Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/120

Brussel, 2 februari 2011

EU-voorstel over gebruik van passagiersgegevens ter bestrijding van zware criminaliteit en terrorisme

De Europese Commissie heeft vandaag een voorstel gepresenteerd voor een EU-richtlijn betreffende het gebruik van passagiersgegevens ter bestrijding van zware criminaliteit en terrorisme. Het voorstel houdt in dat luchtvaartmaatschappijen de EU-lidstaten gegevens verstrekken over de passagiers die de EU in- of uitreizen, waarbij een hoog niveau van bescherming van privacy en persoonsgegevens wordt gewaarborgd.

"Dit voorstel voor een EU-richtlijn betreffende passagiersgegevens is een belangrijk onderdeel van het EU-veiligheidsbeleid. Om zware criminaliteit – zoals drugssmokkel en mensenhandel – en terrorisme te kunnen bestrijden en daarbij te waarborgen dat in alle lidstaten de privacy van de passagiers in acht wordt genomen en dat hun rechten volledig worden beschermd, zijn gemeenschappelijke EU-regels nodig. Het voorstel verplicht lidstaten ertoe alle verzamelde passagiersgegevens te anonimiseren," aldus Europees commissaris voor Binnenlandse Zaken Cecilia Malmström.

In dit voorstel heeft de Commissie gemeenschappelijke regels opgenomen op grond waarvan de EU-lidstaten nationale systemen voor de verwerking van passagiersgegevens moeten opzetten.

De Commissie stelt het volgende voor:

  • luchtvaartmaatschappijen moeten de in hun boekingssystemen opgeslagen gegevens over passagiers op internationale vluchten doorgeven aan een speciale eenheid in de lidstaat van vertrek of aankomst. De lidstaten analyseren de gegevens en slaan deze op met het oog op het voorkomen, opsporen, onderzoeken en vervolgen van zware criminaliteit en terroristische misdrijven.

  • privacy en persoonsgegevens moeten goed worden beschermd. Passagiersgegevens mogen uitsluitend worden gebruikt voor de bestrijding van zware criminaliteit en terroristische misdrijven (strikte doelbinding). De rechtshandhavingsinstanties in de lidstaten moeten de gegevens één maand na de vlucht anonimiseren en mogen gegevens in totaal niet langer dan vijf jaar bewaren (korte bewaarperiode). Gevoelige gegevens waaruit de raciale of etnische afkomst, de politieke opvattingen of de godsdienstige overtuiging zou kunnen blijken, mogen nooit door luchtvaartmaatschappijen worden doorgegeven of op enige wijze door de lidstaten worden gebruikt. De lidstaten krijgen geen toegang tot de databases van de luchtvaartmaatschappijen: de gegevens worden hun op verzoek door de betrokken luchtvaartmaatschappijen toegezonden (de zogeheten 'push'-methode). De lidstaten moeten speciale eenheden opzetten die de gegevens verwerken en veilig bewaren, en deze eenheden onder toezicht van een onafhankelijke gegevensbeschermingsautoriteit stellen. Het voorstel bevat verder duidelijke regels over het recht van passagiers op juiste informatie over het verzamelen van passagiersgegevens. Ook krijgen passagiers het recht om hun gegevens in te zien, te corrigeren en te wissen, en wordt voorzien in het recht op schadevergoeding en het aanwenden van rechtsmiddelen.

  • gegevens moeten worden doorgegeven volgens duidelijke regels, bv. over het aantal keren dat gegevens door luchtvaartmaatschappijen aan lidstaten mogen worden doorgegeven en de beveiliging die daarbij geboden is. Het is de bedoeling dat de gevolgen voor de privacy en de kosten voor de luchtvaartmaatschappijen zo beperkt mogelijk blijven.

Achtergrond

Onder passagiersgegevens wordt de informatie verstaan die passagiers aan luchtvaartmaatschappijen verstrekken wanneer zij een ticket reserveren en boeken en wanneer zij inchecken voor een vlucht.

In de praktijk verzamelen veel rechtshandhavingsinstanties in de lidstaten nu al passagiersgegevens, waarbij zij zich op bepaalde gevallen of vluchten richten. Het voorstel van de Commissie maakt het mogelijk de gegevens stelselmatiger en voor alle relevante vluchten te gebruiken en zorgt ervoor dat alle lidstaten op dezelfde wijze te werk gaan. Dit voorkomt ongelijke bescherming van passagiersgegevens, leemten in de beveiliging, hogere kosten en rechtsonzekerheid voor luchtvaartmaatschappijen en passagiers.

Volgens het voorstel moet de verwerking van passagiersgegevens voldoen aan de regels van het kaderbesluit over gegevensbescherming uit 2008. De persoonsgegevens worden dus goed beschermd.

Momenteel verplichten de Verenigde Staten, Canada en Australië de luchtvaartmaatschappijen uit de EU ertoe om de passagiersgegevens beschikbaar te stellen van alle personen die van en naar deze landen vliegen. De ervaring heeft deze landen en de EU-lidstaten die reeds gebruikmaken van passagiersgegevens, geleerd dat deze informatie nodig is om zware criminaliteit en terrorisme te bestrijden.

Dit voorstel vervangt het voorstel van de Commissie voor een kaderbesluit betreffende het gebruik van passagiersgegevens uit 2007. Door de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon moest het voorstel uit 2007 opnieuw worden ingediend volgens de nieuwe Verdragsregels.

Volgende stappen

Naar verwachting zullen de onderhandelingen over het voorstel in de Raad van Ministers en het Europees Parlement ongeveer twee jaar duren.

Meer informatie:

Homepage van Cecilia Malmström, EU-commissaris voor Binnenlandse Zaken:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/index_en.htm

Homepage van het directoraat-generaal Binnenlandse Zaken:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm

MEMO/11/60


Side Bar