Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия — Съобщение за пресата

Хуманно отношение към животните: Комисията настоява държавите-членки да забранят използването на неуголемени клетки за кокошки; правни действия грозят държавите, неспазили изискването

Брюксел, 20 октомври 2011 г. — Днес Европейската комисия отново прикани държавите-членки да приложат забраната за използване на неуголемени клетки за кокошки носачки, която влиза в сила на 1 януари 2012 г., и предупреди, че ще приеме мерки срещу тези държави, които не се съобразят със съответното законодателство на ЕС.

„Политическото решение за забраната беше прието през 1999 г. Оттогава изминаха дванадесет години и получените данни сочат, че положението в някои държави-членки е незадоволително. Последиците за хуманното отношение към животните и опасността от нарушения на пазара са реални. Те ще засегнат инвестициите и положените усилия за съобразяване с изискванията, както и доверието на потребителите, а това е напълно неприемливо“, заяви Джон Дали, комисарят, отговарящ за здравеопазването и защитата на потребителите, по време на изказването си днес на заседанието на Съвета по селско стопанство, където беше обсъден въпросът. Той добави: „Комисията не предвижда отлагане на срока, в който забраната да започне да се прилага, и не би се поколебала да образува производства за установяване на неизпълнение на задължения.“

Комисар Дали също съобщи, че експертите от инспекционната служба на Комисията — Хранителната и ветеринарна служба (ХВС), ще започнат да посещават държавите-членки от 2012 г. Всяко решение за образуване на производство за установяване на неизпълнение на задължения ще се основава на резултатите от тези проверки.

История на досието

Положени усилия за ускоряване на прилагането

В последните години Комисията използва всяка възможност, за да напомни на държавите-членки отговорността им за прилагане на законодателството. Освен всичко друго, с цел забраната да бъде приведена в изпълнение в рамките на определения срок, Комисията поиска от държавите-членки да представят конкретни планове за действие, които съдържат санкции за неизпълнение. Между 2008 г. и 2010 г. ХВС извърши проверки в 20 държави-членки, като разгледа привеждането в изпълнение на мерките във всяка една от тях.

През декември 2010 г. Парламентът прие резолюция, с която подкрепя незабавното прилагане на забраната и приканва Комисията да предприеме действия, за да осигури съобразяване със законодателството.

През януари тази година Комисията организира многостранна среща на заинтересованите страни, за да бъдат обсъдени възможностите за осигуряване на пълното прилагане на забраната в целия ЕС. За да се гарантира правилно оценяване на състоянието на изпълнението Комисията също поиска от държавите-членки до 1 април 2011 г. да изпратят данни относно броя на кокошките носачки, категоризирани според използваната система за отглеждане. Данните показаха, че в някои държави-членки в края на годината все още ще се използват неуголемени клетки за кокошки носачки.

Контекст

Законодателството, уреждащо минималните стандарти за защита на кокошките носачки, съществува от 1999 г., когато държавите-членки постигнаха съгласие относно неговите разпоредби и сроковете за съобразяване с изискванията.

Съгласно това законодателство неуголемените клетки трябва постепенно да бъдат премахнати до 1 януари 2012 г. Те трябва да бъдат заменени с други системи, чрез които по-добре се удовлетворяват биологичните и поведенческите потребности на животните. Неуголемените клетки предоставят на кокошките по-малко жизнено пространство отколкото уголемените и в тях няма изградени гнезда или пръчки за кацане, които да осигуряват по-хуманно отглеждане на кокошките.

Необходимостта от замяна на неуголемените клетки се подкрепя от становището на ЕОБХ от 2005 г. относно свързаните с хуманното отношение към животните аспекти на различните системи за отглеждане на кокошки носачки.

Бяха предоставени финансови средства за развитие на селските региони, предназначени за подобряване на системите за отглеждане на кокошки носачки, но само някои държави-членки (като например Ирландия) са ги използвали за по-добро съобразяване със законовите изисквания. Някои държави-членки подобриха своите системи за отглеждане дори преди влизането в сила на директивата. Швеция (1999 г.), Люксембург (2007 г.), Австрия (2009 г.) и Германия (2010 г.) предоставиха данни, че са се съобразили изцяло с правните разпоредби.

Съгласно изследване, извършено през 2010 г. от Европейския парламент, нуждите от цели сурови яйца в ЕС могат да бъдат задоволени изцяло от производството в Съюза. Вносът в ЕС е предимно на яйчни продукти и никога не е достигал изключително високи нива.

Европейските граждани могат да разберат какъв е бил видът отглеждане от информацията, посочена върху самите яйца. Върху черупките на яйцата е отпечатан номер, който е свързан със системата за отглеждане. Досега това е единствената задължителна европейска система за обозначаване на вида на отглеждане. Благодарение на тази система за класификация в ЕС беше отбелязано значително нарастване на консумацията на яйца от кокошки, свободно отглеждани на открито.

Осигуряването на изпълнение на Директивата за кокошките носачки (1999/74/ЕО) е задължение единствено на държавите-членки.

За повече информация:

http://ec.europa.eu/food/animal/welfare/farm/laying_hens_en.htm

За контакти:

Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)

Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)


Side Bar