Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/120

Briuselis, 2011 m. vasario 2 d.

ES pasiūlymas dėl keleivių duomenų naudojimo kovos su sunkiais nusikaltimais ir terorizmu tikslais

Šiandien Europos Komisija pateikė Direktyvos dėl keleivio duomenų įrašo (PNR) duomenų naudojimo kovos su sunkiais nusikaltimais ir terorizmu tikslais. Pasiūlymu oro vežėjai įpareigojami pateikti ES valstybėms narėms į ES atvykstančių arba iš ES išvykstančių keleivių duomenis, kartu užtikrindami aukštą privatumo ir asmens duomenų apsaugos lygį.

„Šis ES PNR direktyvos pasiūlymas – svarbus ES saugumo politikos žingsnis. Kovojant su sunkiais nusikaltimais, kaip antai su neteisėtu narkotikų ir asmenų įvežimu bei terorizmu, siekiant apsaugoti keleivių privatumą ir visapusiškai užtikrinti jų teises visose valstybėse narėse, būtinos bendros ES taisyklės. Pagal pasiūlymą reikalaujama, kad valstybės narės anonimizuotų visus surinktus PNR duomenis“, – teigė už vidaus reikalus atsakinga Europos Komisijos narė Cecilia Malmström.

Šiame pasiūlyme Komisija išdėsto bendras ES valstybių narių nacionalinių PNR sistemų kūrimo taisykles.

Komisija siūlo:

  • Kad oro vežėjai perduotų jų bilietų užsakymo sistemose turimus tarptautinių skrydžių keleivių duomenis į paskirtą skyrių atvykimo arba išvykimo valstybėje narėje. Valstybės narės nagrinės ir saugos duomenis sunkių ir teroristinių nusikaltimų prevencijos, nustatymo, tyrimo ir patraukimo už juos baudžiamojon atsakomybėn tikslais.

  • Užtikrinti griežtą privatumo ir asmens duomenų apsaugą. PNR duomenų negalima naudoti jokiu kitu tikslu, išskyrus kovos su sunkiais ir teroristiniais nusikaltimais (aiškus tikslų ribojimas). Po skrydžio praėjus vienam mėnesiui, valstybių narių teisėsaugos institucijos turi anonimizuoti duomenis ir jie neturi būti saugomi ilgiau negu penkerius metus iš viso (trumpas saugojimo laikotarpis). Neskelbtinų duomenų, kuriais gali būti atskleista rasė arba etninė kilmė, politiniai arba religiniai įsitikinimai, vežėjai negali perduoti valstybėms narėms ir pastarosios šių duomenų negali naudoti. Valstybės narės neturės galimybės pačios naudotis oro vežėjų duomenų bazėmis – valstybių narių prašymu duomenis joms siųs atitinkami oro vežėjai (vadinamasis eksporto metodas). Valstybės narės turi įsteigti paskirtus skyrius, atsakingus už duomenų tvarkymą ir apsaugą, taip pat užtikrinti, kad šiuos skyrius stebėtų nepriklausoma priežiūros institucija (duomenų apsauga). Taip pat nustatomos aiškios taisyklės, kuriomis reglamentuojama keleivių teisė gauti tikslią informaciją apie PNR duomenų rinkimą, ir taisyklės, kuriomis reglamentuojama keleivių teisė susipažinti su savo duomenimis, juos ištaisyti ir ištrinti, taip pat teisė gauti kompensaciją ir teisė į teisminį teisės gynimo būdą.

  • Nustatyti aiškias duomenų perdavimo taisykles, pvz., nurodyti, kiek kartų oro vežėjai gali perduoti duomenis valstybėms narėms, taip pat nustatyti tokių perdavimų saugumą – taip būtų siekiama sumažinti poveikį privatumui ir oro vežėjų išlaidas.

Pagrindiniai faktai

Keleivio duomenų įrašo duomenys yra informacija, kurią suteikia keleiviai ir surenka oro vežėjai, kai keleiviai užsako bilietus ir yra registruojami į skrydžius.

Praktiškai daugelis valstybių narių teisėsaugos institucijų jau renka PNR duomenis, atskirai įvertindamos kiekvieną konkretų atvejį ar konkretaus skrydžio aplinkybes. Komisijos pasiūlymas suteiktų galimybę sistemingiau naudoti duomenis visų susijusių skrydžių reikmėms ir užtikrinti nuoseklius visų valstybių narių veiksmus. Taigi nebus nevienodai saugomi asmens duomenys, bus išvengta saugumo spragų, padidėjusių sąnaudų ir oro vežėjų bei keleivių teisinio netikrumo.

Pagal pasiūlymą PNR duomenys bus tvarkomi laikantis 2008 m. Pamatiniame sprendime dėl duomenų apsaugos nustatytų duomenų apsaugos taisyklių, taigi bus užtikrintas aukštas asmens duomenų apsaugos lygis.

Jungtinės Valstijos, Kanada ir Australija šiuo metu įpareigoja ES oro vežėjus suteikti visų į šias šalis ir iš jų skrendančių asmenų PNR duomenis. Šių šalių ir PNR duomenis naudojančių ES valstybių narių patirtis rodo, kad PNR duomenys būtini, siekiant kovoti su sunkiais nusikaltimais ir terorizmu.

Minėtu pasiūlymu pakeičiamas 2007 m. Komisijos pamatinio sprendimo dėl PNR duomenų naudojimo pasiūlymas. Įsigaliojus Lisabonos sutarčiai, 2007 m. pasiūlymą reikėjo pateikti iš naujo, atsižvelgus į naujas Sutarties taisykles.

Tolesni veiksmai

Manoma, kad prireiks maždaug dvejų metų susitarti dėl pasiūlymo Ministrų Taryboje ir Europos Parlamente.

Išsamesnė informacija

Už vidaus reikalus atsakingos ES Komisijos narės Cecilijos Malmström interneto svetainė

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/index_en.htm

Vidaus reikalų GD interneto svetainė

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm

MEMO/11/60


Side Bar