali sumažėti investicijos, niekais nueiti pastangos laikytis reikalavimų, sumažėti vartotojų pasitikėjimas. Tai visiškai nepriimtina, – per diskusijas šia tema Žemės ūkio taryboje sakė už sveikatos ir vartotojų politiką atsakingas Europos Komisijos narys Johnas Dalli. – Komisija neketina atidėti draudimo įsigaliojimo termino ir, jei nebus laikomasi reikalavimų, nedvejodama pradės pažeidimo nagrinėjimo procedūras.“

Komisijos narys J. Dalli taip pat pranešė, kad Komisijos kontrolės tarnybos – Maisto ir veterinarijos tarnybos (MVT) – specialistai 2012 m. sausio mėn. pradės lankyti konkrečias valstybes nares. Visi sprendimai dėl pažeidimo nagrinėjimo procedūrų bus pagrįsti jų atlikto audito rezultatais.

Pagrindiniai faktai

Pastangos paspartinti įgyvendinimą

Pastaraisiais metais Komisija kiekviena proga primindavo valstybėms narėms pareigą įgyvendinti teisės aktus. Be kita ko, Komisija valstybių narių paprašė pateikti konkrečius draudimo įgyvendinimo veiksmų planus su numatytomis sankcijomis, taikytinomis nesilaikymo atvejais. 2008–2010 m. MVT 20 valstybių narių atliko auditus ir įvertino, kaip joms sekasi įgyvendinti minėtas nuostatas.

2010 m. gruodžio mėn. Parlamentas priėmė rezoliuciją, kuria siekiama palaikyti neatidėliotiną draudimo įgyvendinimą ir raginti Komisiją imtis veiksmų, kad būtų užtikrintas teisės akto vykdymas.

Šių metų sausio mėn. Komisija sukvietė įvairius suinteresuotuosius subjektus aptarti, kaip būtų galima visoje ES užtikrinti visišką draudimo įgyvendinimą. Be to, kad galėtų tinkamai įvertinti įgyvendinimo mastą, Komisija valstybių paprašė iki 2011 m. balandžio 1 d. atsiųsti duomenis apie dedeklių vištų, suskirstytų į kategorijas pagal ūkio tipo, skaičių. Iš gautų duomenų matyti, kad kai kuriose valstybėse narėse metų pabaigoje dedeklės vištos tebebus laikomos tradiciniuose narvuose.

Kuo rizikuojama?

Teisės aktas dėl būtiniausių dedeklių vištų apsaugos standartų galioja nuo 1999 m. – tada ES valstybės narės susitarė dėl jo nuostatų ir dėl laikotarpio, per kurį reikia pradėti laikytis reikalavimų.

Tame teisės akte nustatyta, kad nuo 2012 m. sausio 1 d. tradicinius narvus naudoti draudžiama. Reikės rasti kitokių laikymų būdų, labiau atitinkančių gyvūnų biologinius ir elgsenos poreikius. Tradiciniuose narvuose vištoms mažiau vietos negu pagerintuose, juose nėra tokių elementų kaip lizdas ar lakta, kuriais vištoms užtikrinamos geresnės sąlygos.

Ketinimui uždrausti tradicinius narvus pritariama ir 2005 m. Europos maisto saugos tarnybos nuomonėje dėl įvairių dedeklių vištų laikymo sistemų gerovės aspektų.

Atnaujinti dedeklių vištų auginimo sistemas galima naudojantis kaimo plėtros fondais, bet šią galimybę, kad geriau atitiktų teisinius reikalavimus, išnaudojo tik kelios valstybės narės (pavyzdžiui, Airija). Kelios valstybės narės dedeklių vištų auginimo sistemas atnaujino anksčiau, negu direktyva pradėta taikyti. Švedija (1999 m.), Liuksemburgas (2007 m.), Austrija (2009 m.) ir Vokietija (2010 m.) pranešė, kad atitinkamų teisės aktų reikalavimų laikosi 100 proc.

Europos Parlamento 2010 m. atlikto tyrimo duomenimis, ES visiškai apsirūpina kiaušiniais su lukštu. Importuojami daugiausia kiaušinių produktai, tačiau jų kiekis niekada nebuvo labai didelis.

Europoje informacija apie ūkio tipą nurodoma tiesiai ant kiaušinių. Ūkio tipą žymintis skaičius užrašomas tiesiai ant kiaušinio lukšto. Kol kas tai vienintelė privaloma europinio ženklinimo sistema, pagal kurią nurodomas ūkio tipas. Dėl šios klasifikavimo sistemos ES labai padidėjo laisvai laikomų vištų kiaušinių vartojimas.

Už direktyvos dėl dedeklių vištų (1999/74/EB) įgyvendinimą atsako pačios valstybės narės.

Daugiau informacijos

http://ec.europa.eu/food/animal/welfare/farm/laying_hens_en.htm

Asmenys ryšiams:

Frédéric Vincent, tel. +32 2 298 71 66

Aikaterini Apostola, tel. +32 2 298 76 24


Side Bar