Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Dyrevelfærd: Kommissionen opfordrer medlemsstaterne til at indføre forbuddet mod bure til høns, da de ellers risikerer at blive retsforfulgt

Bruxelles, den 20. oktober 2011 – I dag opfordrede Europa-Kommissionen endnu en gang medlemsstaterne til at indføre forbuddet mod ikke-stimulusberigede bure til æglæggende høner, som træder i kraft den 1. januar 2012, og advarede om, at der vil blive truffet foranstaltninger over for de medlemsstater, der ikke overholder den relevante EU-lovgivning.

"Den politiske beslutning om forbuddet blev truffet i 1999. Tolv år er gået siden da, og situationen i visse medlemsstater er efter forlydende stadig utilfredsstillende. Konsekvenserne for dyrenes velfærd og risikoen for markedsfordrejning er reelle. Dette kan underminere de investeringer og bestræbelser på at overholde lovgivningen, som allerede er iværksat, samt forbrugernes tillid, hvilket er uacceptabelt", sagde kommissær for sundhed og forbrugere, John Dalli, i dag i sin tale, da landbrugsministrene mødtes i Rådet for at drøfte dette emne. "Kommissionen," tilføjede han, "har ikke til hensigt at udskyde fristen for indførelse af forbuddet og vil ikke tøve med at indlede overtrædelsesprocedurer, hvis reglerne ikke overholdes."

John Dalli meddelte også, at eksperter fra Kommissionens inspektionstjeneste, Levnedsmiddel- og Veterinærkontoret (FVO), i januar 2012 vil indlede en række inspektioner i udvalgte medlemsstater. Beslutninger om eventuelle overtrædelsesprocedurer vil blive truffet efter disse kontrolbesøg.

Baggrund

Indsats for at fremskynde gennemførelsen

I de senere år har Kommissionen benyttet enhver lejlighed til at minde medlemsstaterne om deres ansvar for at gennemføre lovgivningen. Kommissionen har bl.a. anmodet medlemsstaterne om at indsende specifikke handlingsplaner, med sanktioner i tilfælde af manglende overholdelse af reglerne, for håndhævelse af forbuddet inden for fristen. Mellem 2008 og 2010 gennemførte FVO kontrolbesøg i 20 medlemsstater og undersøgte, hvor langt, man er kommet med gennemførelsen i disse medlemsstater.

I december 2010 vedtog Parlamentet en beslutning, hvor man gik ind for en hurtig gennemførelse af forbuddet og opfordrede Kommissionen til at træffe foranstaltninger for at sikre overholdelsen af direktivet.

I januar i år var Kommissionen vært for et møde for alle interesseparter, hvor man drøftede de forskellige modeller for at sikre, at forbuddet gennemføres i hele EU. For at evaluere, hvor langt man er kommet med gennemførelsen, anmodede Kommissionen også medlemsstaterne om at indsende oplysninger om antallet af æglæggende høner opdelt efter driftssystem pr. 1. april 2011. Oplysningerne viste, at der ved årets udgang stadig vil være æglæggende høner i ikke-stimulusberigede bure i visse medlemsstater.

Hvad står der på spil?

Lovgivningen om mindstekrav til beskyttelse af æglæggende høner har eksisteret siden 1999, hvor EU's medlemsstater enedes om disse bestemmelser og om en tidsramme for overholdelse af kravene.

I henhold til lovgivningen skal ikke-stimulusberigede bure være udfaset pr. 1. januar 2012. De skal erstattes af andre systemer, som bedre tager hensyn til dyrenes biologiske og adfærdsmæssige behov. Ikke-stimulusberigede bure giver hønerne mindre plads at leve på end stimulusberigede bure og har ikke strukturer som f.eks. rede eller siddepind, som bidrager til mere dyrevenlige produktionssystemer for æglæggende høner.

Behovet for at erstatte de ikke-stimulusberigede bure understøttes af en udtalelse fra Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet fra 2005 om velfærdsaspekter ved en række produktionssystemer for æglæggende høner.

Fonden for udvikling af landdistrikter har ydet midler til opdatering af produktionssystemer for æglæggende høner, men kun enkelte medlemsstater (som f.eks. Irland) har anvendt dem til at overholde kravene i lovgivningen. Visse medlemsstater opdaterede endda deres produktionssystemer, før direktivet trådte i kraft. Sverige (1999), Luxembourg (2007), Østrig (2009) og Tyskland (2010) har meddelt, at de opfylder kravene 100 %.

EU er ifølge en undersøgelse, som Europa-Parlamentet gennemførte i 2010 selvforsynende med æg med skal. EU importerer hovedsagelig ægprodukter, og importmængderne har aldrig været særligt store.

De europæiske borgere kan finde oplysninger om driftsformen direkte på æggene. Et nummer svarende til driftssystemet stemples direkte på æggeskallen. Dette er indtil videre det eneste obligatoriske europæiske mærkningssystem, som henviser til driftsformen. Med dette klassifikationssystem er der i EU sket en markant stigning i forbruget af æg fra fritgående høns.

Håndhævelsen af direktivet om æglæggende høner (1999/74/EF) hører udelukkende under medlemsstaternes ansvarsområde.

Flere oplysninger kan findes her:

http://ec.europa.eu/food/animal/welfare/farm/laying_hens_en.htm

Kontakpersoner :

Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)

Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)


Side Bar