Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon – Pressiteade

Loomade heaolu: komisjon õhutab liikmesriike kiiresti rakendama kanapuuride keeldu, kui soovitakse vältida õiguslikke meetmeid

Brüssel, 20. oktoober 2011: Euroopa Komisjon tuletas täna liikmesriikidele uuesti meelde kohustust rakendada 1. jaanuarist 2012 jõustuv õigusakt, mis keelab täiustamata puuride kasutamise munakanade pidamisel, ning hoiatas, et komisjon võtab õiguslikke meetmeid nende suhtes, kes eiravad vastavaid ELi õigusnorme.

„Poliitiline otsus selliseks keeluks võeti vastu 1999. aastal. Möödunud on kaskteist aastat, ent mõnes liikmesriigis tuleb olukorda mitterahuldavaks hinnata. On olemas tõsine oht loomade heaolule ja risk turumoonutuste tekkeks. See kahjustaks nii keelu rakendamiseks juba võetud meetmeid ja tehtud investeeringuid kui ka tarbijausaldust, mistõttu sellise olukorraga ei saa kuidagi leppida.” ütles tervise- ja tarbijaküsimuste volinik John Dalli oma sõnavõtus tänases põllumajandusministrite nõukogus, kus seda küsimust arutati. Ta lisas: „Komisjon ei hakka tähtaega edasi lükkama ja alustab eiramise korral kõhklemata rikkumismenetlust.”

Lisaks teatas volinik Dalli, et komisjoni järelevalvetalituse, Toidu- ja Veterinaarameti eksperdid alustavad tähelepanu alla võetud liikmesriikide külastamist 2012. aasta jaanuarist. Rikkumismenetlustega seotud otsused sõltuvad nende auditite tulemustest.

Taust

Mis on tehtud keelu kiiremaks rakendamiseks

Viimastel aastatel on komisjon igal võimalikul juhul püüdnud liikmeriikidele meenutada nende vastutust seoses kõnealuste õigusnormide rakendamisega. Selleks et keeldu ettenähtud ajaks jõustada, on komisjon lisaks muule tegevusele palunud liikmesriikidel esitada konkreetsed tegevuskavad, mis sisaldaksid kohustuste täitmata jätmise korral võetavaid karistusmeetmeid. Ajavahemikus 2008–2010 auditeeris Toidu- ja Veterinaaramet kahtekümmet liikmesriiki ja tutvus seal vastava olukorraga .

Detsembris 2010 võttis parlament vastu resolutsiooni, millega toetati keelu viivitamata rakendamist ja kutsuti komisjoni üles tegutsema selle nimel, et oleks tagatud õigusnormide täitmine.

Selle aasta jaanuaris kutsus komisjon kokku arvukalt huvirühmi, et arutleda sobivate lahenduste üle, mis tagaks keelu täieliku rakendamise kogu ELis. Selleks et õigesti hinnata olukorda keelu rakendamisel, palus komisjon liikmesriikidel saata 1. aprilliks 2011 ka andmed munakanade arvu kohta tootmissüsteemide lõikes. Andmetest selgus, et mõnes liikmesriigis peetakse munakanu täiustamata puurides ka veel aasta lõppedes.

Mis on kaalul

Munakanade kaitse miinimumnõudeid käsitlevad õigusnormid on olemas aastast 1999, mil ELi liikmesriigid leppisid kokku konkreetsetes sätetes ja nõuete täitmise tähtaegades.

Nende sätete kohaselt tuleb täiustamata puuride kasutamine lõpetada 1. jaanuariks 2012. Need tuleb asendada süsteemidega, mis loomade bioloogilisi ja käitumuslikke vajadusi paremini rahuldavad. Täiustamata puurides on kanadel vähem pinda kui täiustatud puurides, samuti puuduvad pesad ja õrred, mis teeksid kanapidamise loomulikumaks.

Täiustamata puuride väljavahetamise vajadust toetab ka EFSA 2005. aasta arvamus munakanade pidamise süsteemide kohta heaoluaspektidest lähtudes.

Liikmesriigid võinuks kasutada munakanade pidamise süsteemide parandamiseks mõeldud maaelu arengu fonde, kuid vaid vähesed liikmesriigid (nt Iirimaa) on neid kasutanud õigusnormides sätestatud nõuete parema täitmise eesmärgil. Samas on liikmesriike, kes parandasid kanapidamise süsteeme veel enne, kui direktiivi kohaldama hakati. Rootsi (1999), Luksemburg (2007), Austria (2009) ja Saksamaa (2010) on teatanud, et õigusnormid on 100% täidetud.

Vastavalt Euroopa Parlamendi 2010. aasta uuringule varustab EL ennast koorega munadega ise. Imporditakse peamiselt munatooteid ja impordikogused ei ole kunagi olnud märkimisväärsed.

Euroopa kodanik saab teavet tootmissüsteemi kohta otse muna pealt. Tootmissüsteemi tähistav number on templina kantud otse munakoorele. See on senini Euroopa ainuke kohustuslik märgistamise süsteem, mis tähistab tootmissüsteemi. Tänu sellele klassifitseerimissüsteemile on ELis hakatud oluliselt rohkem tarbima vabalt peetavate kanade mune.

Munakanu käsitleva direktiivi (1999/74/EÜ) jõustamine on liikmesriikide ainupädevuses.

Lisateave:

http://ec.europa.eu/food/animal/welfare/farm/laying_hens_en.htm

Kontaktisikud:

Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)

Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)


Side Bar