Navigation path

Left navigation

Additional tools

European Commission - Press release

Καλή μεταχείριση των ζώων: η Επιτροπή καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν την απαγόρευση των κλωβών για όρνιθες ή να αντιμετωπίσουν τον κίνδυνο νομικών συνεπειών...

Βρυξέλλες, 20 Οκτωβρίου 2011 – Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότρεψε εκ νέου τα κράτη μέλη να επιβάλλουν την απαγόρευση των μη διευθετημένων κλωβών για ωοπαραγωγούς όρνιθες που αρχίζει να ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2012, και προειδοποίησε ότι θα υιοθετήσει μέτρα κατά εκείνων που δεν θα συμμορφωθούν με τη σχετική νομοθεσία της ΕΕ.

«Η πολιτική απόφαση για την απαγόρευση λήφθηκε το 1999. Έχουν περάσει δώδεκα έτη και, σύμφωνα με αναφορές, η κατάσταση σε μερικά κράτη μέλη δεν είναι ικανοποιητική. Οι συνέπειες για την καλή μεταχείριση των ζώων και τον κίνδυνο στρεβλώσεων στην αγορά είναι πραγματικές. Θα υπονομεύσουν τις επενδύσεις και τις προσπάθειες συμμόρφωσης που έχουν ήδη γίνει, καθώς και την εμπιστοσύνη του καταναλωτή. Αυτό είναι σαφώς απαράδεκτο» δήλωσε ο κ. John Dalli, επίτροπος αρμόδιος για την Υγεία και την Προστασία των Καταναλωτών κατά την παρέμβασή του στο σημερινό Συμβούλιο Γεωργίας, στο οποίο συζητήθηκε το εν λόγω ζήτημα. Ο επίτροπος πρόσθεσε: «Η Επιτροπή δεν προτίθεται να παρατείνει την προθεσμία επιβολής της απαγόρευσης και δεν θα διστάσει να κινήσει τη διαδικασία επί παραβάσει κατά περιπτώσεων μη συμμόρφωσης».

Ο επίτροπος κ. Dalli ανακοίνωσε επίσης ότι εμπειρογνώμονες της υπηρεσίας επιθεώρησης της Επιτροπής, του Γραφείου Τροφίμων και Κτηνιατρικών Θεμάτων (ΓΤΚΦ), θα αρχίσουν να επισκέπτονται συγκεκριμένα κράτη μέλη από τον Ιανουάριο του 2012. Τυχόν απόφαση να κινηθεί η διαδικασία επί παραβάσει θα βασιστεί στα αποτελέσματα των εν λόγω ελέγχων.

Ιστορικό

Προσπάθειες για την επιτάχυνση της εφαρμογής

Κατά τα τελευταία έτη η Επιτροπή αξιοποίησε κάθε ευκαιρία να υπενθυμίσει στα κράτη μέλη την ευθύνη τους για την επιβολή της νομοθεσίας. Μεταξύ άλλων, ζήτησε από τα κράτη μέλη να υποβάλουν συγκεκριμένα σχέδια δράσης, που να περιλαμβάνουν κυρώσεις σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, για την επιβολή της απαγόρευσης εντός της προθεσμίας. Μεταξύ του 2008 και 2010, το ΓΤΚΦ έλεγξε 20 κράτη μέλη και εξέτασε την εκεί κατάσταση επιβολής.

Τον Δεκέμβριο του 2010, το Κοινοβούλιο εξέδωσε ψήφισμα με το οποίο υποστηρίζει την εφαρμογή της απαγόρευσης χωρίς καθυστέρηση και καλεί την Επιτροπή να αναλάβει δράση για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης προς τη νομοθεσία.

