Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/120

Bruksela, dnia 2 lutego 2011 r.

Unijny wniosek w sprawie danych dotyczących pasażerów, który ma na celu zwalczanie poważnej przestępczości i terroryzmu

Komisja Europejska przedstawiła dziś wniosek w sprawie dyrektywy w sprawie danych dotyczących przelotu pasażera (PNR), która ma na celu zwalczanie poważnej przestępczości i terroryzmu. Wniosek nakłada na przewoźników lotniczych obowiązek przekazywania państwom członkowskim UE danych dotyczących pasażerów wjeżdżających na terytorium UE lub je opuszczających, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego poziomu ochrony prywatności i danych osobowych.

Niniejszy wniosek w sprawie unijnej dyrektywy dotyczącej danych PNR jest ważnym elementem polityki bezpieczeństwa UE. Wspólne zasady na poziomie UE są niezbędne do zwalczania poważnych przestępstw, takich jak przemyt narkotyków i handel ludźmi oraz terroryzm, a także do zagwarantowania przestrzegania prywatności pasażerów i ich praw we wszystkich państwach członkowskich. Niniejszy wniosek nakłada na państwa członkowskie obowiązek anonimizacji wszystkich gromadzonych danych PNR, powiedziała Cecilia Malmström, europejska komisarz do spraw wewnętrznych.

W przedłożonym wniosku Komisja ustanawia wspólne zasady, których państwa członkowskie powinny przestrzegać przy tworzeniu krajowych systemów danych PNR.

Komisja proponuje:

  • aby przewoźnicy lotniczy przekazywali dane dotyczące pasażerów w lotach międzynarodowych gromadzone w systemach rezerwacji specjalnej jednostce w państwie członkowskim przylotu lub wylotu. Państwa członkowskie będą analizowały i zachowywały dane do celów zapobiegania poważnej przestępczości i przestępstwom terrorystycznym, ich wykrywania, prowadzenia dochodzeń w ich sprawie i ich ścigania;

  • silną ochronę prywatności i danych osobowych. Dane PNR nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów oprócz zwalczania poważnej przestępczości i terroryzmu (ścisłe ograniczenie celu). Organy ścigania w państwach członkowskich muszą dokonać anonimizacji danych w terminie jednego miesiąca po odbyciu lotu przez pasażera, a ponadto dane te nie mogą być przechowywane przez okres dłuższy niż 5 lat (krótki okres przechowywania). Dane szczególnie chronione, na podstawie których można ustalić pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne lub religijne, nie mogą być przekazywane przez przewoźników lotniczych państwom członkowskim, ani w żaden inny sposób wykorzystywane. Państwa członkowskie nie będą miały możliwości dostępu do baz danych przewoźników lotniczych – będą składały wnioski o przekazanie im danych przez przewoźników (metoda push). Państwa członkowskie muszą ustanowić specjalne jednostki, które będą zajmowały się tymi danymi i zapewniały ich ochronę, oraz zagwarantować nadzór nad tymi jednostkami przez niezależne organy nadzorcze (z zakresu ochrony danych). Wprowadzone zostaną również jednoznaczne zasady dotyczące prawa pasażerów do dokładnych informacji na temat gromadzenia danych PNR oraz zasady umożliwiające pasażerom dostęp do danych, ich sprostowanie i usunięcie oraz zasady dotyczące odszkodowania i prawa do środków odwoławczych;

  • jednoznaczne zasady dotyczące sposobu przekazywania danych (np. ile razy dane mogą być przekazane przez przewoźników lotniczych państwom członkowskim), oraz bezpieczeństwa przekazywania danych, co ma na celu ograniczenie wpływu na prywatność pasażerów oraz zmniejszenie kosztów ponoszonych przez przewoźników lotniczych.

Kontekst

Dane dotyczące przelotu pasażera (PNR) obejmują informacje udzielone przez pasażerów i gromadzone przez przewoźników lotniczych przy rezerwacji i zakupie biletów lotniczych oraz przy odprawie.

W praktyce wiele organów ścigania w państwach członkowskich gromadzi dane PNR w odniesieniu do poszczególnych przypadków lub poszczególnych lotów. Wniosek Komisji umożliwiłby systematyczne wykorzystywanie danych dotyczących wszystkich lotów, w odniesieniu do których jest to właściwe oraz stworzył wspólne podejście we wszystkich państwach członkowskich. Pozwoli on uniknąć zróżnicowania poziomów ochrony danych osobowych pasażerów, a także luk w systemie bezpieczeństwa, zwiększenia kosztów oraz sytuacji niepewności prawnej dla przewoźników lotniczych i pasażerów.

Przetwarzanie danych PNR zgodnie z przedstawionym wnioskiem przebiegać będzie zgodnie z zasadami dotyczącymi ochrony danych osobowych określonymi w dyrektywie ramowej w sprawie ochrony danych osobowych z 2008 r., a zatem spełniać będzie wysokie standardy ochrony praw osobowych.

Stany Zjednoczone, Kanada i Australia obecnie zobowiązują przewoźników lotniczych z UE do udostępniania danych PNR wszystkich pasażerów lotniczych przylatujących do tych państw i wylatujących z nich. Doświadczenie tych państw oraz państw członkowskich UE, które wykorzystują dane PNR, stanowi potwierdzenie, że dane PNR są konieczne do zwalczania poważnej przestępczości i terroryzmu.

Przedstawiony wniosek zastępuje wniosek Komisji dotyczący decyzji ramowej w sprawie wykorzystywania danych PNR z 2007 r. W wyniku wejścia w życie Traktatu z Lizbony wniosek z 2007 r. musiał zostać przedłożony ponownie w oparciu o nowe przepisy traktatowe.

Kolejne kroki

Negocjacje w Radzie Ministrów i w Parlamencie Europejskim w sprawie tego wniosku mogą potrwać około 2 lat.

Dodatkowe informacje

Strona internetowa Cecilii Malmström, komisarz UE do spraw wewnętrznych:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/index_en.htm

Strona internetowa DG do spraw wewnętrznych:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm

MEMO/11/60


Side Bar