Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/120

Bryssel den 2 februari 2011

EU föreslår att passageraruppgifter ska kunna användas för bekämpa allvarlig brottslighet och terrorism

Europeiska kommissionen har i dag lagt fram ett förslag till ett EU-direktiv om användande av PNR-uppgifter i syfte att bekämpa allvarlig brottslighet och terrorism. Förslaget innebär att flygbolagen blir skyldiga att lämna passageraruppgifter (s.k. PNR-uppgifter) till EU:s medlemsstater om de passagerare som reser in i eller ut ur EU, samtidigt som det åligger dessa bolag att garantera ett fullgott skydd både för privatlivet och för personuppgifter.

”Detta förslag till EU-direktiv om PNR-uppgifter är en viktig del av EU:s säkerhetspolitik. Det behövs gemensamma EU-regler för att man ska lyckas bekämpa allvarlig brottslighet, t.ex. narkotikasmuggling, människohandel, och terrorism, samtidigt som man garanterar att passagerarnas privatliv och rättigheter får ett fullgott skydd i alla medlemsstater. Förslaget innebär att medlemsstaterna måste anonymisera alla PNR-uppgifter som samlas in”, sade Cecilia Malmström som är EU:s kommissionär för inrikesfrågor.

I detta förslag fastställer kommissionen gemensamma regler för EU:s medlemsstater när det gäller införandet av de nationella PNR-systemen.

Kommissionen föreslår följande:

  • Flygbolagen ska överföra alla passageraruppgifter för internationella flygningar som de har i sina bokningssystem till en särskild enhet i den medlemsstat som är utrese- eller bestämmelseland. Medlemsstaterna ska analysera och lagra uppgifterna i syfte att förhindra, upptäcka, utreda och lagföra allvarlig brottslighet och terroristbrott.

  • Ett fullgott skydd av privatlivet och personuppgifter. PNR-uppgifter får inte användas för något annat ändamål än bekämpning av allvarlig brottslighet och terroristbrott (strikt begränsning av syftet). De brottsbekämpande myndigheterna i medlemsstaterna är skyldiga att anonymisera uppgifterna en månad efter flygningen, och uppgifterna får totalt lagras i högst fem år (kort lagringsperiod). När det gäller känsliga uppgifter som kan avslöja ras, etniskt ursprung, politiska åsikter eller religiös övertygelse, får dessa inte överföras av flygbolagen till, eller på något sätt användas av, medlemsstaterna. Medlemsstaterna kommer inte att ha tillgång till flygbolagens databaser, utan dessa måste ställa en begäran till de berörda flygbolagen som skickar uppgifterna till dem. Medlemsstaterna är skyldiga att inrätta särskilda enheter som ska hantera uppgifterna och se till att de lagras på ett säkert sätt. De ska även se till att dessa enheter övervakas av en oberoende tillsynsmyndighet (dataskyddsmyndighet). Därutöver införs dels tydliga regler om passagerares rätt till korrekt information om insamlandet av PNR-uppgifter, dels regler som ger passagerarna rätt att tillgå, korrigera och stryka uppgifter samt regler om rätt till kompensation och rättslig prövning.

  • Tydliga regler om hur överföringen av uppgifter ska ske, t.ex. rörande antalet gånger uppgifter får överföras av flygbolagen till medlemsstaterna och säkerheten vid sådana överföringar. Sådana regler syftar till att begränsa inverkan på skyddet av privatlivet och minimera kostnaderna för flygbolagen.

Bakgrund

PNR-uppgifter är de uppgifter som lämnats av passagerarna och samlats in av flygbolagen i samband med beställning och bokning av biljetter samt vid incheckningen.

I praktiken fungerar det redan nu så att medlemsstaternas brottsbekämpande myndigheter samlar in PNR-uppgifter i enskilda fall eller för enskilda flygningar. Kommissionens förslag skulle möjliggöra en mer systematisk användning av passageraruppgifter för alla berörda flygningar och skapa ett enhetligt tillvägagångssätt för alla medlemsstater. På så sätt undviker man en ojämn skyddsnivå för passagerarnas personuppgifter samt säkerhetsbrister, ökade kostnader och rättsosäkerhet för både flygbolag och passagerare.

Den behandling av PNR-uppgifter som föreskrivs i förslaget överensstämmer med de regler för skydd av personuppgifter som anges i rambeslutet om skydd av personuppgifter från 2008, och kommer därför att garanterar ett fullgott skydd av dessa uppgifter.

Förenta staterna, Kanada och Australien kräver för närvarande att flygbolag från EU tillhandahåller PNR-uppgifter om samtliga passagerare som flyger till eller från dessa länder. Erfarenheterna från dessa länder och EU:s medlemsstater bekräftar att PNR-uppgifterna är nödvändiga för att man ska kunna bekämpa allvarlig brottslighet och terrorsim.

Det förslag som nu läggs fram ersätter kommissionens förslag till rambeslut om användningen av PNR-uppgifter från 2007. Lissabonfördragets ikraftträdande gjorde att förslaget från 2007 måste läggas fram på nytt i en omarbetad form som tar hänsyn till de regler som gäller enligt det nya fördraget.

Vad händer nu?

Beredningen av förslaget i ministerrådet och Europaparlamentet förväntas ta omkring två år.

För ytterligare upplysningar:

Cecilia Malmströms hemsida (EU-kommissionens ledamot med ansvar för inrikes frågor):

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/index_en.htm

Hemsida för generaldirektoratet för inrikes frågor:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm

MEMO/11/60


Side Bar