Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise – Tisková zpráva

Dobré životní podmínky zvířat: Komise naléhá na členské státy: zrušte klecový chov slepic, jinak se vystavíte riziku právních kroků

V Bruselu dne 20. října 2011 – Evropská komise dnes opět vyzvala členské státy, aby provedly opatření spojená se zákazem nezdokonalených klecí pro nosnice, který vstoupí v platnost dne 1. ledna 2012, a varovala, že bude přijímat opatření proti těm, kteří nebudou jednat v souladu s příslušnými právními předpisy EU.

„Politické rozhodnutí pro zákaz bylo přijato v roce 1999. Uběhlo dvanáct let, a situace v některých členských státech je podle našich zjištění stále neuspokojivá. Důsledky pro dobré životní podmínky zvířat a riziko narušení trhu tedy skutečně existují. To by znamenalo ohrožení investic a již vynaloženého úsilí o dodržování předpisů, jakož i ztrátu důvěry spotřebitelů, a to je jednoznačně nepřijatelné, uvedl komisař pro zdraví a spotřebitelskou politiku John Dalli během svého dnešního projevu na zasedání Rady pro zemědělství, kde se o diskutovalo o této otázce. „Komise nemá v úmyslu prodloužit lhůtu zákazu a nebude se zdráhat zahájit řízení pro porušení právních předpisů v případech nesouladu, uvedl dále.

Komisař Dalli rovněž oznámil, že odborníci z kontrolního útvaru Komise, Potravinového a veterinárního úřadu (PVÚ), začnou od ledna 2012 cíleně navštěvovat členské státy. Veškerá rozhodnutí o řízení pro porušení právních předpisů budou založena na výsledcích uvedených auditů.

Souvislosti

Úsilí vynaložené na rychlejší provádění směrnice

Komise v posledních letech využila každou příležitost k tomu, aby členským státům připomněla jejich odpovědnost za provádění právních předpisů. K prosazení zákazu ve stanovené lhůtě mimo jiné požádala členské státy, aby předložily specifické akční plány obsahující sankce v případě nesplnění povinnosti. Mezi roky 2008 a 2010 provedl PVÚ audit ve 20 členských státech a prozkoumal v nich stav provádění předpisu.

V prosinci 2010 přijal Evropský parlament usnesení podporující bezodkladné provedení zákazu a vyzval Komisi, aby přijala opatření k zajištění dodržování příslušných právních předpisů.

V lednu tohoto roku uspořádala Komise zasedání, jehož se zúčastnily různé zainteresované subjekty a kde se jednalo o možnostech prosazení úplného zákazu v celé EU. S cílem umožnit správné posouzení stavu provádění směrnice Komise rovněž požádala členské státy, aby k 1. dubnu 2011 zaslaly údaje o počtu nosnic rozčleněné podle systému chovu. Z údajů vyplynulo, že v některých členských státech budou ke konci roku stále nosnice v nezdokonalených klecích.

Co je v sázce

Právní předpis o minimálních normách na ochranu nosnic existuje od roku 1999, kdy se členské státy EU dohodly na jeho ustanoveních a o časovém rámci pro splnění příslušných požadavků.

V souladu s právními předpisy se mají nezdokonalené klece postupně vyřazovat až do úplného zrušení k 1. lednu 2012. Měly by být nahrazeny jinými systémy, které umožňují lépe uspokojit biologické a behavoriální potřeby zvířat. V nezdokonalených klecích mají slepice menší životní prostor než ve zdokonalených a chybí v nich struktury, jako je hnízdo nebo bidýlko, které přispívají k humánnějšímu chovu nosnic.

Potřebu nahradit nezdokonalené klece podporuje stanovisko EFSA z roku 2005 o aspektech dobrých životních podmínek různých systémů chovu nosnic.

K dispozici byly finanční prostředky na rozvoj venkova určené na modernizaci systémů chovu nosnic, ale pouze některé členské státy (např. Irsko) je použily k lepšímu dodržování právních požadavků. Některé členské státy zmodernizovaly své systémy chovu ještě předtím, než směrnice vstoupila v platnost. Švédsko (1999), Lucembursko (2007), Rakousko (2009) a Německo (2010) oznámily 100% shodu s právními předpisy.

Podle studie provedené v roce 2010 Evropským parlamentem je EU soběstačná, pokud jde o celá vejce. Dovážejí se hlavně vaječné výrobky, a to v množstvích, která nikdy nebyla významná.

Občané EU mohou získat informace o typu chovu přímo na vejcích. Číslo označující systém chovu je vytištěno přímo na vaječnou skořápku. Toto je doposud jediný evropský systém označování typu chovu, který je v platnosti. Díky tomuto klasifikačnímu systému došlo v EU k významnému zvýšení spotřeby vajec od slepic z volného výběhu.

Prosazování směrnice o nosnicích (směrnice 1999/74/ES) spadá do výlučné pravomoci členských států.

Více informací je k dispozici na adrese:

http://ec.europa.eu/food/animal/welfare/farm/laying_hens_en.htm

Kontakty :

Frédéric Vincent (+32 22987166)

Aikaterini Apostola (+32 22987624)


Side Bar