Τον Ιανουάριο του τρέχοντος έτους, η Επιτροπή διοργάνωσε συνάντηση μεταξύ μιας σειράς ενδιαφερόμενων παραγόντων για να συζητηθούν πιθανές επιλογές με σκοπό να εξασφαλιστεί η αταλάντευτη εφαρμογή της απαγόρευσης ανά την ΕΕ. Για να μπορέσει να αξιολογηθεί δεόντως η πρόοδος εφαρμογής της απαγόρευσης, η Επιτροπή ζήτησε επίσης από τα κράτη μέλη να αποστείλουν στοιχεία αναφορικά με τον αριθμό των ωοπαραγωγών ορνίθων, σε κατηγορίες ανάλογα με το σύστημα εκτροφής μέχρι την 1η Απριλίου 2011. Tα στοιχεία αποκάλυψαν ότι σε ορισμένα κράτη μέλη θα υπάρχουν ακόμη ωοπαραγωγοί όρνιθες σε μη διευθετημένους κλωβούς στο τέλος του έτους.

Το ζητούμενο

Η νομοθεσία αναφορικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις για την προστασία των ωοπαραγωγών ορνίθων υφίσταται από το 1999, όταν τα κράτη μέλη της ΕΕ συμφώνησαν επί των διατάξεών της και ως προς το χρονοδιάγραμμα συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, οι μη διευθετημένοι κλωβοί θα πρέπει να πάψουν να υπάρχουν μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2012. Θα πρέπει να αντικατασταθούν από άλλα συστήματα που είναι πιο κατάλληλα να ικανοποιήσουν τις βιολογικές ανάγκες καθώς και τις ανάγκες συμπεριφοράς των ζώων. Οι μη διευθετημένοι κλωβοί παρέχουν στις όρνιθες λιγότερο χώρο διαβίωσης απ' ότι οι διευθετημένοι και δεν διαθέτουν κατασκευές, όπως οι φωλιές ή οι κούρνιες, που συμβάλλουν σε μια πιο ανθρώπινη μεταχείριση των ορνίθων.

Η ανάγκη αντικατάστασης των μη διευθετημένων κλωβών υποστηρίζεται από γνωμοδότηση της EFSA του 2005 σχετικά με ορισμένες πτυχές διαφόρων συστημάτων εκτροφής ωοπαραγωγών ορνίθων σχετικές με την καλή μεταχείριση των ζώων.

Διατέθηκαν κονδύλια αγροτικής ανάπτυξης για την αναβάθμιση των συστημάτων εκτροφής ωοπαραγωγών ορνίθων, αλλά μόνο ορισμένα κράτη μέλη (όπως π.χ. η Ιρλανδία) τα χρησιμοποίησαν για να βελτιώσουν τη συμμόρφωσή τουςπρος τις νομικές απαιτήσεις. Ορισμένα κράτη μέλη αναβάθμισαν τα συστήματα εκτροφής τους ακόμη και πριν από την έναρξη ισχύος της οδηγίας. Η Σουηδία (1999), το Λουξεμβούργο (2007), η Αυστρία (2009) και η Γερμανία (2010) ανέφεραν συμμόρφωση προς τις νομικές διατάξεις σε ποσοστό 100%.

Η ΕΕ είναι αυτάρκης σε αυγά με κέλυφος, σύμφωνα με μελέτη που διενέργησε το 2010 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Οι εισαγωγές της αφορούν κυρίως προϊόντα αυγού και η ποσότητα δεν ήταν ποτέ σημαντικά υψηλή.

Ο Ευρωπαίος πολίτης δύναται να λάβει πληροφορίες σχετικά με τον τύπο εκτροφής απευθείας από τα αυγά. Ένας αριθμός, που αφορά το σύστημα εκτροφής, είναι τυπωμένος σε σφραγίδα απευθείας πάνω στο κέλυφος του αυγού. Αυτό είναι το μοναδικό υποχρεωτικό ευρωπαϊκό σύστημα επισήμανσης που υπάρχει μέχρι τώρα αναφερόμενο στον τύπο εκτροφής. Χάρη σε αυτό το σύστημα ταξινόμησης η ΕΕ έχει σημειώσει σημαντική αύξηση στην κατανάλωση αυγών «ελεύθερης βοσκής».

Η επιβολή της εφαρμογής της οδηγίας (1999/74/EΚ) ανήκει στην αποκλειστική αρμοδιότητα των κρατών μελών.

Για περισσότερες πληροφορίες:

http://ec.europa.eu/food/animal/welfare/farm/broilers_en.htm

Contacts :

Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)

Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)


Side Bar