Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/120

V Bruseli 2. februára 2011

EÚ navrhuje využívať údaje o cestujúcich na boj proti závažnej trestnej činnosti a terorizmu

Európska komisia dnes predložila návrh smernice EÚ o osobných záznamoch o cestujúcich (PNR), ktorej cieľom je boj proti závažnej trestnej činnosti a terorizmu. Návrh ukladá leteckým dopravcom povinnosť poskytovať členským štátom EÚ údaje o cestujúcich, ktorí vstupujú na územie EÚ alebo jej územie opúšťajú, pričom zároveň zaručuje vysokú úroveň ochrany súkromia a osobných údajov.

Tento návrh smernice EÚ o osobných záznamoch cestujúcich je dôležitou súčasťou bezpečnostnej politiky EÚ. Na boj proti závažnej trestnej činnosti, ako je pašovanie drog alebo obchodovanie s ľuďmi, ako aj na boj proti terorizmu sú potrebné spoločné pravidlá na úrovni EÚ, ktoré zaistia rešpektovanie súkromia cestujúcich a komplexnú ochranu ich práv vo všetkých členských štátoch. Návrh vyžaduje, aby členské štáty anonymizovali všetky zhromaždené údaje z osobných záznamov cestujúcich,“ uviedla komisárka pre vnútorné záležitosti Cecilia Malmströmová.

Komisia v tomto návrhu stanovuje spoločné pravidlá pre vytvorenie vnútroštátnych systémov PNR v členských štátoch EÚ.

Komisia navrhuje:

  • aby leteckí dopravcovia odovzdávali údaje o cestujúcich na medzinárodných linkách uložené v ich rezervačných systémoch určenému útvaru v členskom štáte príletu alebo odletu. Členské štáty budú analyzovať a uchovávať tieto údaje na účely prevencie, odhaľovania, vyšetrovania a stíhania závažnej trestnej činnosti a teroristických trestných činov;

  • prísnu ochranu súkromia a osobných údajov. Údaje PNR sa nesmú použiť na žiaden iný účel než na boj proti závažnej trestnej činnosti a teroristickým trestným činnom (prísne obmedzenie účelu). Orgány presadzovania práva v členských štátoch musia údaje anonymizovať jeden mesiac po uskutočnení letu a údaje sa nesmú uchovávať dlhšie ako päť rokov (krátke obdobie uchovávania údajov). Leteckí dopravcovia nikdy nesmú členským štátom poskytovať citlivé údaje, ktoré by mohli odhaľovať rasový alebo etnický pôvod, politické názory alebo náboženské vyznanie, a členské štáty nesmú takéto údaje žiadnym spôsobom používať. Členské štáty nebudú mať prístup do databáz leteckých dopravcov. O údaje budú musieť požiadať dotknutých leteckých dopravcov, ktorí im ich následne zašlú (tzv. metóda „push“). Členské štáty sú povinné zriadiť vyhradené útvary, ktoré budú zodpovedné za nakladanie s údajmi a za zaistenie ich bezpečnosti, a zaistiť, aby kontrolu nad týmito útvarmi vykonával nezávislý dozorný orgán (orgán pre ochranu údajov). Zavádzajú sa tiež jasné pravidlá, pokiaľ ide o právo cestujúcich na informácie o zhromažďovaní údajov PNR, ako aj pravidlá, ktoré cestujúcim zaručujú právo na prístup k údajom, na ich opravu a vymazanie, a tiež na náhradu škody a na opravné prostriedky;

  • jasné pravidlá prenosu údajov, ako sú napríklad pravidlá určujúce, koľkokrát môžu leteckí dopravcovia odovzdať údaje členským štátom, alebo pravidlá bezpečnosti týchto prenosov zamerané na obmedzenie vplyvu na súkromie a minimalizovanie nákladov leteckých dopravcov.

Kontext

Údaje z osobných záznamov o cestujúcich (Passenger Name Record – PNR) pozostávajú z informácií, ktoré poskytli cestujúci a zhromaždili dopravcovia v priebehu objednávania a rezervácie leteniek a registrácie na let.

V praxi už mnohé orgány presadzovania práva členských štátov zhromažďujú údaje PNR v závislosti od jednotlivých prípadov alebo letov. Návrh Komisie by umožnil systematickejšie využívanie týchto údajov v prípade všetkých príslušných letov a vytvorenie koherentného prístupu vo všetkých členských štátoch. Bude tak možné predísť rozdielnej úrovni ochrany osobných údajov cestujúcich, ako aj bezpečnostným nedostatkom, zvýšeným nákladom a právnej neistote leteckých dopravcov a cestujúcich.

Spracovanie údajov PNR podľa tohto návrhu bude v súlade s pravidlami ochrany údajov stanovenými v rámcovom rozhodnutí o ochrane údajov z roku 2008, čo zaistí vysokú úroveň ochrany osobných údajov.

Spojené štáty americké, Kanada a Austrália v súčasnosti od leteckých dopravcov z EÚ vyžadujú poskytovanie údajov PNR o všetkých osobách, ktoré do týchto krajín prilietajú alebo z nich odlietajú. Skúseností uvedených krajín a tých členských štátov EÚ, ktoré údaje PNR využívajú, potvrdzujú, že údaje PNR sú potrebné na boj proti závažnej trestnej činnosti a terorizmu.

Tento návrh nahrádza návrh rámcového rozhodnutia o využívaní osobných záznamov cestujúcich, ktorý predložila Komisia v roku 2007. Po nadobudnutí platnosti Lisabonskej zmluvy musel byť návrh z roku 2007 znovu predložený v súlade s novými ustanoveniami zmluvy.

Ďalšie kroky

Očakáva sa, že rokovanie o tomto návrhu v Rade ministrov a v Európskom parlamente bude trvať približne dva roky.

Ďalšie informácie

Domovská stránka Cecilie Malmströmovej, komisárky EÚ pre vnútorné záležitosti:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/index_en.htm

Domovská stránka GR pre vnútorné záležitosti:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm

MEMO/11/60


Side Bar